Ako sú ovládané kolónie

29.09.2023

Pre udržanie kolónie v poslušnom stave sú používané mnohé techniky. Niektoré z nich budú odhalené v tomto článku. 

1. Klúč sa skrýva v mravnosti

Preto aby ludia súhlasili s podriadeným postavením voči inému človeku alebo skupine osôb je treba degradovať ich mravné hodnoty. Pretože človek ktorý stratí vznešené mravné hodnoty automaticky stráca aj vznešené ciele a ideály. Človek bez vznešených ideálov sa stáva podobný zvieraťu ktoré si stačí už iba ochočiť.

Na degradáciu mravnosti ludí bývajú využívané rôzne nástroje:


1.1 Psychotropné látky (drogy/alkohol) degradujú ludskú psychiku a tým znemožňujú hlboké pochopenie života a stanovenie si vysokých vznešených cielov a ideálov.


1.2 Zámerné šírenie nemravných hodnôt. V tejto oblasti sa intenzívne využíva LGBT ideológia ktorá vštepuje luďom nezdravé mravné hodnoty v oblasti rozmnožovania a správnej funkcie rozmnožovacích orgánov človeka. Ludia ovplyvnený touto ideológiou sa stávajú otrokmi nízkych zvieracích pudov čo znemožňuje stanovovať si vysoké ušľachtilé ciele a človek začína pripomínať skôr zviera ako vznešenú bytosť. (Viď. "Dúhové pochody") 

2. Degradácia vzdelávania

Pre udržanie si kolónie v poslušnom stave je pre parazita dôležité znižovať schopnosť ludí zorganizovať sa. Z toho dôvodu je potláčané vzdelanie v oblasti psychológie, sociológie a všeobecný prehlad o svete. Pre znemožnenie vytvorenia suverénnej ekonomiky je potláčané vzdelanie v oblasti matematiky, fyziky a prírodných vied.


Taktiež je zhoršovaná telesná výchova ludí žijúcich v kolóniach, čo môže viesť u mladých ludí k nesprávnemu vývoju tela i psychiky. ("V zdravom tele zdravý duch")

3. Znižovanie sebestačnosti


Ak sa v kolónií objaví človek schopný zorganizovať ludí a začať presadzovať slobodnú politiku smerujúcu k ukončeniu parazitovania. Tak pre tento prípad si parazit vytvára rôzne nástroje ktorými môže vyvíjať nátlak na tohto politika. Medzi takéto nástroje patrí znižovanie sebestačnosti.


Parazit sa snaží rozdeliť produkciu medzi rôzne kolónie, tak aby na sebe boli závislé a nedokázali fungovať samostatne. Potom už stačí iba pohroziť pronárodnému politikovi ekonomickými sankciami a politik si rozmyslí či poslúchne príkaz parazita alebo uvrhne svoj národ do ťažkej hospodárskej situácie a nedostatku tovaru potrebnému k životu.


Preto aby nebola kolónia sebestačná, sú v jednej kolónií vyrábanie autá, v druhej vyrábaná elektronika, v tretej produkované potraviny, v štvrtej ťažené suroviny v ďalšej prebieha vývoj technológií.


(Ako príklad slúži Nemecko ktoré bolo pripravené o potravinovú a energetickú sebestačnosť. )

V tomto článku boli iba stručne načrtnuté niektoré spôsoby udržovania si národa a politikov v poslušnom stave. O fungovaní koloniálneho systému by sa dalo napísať ešte mnoho. Prosím o šírenie týchto informácií, pretože už len samotné uvedomenie si týchto praktík prispieva k ich konci.