Finále prezidentských volieb: Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič

17.03.2019

Do prezidentského finále ktoré sa bude konať 30. marca občania Slovenskej republiky zvolili Zuzanu Čaputovú a Maroša Šefčoviča s následujúcimi politickými programami.

Politický program Zuzany Čaputovéj:

"Spravodlivosť pre všetkých

Na Slovensku je nedostatok spravodlivosti. Ako advokátka to dôverne poznám. Veľké kauzy, ktoré sledujeme v médiách, sú len špičkou ľadovca. Pod ňou leží množstvo ľudských osudov, poznačených tým, že spravodlivosti sa nedalo domôcť, pretože obetiam chýbali kontakty, vplyv či peniaze. Alebo spravodlivosť prišla tak neskoro, že už na tom nezáležalo.

S tým súvisí fakt, že spravodlivosť na Slovensku neplatí vždy pre všetkých rovnako. Často je vychýlená v prospech mocných. V mnohých korupčných či trestných kauzách sa potvrdzuje, že pre politikov platia iné pravidlá. Zodpovednosť sa voči nim nevyvodzuje, ale štát pritom tvrdo vynucuje dodržiavanie pravidiel od bežných občanov. Nerovnosť v prístupe k spravodlivosti má zhubné dôsledky, lebo utvrdzuje ľudí v presvedčení, že ak pre politikov pravidlá neplatia, nemusíme ich dodržiavať ani my.

Ako prezidentka budem vyvíjať maximálny tlak na okamžité a systémové zmeny v polícii, prokuratúre a súdnictve. Som presvedčená, že policajný zbor musí fungovať ako nezávislá inštitúcia, oddelená od politických vplyvov, na čele s profesionálom, a nie lokajom ministra vnútra. Prokuratúru je potrebné pretvoriť na inštitúciu pod verejnou kontrolou, obdobne, ako je to v súdnictve. Poznám mnohých odvážnych prokurátorov, ktorí napriek dusivej atmosfére robia svoju robotu poctivo a s nasadením. Chcem, aby Slovensko malo modernú prokuratúru, kde títo profesionáli dostanú priestor na rast a postup. Veľkými zmenami musí prejsť aj súdny systém. Potrebujeme väčšiu špecializáciu súdov podľa jednotlivých odvetví práva, čím sa skrátia súdne konania. Ako prezidentka budem prikladať maximálnu vážnosť právomoci menovania sudcov a ústavných sudcov, lebo som presvedčená, že okrem odbornosti musí byť kritériom aj etika a morálna pevnosť.

Dôstojnosť pre seniorov

Žijeme v čase prevratných technologických a globálnych zmien. Mladým ľuďom otvárajú stále nové príležitosti, ale pre starších ľudí sú skôr zdrojom obáv. Mám na mysli generáciu mojich rodičov, ktorí prežili väčšinu produktívneho veku v totalite, a dnes zostávajú na okraji spoločenského záujmu. Dokážeme im zabezpečiť dôstojný život v starobe? Bude sa o nich mať kto postarať? Ľudská dôstojnosť je totiž hodnotou, ktorá sa nedá merať len výškou dôchodku.

Slovensko má dnes akútny problém so službami dlhodobej starostlivosti o seniorov. V porovnaní s okolitými krajinami máme málo zariadení všetkých typov, málo lôžok a málo kvalifikovaných pracovníkov, ktorí navyše pracujú za málo peňazí. Desaťtisíce opatrovateľov a opatrovateliek zo Slovenska odchádzajú. Verejný systém dlhodobej a ošetrovateľskej starostlivosti sa topí v byrokracii. Výsledkom sú dlhé čakacie lehoty a nedôstojné podmienky. Tento problém bude len narastať, vzhľadom na to, že sme treťou najrýchlejšie starnúcou populáciou spomedzi krajín EÚ.

Ako prezidentka budem trvať na zásadnej zmene starostlivosti o seniorov. Prioritou musí byť, aby čím menej klientov trávilo čas v ústavnej starostlivosti, a čím viac v domácej opatere, alebo v menších zariadeniach. K tomu je potrebné vytvoriť flexibilné právne podmienky aj finančnú motiváciu. Ako prezidentka budem tiež vyvíjať sústavný tlak na vládu a kraje, aby navyšovali rozpočet na verejné opatrovateľské služby a platy. Za dôležité považujem aj zjednodušenie systému sociálnych a zdravotných posudkov pre klientov: po novom musí štát pristupovať k sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako k jednému celku. Okrem toho musí Slovensko v omnoho väčšej miere využívať inovatívne postupy, od špeciálnych náramkov, cez úpravy interiéru, až po dobrovoľnícku pomoc. Chcem, aby sme využili všetky dostupné nástroje a zdroje, aby sme našim ženám i mužom zabezpečili dôstojný a pekný život až do ich posledných chvíľ.

Ochrana životného prostredia

Bezohľadnosť, s akou dnes pristupujeme k prírode, je hrozbou pre budúce generácie aj pre naše vlastné zdravie. Bohatstvo Slovenska spočíva najmä v prírode: v lesoch, prekypujúcich životom, v čistých riekach a podzemnej vode, ktoré sú zásobou pitnej vody, v úrodných poliach, ktoré poskytujú ľuďom prácu a obživu. Toto bohatstvo dnes systematicky ničíme - často kriminálnym spôsobom a priamo na úkor zdravia ľudí. Taká je moja osobná skúsenosť z kauzy pezinská skládka, ale aj z mnohých iných prípadov, kde som zastupovala záujem občanov a ochranu životného prostredia. Aj vďaka týmto skúsenostiam som presvedčená, že ochrana životného prostredia už nemôže zostávať v politike len okrajovou témou. Ide o vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, a potraviny, ktoré jeme.

V najväčšom ohrození sú lesy. Doterajšie vlády umožnili masívny, a často aj nelegálny výrub lesov v prospech úzkych podnikateľských skupín. Necitlivá ťažba dreva už nadobro rozvrátila mnohé vzácne ekosystémy, dokonca aj v Národných parkoch. Netreba pritom zabúdať, že odlesňovanie vedie aj k zvýšenému riziku povodní. Popri odlesňovaní je veľkým problémom ohrozenie vodných zdrojov. To je výsledok nielen zanedbávania starých environmentálnych záťaží, ale aj používania nebezpečných pesticídov, a predovšetkým množstva odpadu, ktorý firmy aj jednotlivci do vody vypúšťajú. Z vlastnej skúsenosti viem, ako veľakrát neefektívne a ľahostajne štátne orgány k týmto prípadom pristupujú.

Ako prezidentka urobím všetko pre to, aby sme pri devastácii našej prírody zatiahli ručnú brzdu. Budem presadzovať, aby minimálne 5 percent ekologicky najvzácnejšieho územia zostalo zachovaných ako bezzásahová zóna. To znamená aj 75 percent plochy dnešných národných parkov a národných prírodných rezervácií. Rovnako budem žiadať, aby Slovensko razantne a tvrdo zakročilo proti rastúcej tvorbe odpadu a prísnejšej regulácii potenciálne nebezpečných skládok. Z pozície prezidentky budem podporovať všetky návrhy na obmedzovanie a povinné zálohovanie plastov, ako aj ostatné iniciatívy smerujúce k prechodu na obehovú ekonomiku. V konečnom dôsledku je to však zodpovednosťou nás všetkých. Vyžaduje si to zmenu myslenia. Ako prezidentka pôjdem príkladom a urobím maximum pre to, aby táto zmena nastala, kým nebude neskoro."

Zdroj

Politický program Maroša Šefčoviča:

"Chcem byť prezidentom prosperujúceho Slovenska

Európa starne a s tým sa spája celý rad rizík. Podpora rodiny, ako aj vytvorenie pohodlia pre neúplné rodiny, je jeden z podstatných prostriedkov, ako zamedziť strate identity Európy. Silné Slovensko a silná Európa prežije iba so silnou rodinnou politikou.
Môžem verejne sľúbiť, že ako človek so sociálnym cítením nikdy nepodpíšem zákony, ktoré by zrušili obedy zadarmo, vlaky zadarmo, podporím diskusiu o flexibilnej materskej dovolenke či štartovacom školskom balíčku. To všetko sú návrhy, ktoré považujem za racionálne.
Chcem z pozície prezidenta vytvoriť tlak na zmenu vianočného príspevku na 13. dôchodok. Naši seniori vytvorili počas svojho života hodnoty a je načase náš dlh im splatiť. Plne podporujem celospoločenskú snahu presadiť ústavný zákon, ktorý zastropuje vek odchodu do dôchodku.
V kontexte ďalšieho rozvoja sociálneho charakteru Slovenskej republiky urobím všetko pre to, aby vznikajúca Európska agentúra práce našla svoje miesto v Bratislave. Dovolím si z tohto miesta vyhlásiť, že veľmi dobre viem, kde, ako a s kým na túto tému efektívne lobovať v prospech Slovenska. Ako podpredseda európskej vlády, poznám vnútorné mechanizmy fungovania európskych inštitúcií a mám veľmi veľa dobrých a myslím si, že aj užitočných kontaktov pre Slovensko.
Tak ako som v skratke uviedol na prvej tlačovej konferencii pri oznamovaní kandidatúry, tak aj dnes opakujem - ako prezident budem dôsledne vyžadovať, aby mi vláda ku každému kľúčovému zákonu predložila aj doložku sociálnych dopadov na zraniteľné skupiny ľudí. Mám na mysli najmä dôchodcov, nízkopríjmové skupiny, mladých ľudí, mladé rodiny a študentov.

Chcem byť prezidentom, ktorý posilní sociálny rozmer spoločnosti

Ide o môj záväzok, že ako prezident budem dôsledne dbať nielen na udržanie, ale aj neustále posilňovanie sociálneho rozmeru spoločnosti, v ktorej žijeme. Trend zlepšovania kvality života občanov musí pokračovať. Kvalita života, jej rast a dôstojný život pre všetkých sú pre mňa životne dôležité témy.
Môžem verejne prisľúbiť, že som pripravený uskutočniť okrúhle stoly za účasti všetkých politických strán s cieľom venovať sa kvalite života našich občanov. Hľadať prienik pri prijímaní sociálnych opatrení a hľadaní nových. Na mesačnej báze chcem diskutovať s predstaviteľmi rezortu práce a hľadať spolu s nimi možnosti, ako prijímať riešenia smerujúce k vyššej kvalite života.
Som rád, že vláda radikálne zvýšila minimálnu mzdu na 520 EUR mesačne a navýšila mzdu zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 20 percent. Rovnako podporujem vyššie príplatky za prácu v noci a vo sviatok, ako aj príplatky za prácu počas víkendov. Budem tlačiť na to, aby zvyšovanie miezd rástlo ešte rýchlejšie a životná úroveň ľudí sa neustále zvyšovala.
Chcem súdržné a sociálne Slovensko. 

Chcem byť prezidentom pre ľudí

Ide o môj záväzok z úvodnej tlačovej konferencie o pláne viac otvoriť prezidentský palác verejnosti. Trvám na tom, že priamo zvolený prezident Slovenskej republiky musí minimálne raz za mesiac pravidelne v Prezidentskom paláci usporiadať Pracovný deň otvorených dverí. Zdôrazňujem slovo "pracovný". Bude to deň, kedy prezident a celá jeho kancelária privítajú ľudí, ktorí sa na nás obrátia s konkrétnym problémom. Musí byť prirodzené, aby si prezident minimálne jeden deň v mesiaci našiel čas na občanov, ktorí budú považovať za potrebné sa s ním stretnúť. 

Chcem byť prezidentom Slovenska, ktoré je jasne etablované v západnom civilizačnom okruhu

Tak nám hovorí naša história a také sú aj naše životné záujmy. To je aj politický odkaz tých, ktorí zakladali modernú éru slovenskej politickej štátnosti písanú od čias Milana Rastislava Štefánika. Ide o môj záväzok, že ako prezident budem aktívne a celou váhou mojich skúseností a kontaktov brániť a posilňovať naše aktívne pôsobenie v Európskej Únii. A nielen preto, že v štruktúrach únie sa veľmi dobre vyznám, ale najmä preto, že naše aktívne členstvo v Európskej Únii je zárukou našej prosperity, bezpečnosti a ďalšieho rozvoja.
Zároveň chcem budovať korektné a vzájomne rešpektujúce vzťahy na východ. Európsky kontinent potrebuje dialóg východu so západom, iba tak spoločne môžeme čeliť výzvam, ktoré predstavujú bezpečnostné riziká pre európsku civilizáciu. 

Chcem byť prezidentom celospoločenského zmieru

Dnes viac ako inokedy sa potrebuje spoločnosť a politická scéna vrátiť k politike konsenzu. Slovensko je oslabené a vyčerpané politickými zápasmi a vnútornými spormi, ktoré nahrávajú radikálnym politikom ponúkajúcim rýchle riešenia bez opory v skutočnom svete. Nebezpečenstvo extrémizmu, lacných riešení je reálne. Je to najväčšie nebezpečenstvo, akému naša krajina za posledné desaťročia čelila. Chcem apelovať na historickú pamäť národa, že vždy, keď sme sa dokázali v minulosti zjednotiť na pozitívnych myšlienkach, či už pri vzniku ČSR, SNP alebo vstupu do EÚ, posunuli sme krajinu vpred a vytvorili jej podmienky pre bezpečný rozvoj.
Ide o môj záväzok prispieť ku celospoločenskému zmieru. Dnes Slovensko nepotrebuje prezidenta, ktorý iba vyjadruje svoju nezávislosť od politických strán. Slušnosť musí byť prirodzenou súčasťou jeho osobnosti a rešpekt k právnemu štátu jeho základným hodnotovým vybavením. Okrem týchto dvoch predpokladov ponúkam predovšetkým témy, ktoré nás zjednotia. Ponúkam budúcnosť pre Slovensko. Nie v hádkach odtrhnutých od života ľudí, ale v navrhovaní opatrení, ktoré zmenia ich život. 

Šiesty záväzok nebudem musieť plniť sám.

Tak, ako po celý život, aj dnes tu pri mne stojí moja manželka Helena. V prípade úspechu vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky je Helena pripravená s plnou vážnosťou a nasadením prevziať úlohy prvej dámy. Jej kľúčovými témami budú solidarita a pomoc slabým.
Pani Šefčovičová
Počas svojho života, som vždy stála pri manželovi. Pre jeho životné poslanie som mu budovala pevné rodinné zázemie.
Pred nami je nová výzva a som pripravená stáť po jeho boku rovnako ako doposiaľ. Máme tu silnú tradíciu prvých dám, pani Kováčová, Schusterová či Gašparovičová. Základom ich pôsobenia bola pomoc slabším, či handicapovaným a vo všetkom dobrom, čo v tejto oblasti vytvorili, chcem pokračovať. 

Záver:

Dovoľte mi preto pozvať všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnej zodpovednosti za národ a jeho budúcnosť. Podávam vám svoju ruku, vám, ktorým záleží na budúcnosti národa a na rozvoji nášho štátu."

Zdroj