Článok Vladimíra Putina „O historickej jednote Rusov a Ukrajincov“

09.08.2021

Informer-Slovensko prináša celé znenie článku Vladimíra Vladimiroviča Putina, ktorý bol zverejnený na oficiálnej stránke prezidenta Ruskej Federácie.

Prezident Vladimír Vladimirovič Putin
Prezident Vladimír Vladimirovič Putin

"Nedávno v odpovedi na otázku ohľadom rusko-ukrajinských vzťahov počas priamej línie som uviedol, že Rusi a Ukrajinci sú jeden ľud, jediný celok. Tieto slová nie sú poctou niektorým konjunktúram, súčasným politickým okolnostiam. Hovoril som o tom už viackrát, je to moje presvedčenie. Preto považujem za potrebné podrobne uviesť svoju pozíciu a podeliť sa o svoje hodnotenia súčasnej situácie.

Hneď zdôrazním, že múr, ktorý sa v posledných rokoch objavil medzi Ruskom a Ukrajinou, medzi časťami jedného historického a duchovného priestoru, vnímam ako veľké spoločné nešťastie ako tragédiu. Toto sú v prvom rade dôsledky našich vlastných chýb, ktorých sa dopúšťame v rôznych obdobiach. Ale aj výsledok cieľavedomej práce tých síl, ktoré sa vždy snažili podkopať našu jednotu. Vzorec, ktorý sa používa, je známy od nepamäti: rozdeľ a panuj. Nič nové. Preto sú pokusy hrať na národnú otázku, zasievať rozpory medzi ľuďmi. A ako vrcholná úloha - rozdeliť a potom postaviť proti sebe časti jedného ľudu.

Aby sme lepšie pochopili súčasnosť a hľadeli do budúcnosti, musíme sa obrátiť k histórii. V rámci článku samozrejme nie je možné pokryť všetky udalosti, ktoré sa stali za tisíc rokov. Zameriam sa však na tie kľúčové body obratu, ktoré sú pre nás dôležité - v Rusku aj na Ukrajine - pre zapamätanie.

Rusi, Ukrajinci a Bielorusi sú dedičmi starej Rusi, ktorá bola najväčším štátom v Európe. Slovanské a iné kmene v obrovskej oblasti-od Ladoga, Novgorodu, Pskova po Kyjev a Chernihiv boli zjednotené jedným jazykom (teraz ho nazývame staroruským), ekonomickými väzbami, mocou kniežat Rurikovej dynastie. A po krste Ruska - aj jednou pravoslávnou vierou. Vladimírom, ktorý bol Novgorodským aj veľkým Kyjevským kniežaťom, a dnes do značnej miery určuje našu príbuznosť.

Kyjevský kniežací stôl obsadil dominantné postavenie v starom ruskom štáte. Tak to bolo od konca 9. storočia. Slová proroka Olega o Kyjeve: "nech je to matka ruských miest" - sa zachovali pre potomkov v knihe "Povesti dávnych let".

Neskôr, rovnako ako iné vtedajšie európske štáty, čelila staroveká Rus oslabeniu centrálnej moci, fragmentácii. Šľachta aj obyčajní ľudia zároveň vnímali Rusko ako spoločný priestor, ako svoju vlasť.

Po ničivej invázii do Batuchána, keď bolo mnoho miest vrátane Kyjeva spustošených, fragmentácia zosilnela. Severovýchod Ruska spadol do závislosti od Hordy, ale zachoval si obmedzenú suverenitu. Južné a západné ruské krajiny boli zahrnuté hlavne do Litovského veľkovojvodstva, na ktoré vás chcem upozorniť, v historických dokumentoch sa nazývalo Litovské veľkovojvodstvo a Rusko.

Zástupcovia kniežacích a bojarských rodov prechádzali od služby jednému kniežaťu k druhému, boli medzi sebou nepriateľskí, ale tiež sa spriatelili, vstupovali do aliancií. Na Kulikovom poli bojoval vedľa moskovského veľkovojvodu Dmitrija Ivanoviča vojvoda Bobrok z Volyne, synovia litovského veľkovojvodu Olgerda - Andrej Polotsky a Dmitrij Bryanskij. Litovský veľkovojvoda Yagailo, syn Tverskej princeznej, zároveň viedol svoje vojská, aby sa pripojili k Mamaiovi. To všetko sú stránky našej spoločnej histórie, odraz jej zložitosti a mnohorozmernosti.

Je dôležité poznamenať, že západné aj východné ruské krajiny hovorili rovnakým jazykom. Vera bola pravoslávna. Do polovice 15. storočia sa zachovala jediná cirkevná správa.

V novej etape historického vývoja by sa Litovská Rus a posilňujúca sa Moskovská Rus mohli stať príťažlivými bodmi, konsolidácie území starovekej Rusi. Dejiny rozhodli, že z týchto dvoch možností sa stala centrom zjednotenia Moskva, ktorá nadviazala na tradíciu staroruskej štátnosti. Moskovské kniežatá - potomkovia kniežaťa Alexandra Nevského - odhodili vonkajšie jarmo a začali zbierať historické ruské krajiny.

V Litovskom veľkovojvodstve prebiehali rôzne procesy. V 14. storočí vládnuca elita Litvy prestúpila na katolicizmus. V 16. storočí bol uzavretý zväz Lublinu s Poľským kráľovstvom - vznikla Rzeczpospolita oboch národov (v skutočnosti poľská a litovská). Poľská katolícka šľachta získala na území Ruska významné majetky a výsady. Podľa zväzu Brest v roku 1596 sa časť západoruského pravoslávneho duchovenstva podriadila pápežovej autorite. Uskutočnila sa polonizácia a romanizácia, pravoslávie bolo nahradené.

V reakcii na to v 16.-17. storočí vzrástlo oslobodzovacie hnutie pravoslávneho obyvateľstva v regióne Dneper. Zlomom sa stali udalosti čias hejtmana Bohdana Khmelnického. Jeho priaznivci sa pokúsili dosiahnuť autonómiu od poľsko-litovského spoločenstva.

V petícii vojska Záporožskeho kráľovi poľsko-litovského spoločenstva v roku 1649 sa hovorilo o dodržiavaní práv ruského pravoslávneho obyvateľstva, o skutočnosti, že "vojvoda Kyjeva je súčasťou národa ruského a grécky zákon, nech nešliape po Božej cirkvi ... ". Záporožský však zostali nevypočutí.

Nasledovali výzvy B. Khmelnického k Moskve, ktoré považovali zemské rady. Prvého Októbra 1653 sa tento najvyšší zastupiteľský orgán ruského štátu rozhodol podporiť spoluobčanov a vziať ich pod záštitu. V januári 1654 Pereyaslavska Rada potvrdila toto rozhodnutie. Potom veľvyslanci B. Khmelnického a veľvyslanci z Moskvy cestovali desiatkami miest vrátane Kyjeva, ktorých obyvatelia zložili prísahu ruskému cárovi. Mimochodom, Lublinskej únii sa tento proces vyhol.

V liste do Moskvy v roku 1654 B. Khmelnitsky poďakoval cárovi Alexejovi Michajlovičovi za to, že "sa rozhodol prijať celé vojsko Záporožské a celý ruský pravoslávny svet pod jeho silnou a vysokou kráľovskou rukou." Záporožsky sa v apeloch na poľského kráľa a ruského cára nazývali a definovali ako ruskí pravoslávni ľudia.

Počas dlhotrvajúcej vojny ruského štátu s poľsko-litovským spoločenstvom niektorí hetmani, dedičia B. Khmelnitského, sa "odvracali" od Moskvy hľadali podporu vo Švédsku, Poľsku a Turecku. Opakujem však, že pre ľudí bola vojna v skutočnosti oslobodzujúcej povahy. Skončilo to Andrusovským prímerím z roku 1667. Konečné výsledky boli stanovené "večným mierom" z roku 1686. Ruský štát zahŕňal mesto Kyjev a krajiny ľavého brehu Dnepra, vrátane Poltavy, Chernihiv a Záporožie. Ich obyvatelia sa znovu spojili s hlavnou časťou ruského pravoslávneho ľudu. Pre tento región samotný bol zavedený názov "Malé Rusko" (Malorusko).

Názov "Ukrajina"sa potom používal častejšie v zmysle, v ktorom sa Staré ruské slovo "okraj" nachádza v písomných prameňoch od 12. storočia. A slovo "ukrajinské", súdiac aj podľa archívnych dokumentov, pôvodne znamenalo pohraničnú oblasť, ktorá poskytovala ochranu vonkajších hraníc.

Na pravom brehu, ktorý zostal v Poľsko-litovskom Spoločenstve, bol obnovený starý poriadok, zintenzívnil sa sociálny a náboženský útlak. Ľavý breh, pozemky prijaté pod ochranou jedného štátu, sa naopak začali aktívne rozvíjať. Obyvatelia z druhého brehu Dnepra sa sem Hromadne presťahovali. Hľadali podporu od ľudí rovnakého jazyka a samozrejme tej istej viery.

Počas severnej vojny so Švédskom nemali obyvatelia Malého Ruska na výber-s kým chcú byť. Mazepove povstanie bolo podporované len malou časťou Záporožských. Ľudia rôznych tried sa považovali za ruských a pravoslávnych.

Zástupcovia Záporožských starších, zaradení do šľachtickej triedy, dosiahli v Rusku možnosť politickej, diplomatickej a vojenskej kariéry. Absolventi Akadémie Kyjev-Mohyla zohrali vedúcu úlohu v cirkevnom živote. Tak to bolo počas hetmanstva - v skutočnosti autonómneho štátneho útvaru s vlastnou zvláštnou vnútornou štruktúrou, a potom - v Ruskej ríši. Malorusi v mnohých ohľadoch tvorili veľkú spoločnú krajinu, jej štátnosť, kultúru a vedu. Podieľali sa na vývoji a rozvoji Uralu, Sibíri, Kaukazu a Ďalekého východu. Mimochodom, dokonca aj v sovietskom období, obyvatelia z Ukrajiny obsadili najvýznamnejšie, vrátane najvyšších pozícií vo vedení Sovietskeho zväzu. Stačí povedať, že celkovo takmer 30 rokov boli CPSU vedené N. Kruščevom a L. Brežnevom, ktorých stranická biografia bola najužšie spojená s Ukrajinou.

V druhej polovici 18. storočia, po vojnách s Osmanskou ríšou, sa Krym stal súčasťou Ruska, rovnako ako krajiny čiernomorského regiónu, ktoré sa nazývali "Novorossija" (Novorusko). Usadili sa v nich ľudia zo všetkých ruských provincií. Po rozdelení poľsko-litovského spoločenstva ruská Ríša vrátila západné Staré ruské krajiny, s výnimkou Haliča a Zakarpatska, ktoré skončili v rakúskom, neskôr v rakúsko-uhorskom impériu.

Integrácia západoruských krajín do spoločného štátneho priestoru bola nielen výsledkom politických a diplomatických rozhodnutí. Uskutočnilo sa to na základe spoločnej viery a kultúrnych tradícií. A opäť by som chcel zdôrazniť jazykovú blízkosť. Takže ešte na začiatku 17. storočia jeden z hierarchov zjednotenej cirkvi Jozef Rutsky hlásil do Ríma, že obyvatelia Moskvy nazývajú Rusov z poľsko-litovského spoločenstva svojimi bratmi, že ich spisovný jazyk je úplne rovnaký, a hovorený jazyk, hoci je odlišný, je nepodstatný. Podľa jeho slov ako obyvatelia Ríma a Bergama. Ako vieme, Bergamo je centrum na severe moderného Talianska.

Samozrejme, v priebehu mnohých storočí rozdelenia, život v rôznych štátoch vytvoril, regionálne jazykové znaky a dialekty. Spisovný jazyk bol obohatený na úkor národného jazyka. Obrovskú úlohu tu zohrali Ivan Kotlyarevskij, Grigorij Skovoroda, Taras Ševčenko. Ich diela sú našim spoločným literárnym a kultúrnym dedičstvom. Básne Tarasa Ševčenka sú písané v ukrajinčine, zatiaľ čo próza je väčšinou v ruštine. Knihy Nikolaja Gogolu, ruského vlastenca, rodáka z poltavského regiónu, sú napísané v ruštine, plné maloruských ľudových prejavov a folklórnych motívov. Ako je možné rozdeliť tento odkaz medzi Rusko a Ukrajinu? A prečo to urobiť?

Juhozápadné krajiny Ruskej ríše, Malorusko a Novorusko, Krym sa vyvinuli rôznorodo vo svojom etnickom a náboženskom zložení. Žili tu krymskí Tatári, Arméni, Gréci, Židia, Karaiti, Krymchakovia, Bulhari, Poliaci, Srbi, Nemci a ďalšie národy. Všetci si zachovali svoju vieru, tradície, zvyky.

Nebudem si nič idealizovať. Je známy Valuevského obežník z roku 1863 i Emského akt z roku 1876, ktoré obmedzovali publikovanie a dovoz náboženskej a sociálno-politickej literatúry zo zahraničia v ukrajinskom jazyku. Ale tu je dôležitý historický kontext. Tieto rozhodnutia boli prijaté na pozadí dramatických udalostí v Poľsku, túžba vodcov poľského národného hnutia používať "ukrajinskú otázku" vo svojom vlastnom záujme. Dodám, že naďalej vychádzali umelecké diela, zbierky ukrajinských básní, ľudové piesne. Objektívne skutočnosti naznačujú, že v Ruskej ríši prebiehal aktívny proces rozvoja malo ruskej kultúrnej identity v rámci veľkého ruského národa, ktorý spájal Veľkých Rusov, Malých Rusov a Bielorusov.

Súčasne medzi poľskou elitou a určitou časťou maloruskej inteligencie vznikali a posilňovali sa predstavy o ukrajinskom ľude oddelenom od ruského ľudu. Neexistoval žiadny historický základ a nemohol byť, takže závery boli založené na rôznych fikciách. Až do tej miery, že Ukrajinci údajne nie sú Slovania, alebo naopak, že Ukrajinci sú skutoční Slovania a Rusi, "Moskovčania", nie sú. Takéto "hypotézy" sa čoraz viac využívajú na politické účely ako nástroj rivality medzi Európskymi štátmi.

Od konca 19. storočia sa tejto témy chytili rakúsko -uhorské úrady - ako boj voči poľskému národnému hnutiu aj voči moskovským náladám v Haliči. Počas prvej svetovej vojny Viedeň prispela k formovaniu takzvanej légie ukrajinských sičových strelcov. Haličania, ktorí boli podozriví zo sympatií k pravosláviu a Rusku, boli podrobení tvrdým represiám a boli uvrhnutí do koncentračných táborov Talerhof a Terezín.

Ďalší vývoj udalostí súvisí s kolapsom európskych ríš, s prudkou občianskou vojnou, ktorá sa rozvinula v rozsiahlej oblasti bývalej Ruskej ríše, so zahraničnou intervenciou.

Po februárovej revolúcii, v marci 1917, bola v Kyjeve vytvorená Ústredná rada, ktorá o sebe tvrdila, že je orgánom najvyššej moci. V novembri 1917 vo svojom treťom univerzále oznámila vytvorenie Ukrajinskej ľudovej republiky (UPR) ako súčasti Ruska.

V decembri 1917 pricestovali zástupcovia UPR do Brest-Litovska, kde rokovalo sovietske Rusko s Nemeckom a jeho spojencami. Na stretnutí 10. januára 1918 prečítal vedúci ukrajinskej výpravy nótu o nezávislosti Ukrajiny. Potom Ústredná rada vo svojom štvrtom univerzáli vyhlásila Ukrajinu za nezávislú.

Deklarovaná suverenita trvala krátko. Iba o pár týždňov neskôr Rada podpísala samostatnú dohodu s krajinami nemeckého bloku. Nemecko a Rakúsko-Uhorsko, ktoré boli v ťažkej situácii, potrebovali Ukrajinský chlieb a suroviny. S cieľom zabezpečiť rozsiahle dodávky získali dohodu o vyslaní svojich jednotiek a technického personálu do UPR. V skutočnosti to použili ako zámienku k okupácii.

Tým, ktorí dnes dali Ukrajinu pod plnú vonkajšiu kontrolu, stojí za to pripomenúť, že v roku 1918 sa takéto rozhodnutie ukázalo ako smrteľné pre režim, ktorý vládol v Kyjeve. Za priamej účasti okupačných síl bola zvrhnutá ústredná rada a k moci sa dostal hejtman P. Skoropadský, ktorý namiesto UPR vyhlásil ukrajinský štát, no v skutočnosti to bol nemecký protektorát.

V novembri 1918 - po revolučných udalostiach v Nemecku a Rakúsko - Uhorsku, P. Skoropadsky, stratil podporu nemeckých bajonetov, a vydal sa iným smerom, vyhlásil, že "Ukrajina bude prvou, ktorá bude konať pri formovaní Všeruskéj federácie." Režim sa však čoskoro opäť zmenil. Nadišiel čas takzvaného Riaditela.

Na jeseň 1918 vyhlásili ukrajinskí nacionalisti Západoukrajinskú ľudovú republiku (ZUNR) a v januári 1919 oznámili jej zjednotenie s ukrajinskou ľudovou republikou. V júli 1919 boli ukrajinské jednotky porazené poľskými jednotkami, územie bývalej ZUNR sa dostalo pod nadvládu Poľska.

V apríli 1920 S. Petlyura (jeden z "hrdinov", ako ich nazýva moderná Ukrajina) uzavrel v mene Riaditela UPR tajné dohody, podľa ktorých výmenou za vojenskú podporu udelil Poľsku oblasti Haličini a Západnej Volynije. V máji 1920 petliurovci vošli do Kyjeva vo vagónovom vlaku poľských jednotiek. Ale nie nadlho. Už v novembri 1920, po prímerí medzi Poľskom a sovietskym Ruskom, sa zvyšky Petliurových vojsk vzdali tým istým Poliakom.

Príklad UPR ukazuje, ako nestabilné boli rôzne druhy kvázi štátnych útvarov, ktoré vznikli v priestore bývalého ruského impéria počas občianskej vojny a smuty. Nacionalisti sa snažili vytvoriť svoje vlastné oddelené štáty, vodcovia Bieleho hnutia obhajovali nedeliteľné Rusko. Mnoho republík založených boľševickými stúpencami si tiež nepredstavovalo seba mimo Ruska. Vodcovia boľševickej strany ich z rôznych dôvodov občas doslova vytlačili zo sovietskeho Ruska.

Začiatkom roku 1918 bola vyhlásená Sovietska republika Doneck-Krivoy Rog, ktorá sa s otázkou vstupu do sovietskeho Ruska obrátila na Moskvu. Nasledovalo odmietnutie. V. Lenin sa stretol s vodcami tejto republiky a vyzval ich, aby konali ako súčasť sovietskej Ukrajiny. 15. marca 1918 sa ústredný výbor RCP (b) priamo rozhodol vyslať delegátov na Ukrajinský kongres sovietov vrátane delegátov z Doneckej kotliny a na kongrese vytvoriť "jednu vládu pre celú Ukrajinu". Územia sovietskej republiky Doneck-Krivoy Rog v budúcnosti zahŕňali hlavne regióny juhovýchodu Ukrajiny.

Na základe Rigskej zmluvy z roku 1921 medzi RSFSR, Ukrajinskou SSR a Poľskom boli západné krajiny bývalého Ruského impéria postúpené Poľsku. V medzivojnovom období začala poľská vláda aktívnu politiku presídľovania, ktorá sa snažila zmeniť etnické zloženie "východných kresach" - takto sa v Poľsku nazývalo územia dnešnej západnej Ukrajiny, západného Bieloruska a časti Litvy. Bola vykonaná tvrdá polonizácia, bola potlačená miestna kultúra a tradície. Neskôr, už počas druhej svetovej vojny, to radikálne skupiny ukrajinských nacionalistov použili ako zámienku na teror nielen proti poľskému, ale aj židovskému či ruskému obyvateľstvu.

V roku 1922, počas vzniku ZSSR, ktorého jedným zo zakladateľov bola Ukrajinská SSR, sa po dosť vášnivej diskusii medzi lídrami boľševikov uskutočnil Leninov plán na vytvorenie odborového štátu ako federácie rovnakých republík . V texte Deklarácie o vzniku ZSSR a potom v ústave ZSSR v roku 1924 bolo zavedené právo na slobodné vystúpenie republík zo Zväzu. Teda najnebezpečnejšia "časovaná bomba" bola položená do základov našej štátnosti. Explodovalo to hneď, ako bezpečnostný a zabezpečovací mechanizmus zmizol vo forme vedúcej úlohy CPSU, ktorá sa nakoniec zrútila zvnútra. Začala sa "prehliadka suverenít". 8. decembra 1991 bola podpísaná takzvaná Belovežská dohoda o vytvorení Spoločenstva nezávislých štátov, v ktorej bolo oznámené, že "ZSSR ako subjekt medzinárodného práva a geopolitickej reality prestáva existovať". Mimochodom, Ukrajina nepodpísala ani neratifikovala Chartu SNŠ, prijatú v roku 1993.

V 20. a 30. rokoch boľševici aktívne presadzovali politiku "Korenizácie", ktorá sa v Ukrajinskej SSR uskutočňovala ako ukrajinizácia. Je symbolické, že v rámci tejto politiky bol so súhlasom sovietskych orgánov M. Hruševskij, bývalý predseda ústrednej rady, jeden z ideológov ukrajinského nacionalizmu, ktorý svojho času požíval podporu Rakúsko-Uhorska , sa vrátil do ZSSR a bol zvolený za člena Akadémie vied.

"Korenizácia" nepochybne zohrala veľkú úlohu pri rozvoji a posilňovaní ukrajinskej kultúry, jazyka a identity. Súčasne pod rúškom boja proti takzvanému ruskému veľmocenskému šovinizmu bola často vnucovaná ukrajinizácia tým, ktorí sa nepovažujú za Ukrajincov. Bola to sovietska národná politika - namiesto veľkého ruského národa trojjediný národ pozostávajúci z Veľkousov, Malousov a Bielorusov - upevnila na štátnej úrovni postavenie troch samostatných slovanských národov: ruského, ukrajinského a bieloruského.

V roku 1939 boli krajiny, ktoré predtým zabralo Poľsko, vrátené do ZSSR. Značná časť z nich je pripojená k sovietskej Ukrajine. V roku 1940 vstúpila časť Besarábie, okupovanej Rumunskom v roku 1918, a severnej Bukoviny do Ukrajinskej SSR. V roku 1948 - Čiernomorský ostrov Zmeinij. V roku 1954 bola krymská oblasť RSFSR pridelená k Ukrajinskéj SSR - s hrubým porušením právnych noriem platných v tom čase.

Samostatne poviem o osude Podkarpatskej Rusi, ktorá po rozpade Rakúsko-Uhorska skončila v Česko-Slovensku. Významnú časť miestnych obyvateľov tvorili Rusíni. Teraz sa o tom pamätá málo, ale po oslobodení Zakarpatska sovietskymi jednotkami si zjazd pravoslávneho obyvateľstva regiónu vyžiadal zahrnutie Podkarpatskej Rusi do RSFSR alebo priamo do ZSSR - ako samostatnej karpatskej republiky. Tento názor ľudí bol však ignorovaný. A v lete 1945 bolo oznámené - ako písali noviny "Pravda" - o historickom akte znovuzjednotenia Zakarpatskej Ukrajiny "s jej dlhoročnou domovinou - Ukrajinou".

Moderná Ukrajina je teda úplne duchovným dieťaťom sovietskej éry. Vieme a pamätáme si, že do značnej miery bola vytvorená na úkor historického Ruska. Stačí porovnať, ktoré krajiny sa v 17. storočí opäť spojili s ruským štátom a s ktorými územiami opustila Ukrajinská SSR Sovietsky zväz.

Bolševici zaobchádzali s ruským ľudom ako s nevyčerpateľným materiálom pre sociálne experimenty. Snívali o svetovej revolúcii, ktorá podľa ich názoru úplne zruší národné štáty. Preto boli hranice svojvoľne rezané a rozdávali sa štedré územné "dary". Nakoniec už nezáleží na tom, čím presne sa riadili vodcovia boľševikov pri rozrezávaní krajiny. Môžete polemizovať o detailoch, pozadí a logike určitých rozhodnutí. Jedna vec je jasná: Rusko bolo skutočne okradnuté.

Pri práci na tomto článku som nevychádzal z niektorých tajných archívov, ale z otvorených dokumentov, ktoré obsahujú známe skutočnosti. Vedúci predstavitelia modernej Ukrajiny a ich externí patróni si tieto skutočnosti radšej nepamätajú. Ale z rôznych dôvodov a rôznych miestach, vrátane zahraničia, je dnes zvykom odsudzovať "zločiny sovietskeho režimu", a to vrátane tých udalostí, s ktorými ani CPSU, ani ZSSR, a o to viac moderné Rusko nemá nič spoločné. Kroky boľševikov na odtrhnutie jeho historických území od Ruska sa zároveň nepovažujú za trestný čin. Je jasné prečo. Pretože to viedlo k oslabeniu Ruska, takže naši neprajníci sú s nimi spokojní.

V ZSSR neboli hranice medzi republikami, samozrejme, vnímané ako štátne hranice, boli podmienené v rámci jednej krajiny, ktorá bola so všetkými atribútmi federácie v podstate vysoko centralizovaná - vzhľadom na to, opakujem, vedúcu úlohu mala KSSZ. Ale v roku 1991 sa všetky tieto územia, a čo je najdôležitejšie, ľudia, ktorí tam žili, zrazu ocitli v zahraničí. A už boli skutočne odrezaní od svojej historickej domoviny.

Čo tu môžete povedať? Všetko sa mení. Vrátane - krajín a spoločností. A samozrejme, časť jedného národa v priebehu svojho vývoja - z mnohých dôvodov, historických okolností - sa môže v určitom okamihu začať cítiť ako samostatný národ. Ako by sme k tomu mali pristupovať? Môže existovať iba jedna odpoveď: s úctou!

Chcete si vytvoriť vlastný štát? Prosím! Ale za akých podmienok? Dovoľte mi pripomenúť vám hodnotenie jedného z najvýznamnejších politických predstaviteľov nového Ruska, prvého primátora Petrohradu Alexandra Sobčaka. Ako vysoko profesionálny právnik veril, že akékoľvek rozhodnutie by malo byť legitímne, a preto v roku 1992 vyjadril toto stanovisko: zakladajúce republiky Zväzu by sa po tom, čo sami zrušili zmluvu z roku 1922, mali vrátiť na hranice, do ktorých vstúpili do Zväzu. Všetky ostatné územné akvizície sú predmetom diskusie, rokovaní, pretože základ bol zrušený.

Inými slovami - odíďte s tým, s čím ste prišli. S takou logikou je ťažké polemizovať. Len dodám, že boľševici, ako som už poznamenal, začali svojvoľne prekresľovať hranice ešte pred vznikom Zväzu a všetky manipulácie s územiami sa uskutočňovali svojvoľne, ignorujúc názor ľudí.

Ruská federácia uznala nové geopolitické skutočnosti. A nielenže uznala, ale urobila veľa pre to, aby sa Ukrajina stala nezávislou krajinou. V ťažkých 90. rokoch a v novom tisícročí sme poskytli Ukrajine významnú podporu. Kyjev používa vlastnú "politickú matematiku", ale v rokoch 1991-2013 Ukrajina len kvôli nízkym cenám plynu ušetrila na svoj rozpočet viac ako 82 miliárd dolárov a dnes doslova "lipne" na 1,5 miliardách dolárov ruských platieb za tranzit nášho plynu do Európy. Zatiaľ čo pri zachovaní ekonomických väzieb medzi našimi krajinami by pozitívny efekt pre Ukrajinu predstavoval desiatky miliárd dolárov.

Ukrajina a Rusko sa vyvíjajú ako jednotný ekonomický systém už desaťročia, storočia. Hĺbku spolupráce, ktorú sme mali pred 30 rokmi, by dnes mohli krajiny EÚ závidieť. Sme prirodzenými, navzájom sa dopĺňajúcimi ekonomickými partnermi. Takýto úzky vzťah je schopný zvýšiť konkurencieschopnosť a zvýšiť potenciál oboch krajín.

A bolo to pre Ukrajinu významné, zahŕňalo to silnú infraštruktúru, systém prepravy plynu, pokrokovú stavbu lodí, stavbu lietadiel, raketovú techniku, výrobu prístrojov, vedecké, konštrukčné a inžinierske školy na svetovej úrovni. Po získaní takéhoto dedičstva vodcovia Ukrajiny, ktorí vyhlásili svoju nezávislosť, sľúbili, že ukrajinská ekonomika sa stane jednou z popredných a životná úroveň ľudí jednou z najvyšších v Európe.

Dnes priemyselní high-tech giganti, ktorí boli kedysi hrdosťou Ukrajiny aj celého štátu ležia ladom. Za posledných 10 rokov klesla produkcia strojárskych výrobkov o 42 percent. Mieru deindustrializácie a vo všeobecnosti degradáciu ekonomiky možno vidieť na takom ukazovateli, ako je výroba elektriny, ktorá sa na Ukrajine za posledných 30 rokov znížila takmer na polovicu. A nakoniec, podľa MMF bola v roku 2019, ešte pred epidémiou koronavírusu, úroveň HDP na obyvateľa na Ukrajine nižšia ako 4 000 dolárov. To je pod Albánskou republikou, Moldavskou republikou a neuznaným Kosovom. Ukrajina je teraz najchudobnejšou krajinou v Európe.

Kto je za to vinný? Sú ľudia na Ukrajine? Samozrejme, že nie. Boli to ukrajinské úrady, ktoré premrhali a pustili z rúk úspechy mnohých generácií. Vieme, aký sú ľudia na Ukrajine pracovití a talentovaní. Vedia nástojčivo a úporne dosahovať úspechy, vynikajúce výsledky. A tieto vlastnosti, ako aj otvorenosť, prirodzený optimizmus, pohostinnosť - nikam neušli. Pocity miliónov ľudí, ktorí sa k Rusku správajú nielen dobre, ale s veľkou láskou, rovnako ako my k Ukrajine, zostávajú rovnaké.

Do roku 2014 stovky dohôd a spoločných projektov pracovali na rozvoji našich ekonomík, obchodných a kultúrnych väzieb, posilnení bezpečnosti a riešení bežných sociálnych a environmentálnych problémov. Priniesli hmatateľné výhody ľuďom - v Rusku aj na Ukrajine. To je to, čo sme považovali za dôležité. A preto sme plodne komunikovali s každým, zdôrazňujem, so všetkými vodcami Ukrajiny.

Aj po známych udalostiach v Kyjeve v roku 2014 poveril ruskú vládu, aby premyslela možnosti kontaktov prostredníctvom príslušných ministerstiev a oddelení z hľadiska zachovania a podpory našich hospodárskych väzieb. Neexistovala však žiadna túžba z druhej strany, ktorá neexistuje stále. Rusko je napriek tomu stále jedným z troch hlavných obchodných partnerov Ukrajiny a státisíce Ukrajincov k nám prichádzajú pracovať a sú tu srdečne vítaní a podporovaní. Takto sa prejavuje "agresorská krajina".

Keď sa ZSSR zrútil, mnohí ľudia v Rusku aj na Ukrajine stále úprimne verili, vychádzajúc zo skutočnosti, že naše blízke kultúrne, duchovné a ekonomické väzby určite zostanú, rovnako ako komunita ľudí, ktorí sa vždy cítili zjednotení v ich jadre. Avšak udalosti - najskôr postupne a potom čoraz rýchlejšie - sa začali vyvíjať iným smerom.

Ukrajinské elity sa v skutočnosti rozhodli ospravedlniť nezávislosť svojej krajiny odmietnutím svojej minulosti, s výnimkou otázky hraníc. Začali mytologizovať a prepisovať históriu, vymazať všetko, čo nás spája, hovoriť o období, keď bola Ukrajina súčasťou Ruskej ríše a ZSSR ako o okupácií. Spoločná tragédia kolektivizácie, hladomor na začiatku 30. rokov, sú vydávané ako genocída ukrajinského ľudu.

Radikáli a neonacisti deklarovali svoje ambície otvorene a čoraz drzejšie. Dopriali im to oficiálne úrady aj miestni oligarchovia, ktorí okradli ľudí na Ukrajine a odcudzený tovar uchovávajú v západných bankách a sú pripravení predať svoju matku, aby zachovali svoj kapitál. K tomu treba pridať chronickú slabosť štátnych inštitúcií, v postavení dobrovoľného rukojemníka geopolitickej vôle niekoho iného.

Pripomínam, že už dávno, dávno pred rokom 2014, USA a krajiny EÚ systematicky a vytrvalo tlačili na Ukrajinu, aby obmedzila hospodársku spoluprácu s Ruskom. My, ako najväčší obchodný a hospodársky partner Ukrajiny, sme navrhli diskutovať o vznikajúcich problémoch vo formáte Ukrajina - Rusko - EÚ. Ale zakaždým nám bolo povedané, že Rusko s tým nemá nič spoločné, hovorili, že táto otázka sa týka iba EÚ a Ukrajiny. Západné krajiny fakticky odmietli opakované ruské návrhy na dialóg.

Ukrajinu krok za krokom vťahovali do nebezpečnej geopolitickej hry, ktorej cieľom je urobiť z Ukrajiny bariéru medzi Európou a Ruskom, odrazový mostík proti Rusku. Nevyhnutne nastal čas, keď pojem "Ukrajina nie je Rusko" už nie je v poriadku. Potrebovali "Anti-Rusko", s čím nikdy nezmierime.

Objednávatelia tohto projektu vychádzali zo starého vývoja Poľsko-rakúskych ideológov o vytvorenie "antimoskovského Ruska". A nemali by sme nikoho klamať, že sa to robí v záujme obyvateľov Ukrajiny. Poľsko-litovské spoločenstvo nikdy nepotrebovalo ukrajinskú kultúru a oveľa menej záporožskú autonómiu. V Rakúsko-Uhorsku boli staroruské krajiny nemilosrdne vykorisťované a zostali najchudobnejšími. Nacisti, ktorým slúžili spolupracovníci, rodáci z OUN-UPA, nepotrebovali Ukrajinu, ale životný priestor a otrokov pre árijských pánov.

Záujmy ukrajinského ľudu neboli vo februári 2014 zohľadnené. Spravodlivá nespokojnosť ľudí spôsobená najakútnejšími sociálno-ekonomickými problémami, chybami, nedôsledným konaním vtedajších orgánov bola jednoducho cynicky využitá. Západné krajiny priamo zasahovali do vnútorných záležitostí Ukrajiny, podporovali puč. Radikálne nacionalistické skupiny pôsobili ako ich Baranidlo. Ich slogany, ideológia, otvorená agresívna rusofóbia vo veľkej miere začali určovať štátnu politiku na Ukrajine.

Všetko, čo nás doteraz spájalo a spája, sa dostalo pod útok. V prvom rade ruský jazyk. Pripomínam, že nové orgány "Maidanu" sa predovšetkým pokúsili zrušiť zákon o politike štátneho jazyka. Potom prišiel zákon o "očistení úradov", zákon o vzdelávaní, ktorý prakticky vymazal ruský jazyk z procesu vzdelávania.

A nakoniec, v máji tohto roku súčasný prezident predstavil Rade návrh zákona o "domorodých obyvateľoch". Uznáva iba tých, ktorí tvoria etnickú menšinu a mimo Ukrajiny nemajú vlastné štátne zázemie. Zákon bol prijatý. Nové semená sváru sú zasiate. A to v krajine - ako som už poznamenal - v ktorej je historicky sformovaná veľmi zložitá situácia z hľadiska územného, ​​národného, ​​jazykového zloženia.

Môže znieť argument: keďže hovoríte o jednom veľkom národe, o trojjedinom národe, v čom potom spočíva rozdiel v tom, za koho sa ľudia považujú - Rusi, Ukrajinci alebo Bielorusi. S týmto úplne súhlasím. Okrem toho, určenie národnosti, najmä v zmiešaných rodinách, má právo každého človeka, podľa svojho výberu.

Faktom však je, že na Ukrajine je dnes situácia úplne odlišná, pretože hovoríme o nútenej zmene identity. A najnechutnejšie je, že Rusi na Ukrajine sú nútení nielen vzdať sa svojich koreňov, od generácií predkov, ale aj veriť, že Rusko je ich nepriateľ. Nebolo by prehnané tvrdiť, že smer k násilnej asimilácii, k vytvoreniu etnicky čistého ukrajinského štátu, agresívne vystupujúceho voči Rusku, je vo svojich dôsledkoch porovnateľný s použitím zbraní hromadného ničenia proti nám . V dôsledku takého surového umelého rozdelenia medzi Rusmi a Ukrajincami sa celkový ruský ľud môže zmenšiť o státisíce alebo dokonca milióny.

Zasiahli aj našu duchovnú jednotu. Rovnako ako za čias Litovského veľkovojvodstva začali s novým cirkevným vymedzením. Bez toho, aby sa skrývali, že sledujú politické ciele, sekulárne úrady hrubo zasahovali do cirkevného života a priviedli túto záležitosť k rozdeleniu, k zabaveniu cirkví, k bitiu kňazov a Mníchov. Dokonca ani široká autonómia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi im pri zachovaní duchovnej jednoty s Moskovským patriarchátom kategoricky nevyhovuje. Musia zničiť tento viditeľný, storočný symbol nášho príbuzenstva.

Myslím si, že je tiež logické, že predstavitelia Ukrajiny opakovane hlasujú proti rezolúcii Valného zhromaždenia OSN odsudzujúcej glorifikáciu nacizmu. Pod ochranou oficiálnych orgánov sa konajú pochody a fakľové sprievody na počesť nedobitých vojnových zločincov z formácií SS. Mazepa, ktorý zradil všetkých v kruhu, Petlyura, ktorý zaplatil za poľskú záštitu ukrajinskými krajinami, Bandera, ktorý spolupracoval s nacistami, je zaradený do hodnosti národných hrdinov. Robia všetko pre to, aby z pamäte mladých generácií vymazali mená skutočných vlastencov a víťazov, na ktorých bola Ukrajina vždy hrdá.

Pre Ukrajincov, ktorí bojovali v radoch Červenej armády, v partizánskych oddieloch, bola Veľká vlastenecká vojna doslova vlasteneckou vojnou, pretože bránili svoj domov, svoju veľkú spoločnú vlasť. Viac ako dvetisíc sa stalo hrdinami Sovietskeho zväzu. Medzi nimi je legendárny pilot Ivan Nikitovič Kozhedub, nebojácny ostreľovač, obranca Odesy a Sevastopola Lyudmila Michajlovna Pavlichenko, statočný partizánsky veliteľ Sidor Artemyevich Kovpak. Táto nezdolná generácia bojovala, položila život za našu budúcnosť, za nás. Zabudnúť na ich činy znamená zradiť svojich dedov, matky a otcov.

Projekt "anti-Rusko" bol odmietnutý miliónmi obyvateľov Ukrajiny. Krymčania a obyvatelia Sevastopolu urobili svoju historickú voľbu. A ľudia na juhovýchode sa snažili pokojne brániť svoju pozíciu. Všetci ale vrátane detí boli označení ako separatisti a teroristi. Začali im hroziť etnickými čistkami a použitím vojenskej sily. Obyvatelia Donecka a Luganska sa chopili zbraní, aby ochránili svoj domov, jazyk a život. Vari mali inú možnosť - po pogromoch, ktoré sa prehnali mestami Ukrajiny, po hrôze a tragédii z 2. mája 2014 v Odese, kde ukrajinskí neonacisti upaľovali ľudí zaživa, vytvorili novú Khatyn? Nasledovníci Banderu boli pripravení spáchať rovnaký masaker na Kryme, v Sevastopole, Donecku a Lugansku. Stále takéto plány neopúšťajú. Čakajú na svoj čas. No nedočkajú sa.

Štátny prevrat a následné kroky kyjevských úradov nevyhnutne vyvolali konfrontáciu a občiansku vojnu. Podľa vysokého komisára OSN pre ľudské práva celkový počet obetí spojených s konfliktom v Donbase presiahol 13 -tisíc ľudí. Sú medzi nimi starí ľudia, deti. Strašné, nenapraviteľné straty.

Rusko urobilo všetko pre to, aby zastavilo bratovraždu. Boli uzavreté minské dohody, ktoré sú zamerané na mierové urovnanie konfliktu v Donbase. Som presvedčený, že stále nemajú alternatívu. V žiadnom prípade nikto neodstúpil od svojich podpisov ani v rámci Minského balíka opatrení, ani v rámci príslušných vyhlásení vedúcich predstaviteľov krajín "Normandského formátu". Revíziu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN zo 17. februára 2015 nikto neinicializoval.

V priebehu oficiálnych rokovaní, najmä po "stiahnutí" zo strany západných partnerov, predstavitelia Ukrajiny pravidelne vyhlasujú svoj "plný záväzok" voči dohodám z Minsku, no v skutočnosti sa riadia pozíciou že sú "neprijateľné". Nemájú v úmysle vážne diskutovať ani o zvláštnom postavení Donbasu, ani o zárukách pre ľudí, ktorí tu žijú. Radšej využívajú obraz "obete vonkajšej agresie" a obchodujú s rusofóbiou. Zariaďujú krvavé provokácie na Donbase. Jedným slovom, akýmkoľvek spôsobom priťahujú pozornosť externých patrónov a pánov.

Zjavne a stále viac som o tom presvedčený: Kyjev jednoducho nepotrebuje Donbass. Prečo? Pretože po prvé, obyvatelia týchto regiónov nikdy neprijmú príkazy, ktoré sa im snažili a snažia sa vnútiť násilím, blokádou, alebo vyhrážkami. A po druhé, výsledky oboch Minsk-1 a Minsk-2, ktoré poskytujú skutočnú šancu na pokojné obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny priamym vyjednávaním s DNR a LNR sprostredkovaním Ruska, Nemecka a Francúzska, sú v rozpore s celou logikou projektu "anti-Rusko". A môžu sa len držať neustáleho kultivovania obrazu vnútorného a vonkajšieho nepriateľa. A dodám - pod protektorátom, pod kontrolou západných mocností.

V praxi to prebieha nasledovne. Po prvé, vytvorenie atmosféry strachu v ukrajinskej spoločnosti, agresívna rétorika, ústretovosť k neonacistom, militarizácia krajiny. Spolu s tým nie je len úplná závislosť, ale priame externé riadenie vrátane dohľadu zahraničných poradcov nad ukrajinskými orgánmi, špeciálnymi službami a ozbrojenými silami, vojenským "osvojením" územia Ukrajiny, rozmiestnením infraštruktúry NATO. Nie je náhoda, že vyššie uvedený škandalózny zákon o "domorodých obyvateľoch" bol prijatý pod zámienkou rozsiahlych cvičení NATO na Ukrajine.

Pod rovnakým krytím prebieha pohltenie zvyškov ukrajinskej ekonomiky a ťažba jej prírodných zdrojov. Predaj poľnohospodárskej pôdy je čoraz reálnejším a je zrejmé, kto ju kúpi. Áno, čas od času sú Ukrajine pridelené finančné zdroje, pôžičky, ale za vlastných podmienok a záujmov, podľa preferencií a výhod pre západné spoločnosti. Mimochodom, kto tieto dlhy splatí? Zdá sa, že sa predpokladá, že to bude musieť urobiť nielen súčasná generácia Ukrajincov, ale aj ich deti, vnúčatá a pravdepodobne aj pravnúčatá.

Západní autori projektu "anti-Rusko" nastavili ukrajinský politický systém tak, že sa menia prezidenti, poslanci, ministri, ale smer oddelenia sa od Ruska a nepriateľstvo s ním zostáva. Hlavným predvolebným sloganom súčasného prezidenta bolo dosiahnutie mieru. Takto sa dostal k moci. Sľuby sa ukázali ako klamstvá. Nič sa nezmenilo. A v niektorých ohľadoch sa situácia na Ukrajine a v okolí Donbasu ešte zhoršila.

V projekte "anti-Rusko" nie je miesto pre suverénnu Ukrajinu, ako ani pre politické sily, ktoré sa snažia brániť jej skutočnú nezávislosť. Tí, ktorí hovoria o zmierení v ukrajinskej spoločnosti, o dialógu, o hľadaní východiska zo slepej uličky, ktorá nastala, sú označení ako "proruskí" agenti.

Opakujem, pre mnohých na Ukrajine je projekt "anti-Rusko" jednoducho neprijateľný. A takých ľudí sú milióny. Ale nesmú dvíhať hlavy. Prakticky boli zbavení zákonnej možnosti obhajovať svoj uhol pohľadu. Sú zastrašení, zahnaní pod zem. Pre svoje presvedčenie, pre hovorené slovo, pre otvorené vyjadrenie svojho postavenia sú nielen prenasledovaní, ale aj zabíjaní. Vrahovia väčšinou zostanú bez trestu.

Za "správneho" vlastenca Ukrajiny sú teraz vyhlásovaní iba tí, ktorí nenávidia Rusko. Navyše, ako to chápeme, predkladá sa, v budúcnosti vybudovať celú ukrajinskú štátnosť výlučne na tejto myšlienke. Nenávisť a hnev - svetová história to dokázala viac ako raz - je veľmi vratkým základom suverenity, ktorá je plná mnohých vážnych rizík a vážnych následkov.

Rozumieme všetkým trikom spojeným s projektom proti Rusku. A nikdy nedovolíme, aby sa naše historické územia a ľudia, ktorí tam žijú, ktorí sú blízko nás, používali proti Rusku. A tým, ktorí robia takýto pokus, chcem povedať, že týmto spôsobom zničia svoju krajinu.

Súčasné orgány na Ukrajine sa radi hladia na západné skúsenosti, považujú ich za vzor pre napodobovanie. Pozrite sa teda na to, ako žijú Rakúsko a Nemecko, USA a Kanada vedľa seba. Podobne v etnickom zložení, kultúre, v skutočnosti s rovnakým jazykom, zostávajú suverénnymi štátmi, s vlastnými záujmami, s vlastnou zahraničnou politikou. To však nijako nenarúša ich najužšiu integráciu alebo spojenecké vzťahy. Majú veľmi obyčajné, transparentné hranice. A občania, ktorí ich prechádzajú, sa cítia ako doma. Vytvárajú rodiny, študujú, pracujú, podnikajú. Mimochodom, rovnako ako milióny občanov z Ukrajiny, ktorí teraz žijú v Rusku. Pre nás sú to naši vlastní, príbuzní.

Rusko je otvorené dialógu s Ukrajinou a je pripravené diskutovať o najťažších otázkach. Je však dôležité, aby sme pochopili, že partner obhajuje svoje národné záujmy a neslúži iným, nie je nástrojom v niečích rukách, využívaný na boj s nami.

Máme úctu k ukrajinskému jazyku a tradíciám. K túžbe Ukrajincov vidieť svoj štát ako slobodný, bezpečný a prosperujúci.

Som presvedčený, že skutočná zvrchovanosť Ukrajiny je možná práve v partnerstve s Ruskom. Naše duchovné, ľudské, civilizačné väzby sa formovali po celé storočia, siahajú k rovnakým koreňom a boli skalené spoločnými skúškami, úspechmi a víťazstvami. Naše príbuzenstvo sa odovzdáva z generácie na generáciu. Nachádza sa v srdciach, v pamäti ľudí žijúcich v modernom Rusku a na Ukrajine, v pokrvných zväzkoch, ktoré spájajú milióny našich rodín. Spoločne sme vždy boli a budeme mnohokrát silnejší a úspešnejší. Sme predsa jeden ľud.

Teraz sú tieto slová vnímané niektorými s nepriateľstvom. Môžu byť interpretované akýmkoľvek spôsobom. Ale veľa ľudí ma bude počuť. A poviem jednu vec: Rusko nikdy nebolo a nikdy nebude "anti-Ukrajina". A to, čím by Ukrajina mala byť, je na rozhodnutí jej občanoch."

V. Putin