Európsky parlament prijal rasistické uznesenie o právach ľudí afrického pôvodu v Európe

29.03.2019
Ilustračná fotka
Ilustračná fotka

Tvorcovia tohto dokumentu upozorňujú na to že:

  • C.  ...v Európe žije podľa odhadov 15 miliónov ľudí afrického pôvodu, pričom v databáze môžu chýbať potomkovia migrantov alebo "migranti tretej generácie" a ďalších generácií;
  • G. ...v Európe pretrvávajú diskriminujúce stereotypy využívania tzv. blackfacing (stvárňovanie osôb čiernej pleti belochmi vrátane líčenia) potvrdzuje hlboko zakorenené stereotypy o ľuďoch afrického pôvodu, ktoré môžu vyostriť diskrimináciu; 
Tvorcovia dokumentu sú taktiež nespokojný s tým že školy nerozlišujú rasový pôvod žiakov:

  • K. keďže sú dostupné len obmedzené údaje týkajúce sa rasovej diskriminácie v systéme vzdelávania;

Následne poukazujú na to že členovia tmavších rás majú iné výsledky vzdelávania než ľudia bielej rasy:

  • K. ...dôkazy naznačujú, že deti afrického pôvodu v členských štátoch dostávajú v školách horšie známky než ich bieli spolužiaci a vo výrazne vyššej miere predčasne ukončujú školskú dochádzku ; 

Ďalej tvorcovia dokumentu poukazujú na to že:

  • L.  dospelí a deti afrického pôvodu sú v policajnej väzbe čoraz zraniteľnejší, pričom dochádza k mnohým násilným incidentom a úmrtiam;
  • N. ľudia afrického pôvodu v Európe sú vystavení diskriminácii na trhu s bývaním a priestorovej segregácii do chudobných štvrtí, v ktorých je stiesnené ubytovanie nízkej kvality; 
  • O. ľudia afrického pôvodu v priebehu histórie významnou mierou prispeli k budovaniu európskej spoločnosti a keďže vo vysokej miere čelia diskriminácii na trhu práce; 
  • P. ľudia afrického pôvodu sú neúmerne vysoko zastúpení medzi vrstvami európskej populácie s nižšími príjmami; 
  • Q. ľudia afrického pôvodu sú výrazne nedostatočne zastúpení v politických a zákonodarných inštitúciách na európskej, národnej aj miestnej úrovni v Európskej únii; 

Ako nápravu tejto situácie tvorcovia dokumentu navrhujú:

- V bode 5. zavedenie Mesiaca černošskej histórie;

- V bode 7. a 8. pripomínajú, že niektoré členské štáty podnikli kroky na odškodnenie osôb afrického pôvodu za neprávosti minulosti a zločiny proti ľudskosti s ohľadom na ich trvalý vplyv v súčasnosti; a vyzývajú inštitúcie EÚ a ostatné členské štáty, aby nasledovali tento príklad, pričom môžu poskytnúť určitú formu odškodnenia, napríklad ponúknuť verejné ospravedlnenie a navrátenie odcudzených artefaktov do krajín pôvodu;

- V bode 9. vyzývajú členské štáty na odtajnenie koloniálnych archívov; čo znamená že sú pripravené informácie ktoré môžu vyvolať ďalšie napätie medzi Európanmi a Afričanmi.

- V bode 11. vyzývajú členské štáty, aby vypracovali národné stratégie boja proti rasizmu, ktoré budú zamerané na porovnanie situácie ľudí afrického pôvodu v oblastiach, ako je vzdelávanie, bývanie, zdravotná starostlivosť, zamestnanosť, policajná práca, sociálne služby, systém justície a politická účasť a zastúpenie, a aby podporili účasť ľudí afrického pôvodu v televíznych programoch a ďalších médiách s cieľom primerane riešiť nedostatočné zastúpenie ľudí afrického pôvodu, ako aj nedostatok vzorov pre deti afrického pôvodu;

- V bode 12. vyzývajú na zvýšenie finančnej podpory pre organizácie v boji proti rasizmu a diskriminácii na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni; 

- V bode 14. vyzývajú Komisiu, aby v rámci svojich príslušných útvarov vytvorila špecializovaný tím s osobitným zameraním na afrofóbiu;

- V bode 20. vyzývajú členské štáty, aby zabezpečili, aby v prípade potreby poskytli primerané opatrenia na podporu vzdelávania deťom a dospelým afrického pôvodu; 

V tomto bode tvorcovia otvorene podporujú rozdúchavanie nenávisti v školských triedach medzi žiakmi afrického a európskeho pôvodu:

- "...nabáda členské štáty, aby zaviedli históriu ľudí afrického pôvodu do učebných osnov a aby predstavili komplexný pohľad na kolonializmus a otroctvo, ktorým sa uzná aj ich historický a súčasný negatívny dosah na ľudí afrického pôvodu, a aby zabezpečili, že učitelia budú na túto úlohu primerane vyškolení a budú riadne pripravení na to, aby mohli reagovať na rozmanitosť v triede;"

- V bode 21. vyzývajú inštitúcie EÚ a členské štáty, aby propagovali a podporovali iniciatívy na podporu zamestnanosti, podnikania a posilnenia hospodárskeho postavenia ľudí afrického pôvodu, ktoré sa budú zaoberať nadpriemernou mierou nezamestnanosti a diskrimináciou na trhu práce, ktorým títo ľudia čelia; 

- V bode 26. vyzývajú európske strany a politické nadácie, ako aj parlamenty na všetkých úrovniach v EÚ, aby podporovali a rozvíjali iniciatívy podnecujúce politickú účasť ľudí afrického pôvodu;

Taktiež tvorcovia nezabudli podporiť ďalšiu migráciu na naše územie:

- V bode 23. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby so zreteľom na existujúce právne predpisy a postupy zaistili bezpečné a legálne cesty pre migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl na vstup do EÚ;