GLOBÁLNY PAKT O MIGRÁCII, Celý text + Rozbor

20.11.2018

Červeným označené redakciou

//Žltým analytické poznámky písané analytikom//

GLOBÁLNY RÁMEC O BEZPEČNEJ, RIADENEJ A LEGÁLNEJ MIGRÁCII

KONEČNÝ NÁVRH

11. júla 2018

My, hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretli v Maroku 10. a 11. decembra 2018, opätovne potvrdzujúc Newyorskú deklaráciu pre utečencov a migrantov a odhodlaní významne prispieť k posilneniu spolupráce v oblasti medzinárodnej migrácie vo všetkých jej rozmeroch, sme prijali tento globálny rámec pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu:

PREAMBULA

1. Tento globálny rámec spočíva na cieľoch a princípoch Charty Organizácie Spojených národov.

2. Zároveň spočíva na Všeobecnej deklarácii ľudských práv; Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach; Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; ostatných základných medzinárodných zmluvách o ľudských právach[1]; Dohovore Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu vrátane Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi a Protokolu proti pašovaniu migrantov po zemi, na mori a vo vzduchu; Dohovore o otroctve a Dodatkovom dohovore o zrušení otroctva, obchodu s otrokmi a inštitúcií a praktík podobných otroctvu; Rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách; Dohovore Organizácie Spojených národov o boji proti dezertifikácii; Parížskej dohode[2]; dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce o podpore dôstojnej práce a migrácie pracovnej sily[3]; ako aj na Agende 2030 pre udržateľný rozvoj; Akčnej agende z Addis Abeby; Sendai rámci pre znižovanie rizika katastrof a Novej urbánnej agende.

3. Diskusie o medzinárodnej migrácii na globálnej úrovni nie sú nové. Pripomíname si pokroky dosiahnuté v rámci dialógu OSN na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji v rokoch 2006 a 2013. Uznávame tiež príspevky Globálneho fóra o migrácii a rozvoji, ktoré začalo svoje aktivity v roku 2007. Tieto platformy pripravili pôdu pre Newyorskú deklaráciu o utečencoch a migrantoch, prostredníctvom ktorej sme sa zaviazali vypracovať globálny rámec pre utečencov a prijať globálny rámec pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v dvoch samostatných procesoch. Tieto dva globálne rámce spolu predstavujú doplnkové rámce medzinárodnej spolupráce, ktoré plnia svoje príslušné mandáty, ako sú stanovené v Newyorskej deklarácii o utečencoch a migrantoch, ktorá uznáva, že migranti a utečenci môžu čeliť mnohým spoločným výzvam a podobným zraniteľným miestam.

4. Utečenci a migranti majú nárok na rovnaké všeobecné ľudské práva a základné slobody, ktoré musia byť vždy rešpektované, chránené a naplnené. Migranti a utečenci sú však odlišné skupiny, ktoré sú spravované samostatnými právnymi rámcami. Iba utečenci majú nárok na osobitnú medzinárodnú ochranu, ako je definovaná v medzinárodnom utečeneckom práve. Tento globálny rámec sa týka migrantov a predstavuje kooperačný rámec, ktorý sa zaoberá migráciou vo všetkých jej rozmeroch.

5. Ako príspevok k prípravnému procesu pre tento globálny rámec oceňujeme vstupy členských krajín a príslušných zainteresovaných strán počas prípravných a konzultačných fáz, ako aj správu generálneho tajomníka "Aby bola migrácia prospešná pre všetkých".

6. Tento globálny rámec je míľnikom v histórii globálneho dialógu a medzinárodnej spolupráce v oblasti migrácie. Vyplýva z Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a z Akčnej agendy z Addis Abeby, čerpá z Deklarácie o dialógu na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji prijatej v októbri 2013. Vychádza z priekopníckej práce bývalého osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre medzinárodnú migráciu a rozvoj, vrátane jeho správy z 3. februára 2017.

7. Tento globálny rámec predstavuje právne nezáväzný rámec spolupráce, ktorý vychádza zo záväzkov dohodnutých členskými štátmi v Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upevňuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti migrácie, pričom uznáva, že žiaden štát nedokáže vyriešiť migráciu sám a potvrdzuje suverenitu štátov a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva.

NAŠA VÍZIA A RIADIACE PRINCÍPY

8. Tento globálny rámec vyjadruje náš spoločný záväzok zlepšiť spoluprácu v oblasti medzinárodnej migrácie. Migrácia je súčasťou ľudskej historickej skúsenosti a my sme si vedomí, že je zdrojom prosperity, inovácií a udržateľného rozvoja v našom globalizovanom svete a že tieto pozitívne vplyvy možno optimalizovať zlepšením riadenia migrácie. Väčšina migrantov po celom svete dnes cestuje, žije a pracuje bezpečným, usporiadaným a normálnym spôsobom. Napriek tomu migrácia nepochybne ovplyvňuje naše krajiny, spoločenstvá, migrantov a ich rodiny veľmi odlišnými a niekedy nepredvídateľnými spôsobmi.

9. Je veľmi dôležité, aby nás výzvy a príležitosti medzinárodnej migrácie zjednotili, namiesto toho, aby nás rozdeľovali. Tento globálny rámec stanovuje naše spoločné chápanie, spoločné povinnosti/zdieľané zodpovednosti a jednotu účelu v súvislosti s migráciou, aby bola prospešná pre všetkých.

Spoločná/é dohoda/chápanie

10. Tento globálny rámec je výsledkom nebývalého preskúmania dôkazov a údajov, ktoré boli zhromaždené počas otvoreného, transparentného a inkluzívneho procesu. Podelili sme sa o naše reálie a vypočuli sme si rôzne názory, ktoré obohacujú a formujú naše spoločné chápanie tohto komplexného javu. Zistili sme, že migrácia je definujúcou črtou nášho globalizovaného sveta, ktorá spája spoločnosti vo všetkých regiónoch ako aj medzi nimi, čo nás všetkých robí krajinami pôvodu, tranzitu a cieľa. Sme si vedomí, že existuje neustála potreba medzinárodného úsilia na posilnenie našich poznatkov a analýzy migrácie, keďže spoločné chápanie zlepší politiky, ktoré uvoľnia potenciál udržateľného rozvoja pre všetkých. Musíme zhromažďovať a zdieľať kvalitné údaje. Musíme zabezpečiť, aby boli súčasní a potenciálni migranti plne informovaní o ich právach, povinnostiach a možnostiach bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie a to, že si uvedomujú riziká nelegálnej migrácie. Musíme tiež poskytnúť všetkým našim občanom prístup k objektívnym a jasným informáciám založeným na dôkazoch o výhodách a výzvach migrácie, s cieľom rozptýliť zavádzajúce vyjadrenia, ktoré vytvárajú negatívne vnímanie migrantov.

Zdieľané zodpovednosti

11. Tento globálny rámec ponúka 360-stupňovú víziu medzinárodnej migrácie a uznáva, že je potrebný komplexný prístup na optimalizáciu celkových výhod migrácie a zároveň riešenie rizík a výziev pre jednotlivcov a spoločenstvá v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa. Žiadna krajina nedokáže sama riešiť výzvy a príležitosti tohto globálneho javu. Prostredníctvom tohto komplexného prístupu sa snažíme uľahčiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu a zároveň znížiť výskyt a negatívny vplyv nelegálnej migrácie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a kombináciou opatrení uvedených v tomto globálnom rámci. Uznávame naše zdieľané spoločné zodpovednosti za to, že ako členské štáty Organizácie Spojených národov budeme riešiť svoje vzájomné potreby a obavy spojené s migráciou a zastrešujúcu povinnosť rešpektovať, chrániť a naplňovať ľudské práva všetkých migrantov, bez ohľadu na ich migračný status, pri súčasnom presadzovaní bezpečnosti a prosperity všetkých našich spoločenstiev.

12. Cieľom tohto globálneho rámca je zmierniť nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré bránia ľuďom vytvárať a udržiavať udržateľné živobytie vo krajinách svojho pôvodu, a nútia ich, aby hľadali budúcnosť inde. Zámerom je znížiť riziká a zraniteľné miesta, ktorým migranti čelia v rôznych štádiách migrácie rešpektovaním, ochranou a naplňovaním ich ľudských práv a poskytnutím starostlivosti a pomoci. Snaží sa riešiť oprávnené obavy spoločenstiev, pričom uznáva, že spoločnosti prechádzajú demografickými, ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi zmenami v rôznom rozsahu, čo môže mať dôsledky pre migráciu a dôsledky, ktoré z nej vyplývajú. Usiluje sa vytvoriť priaznivé podmienky, ktoré umožnia všetkým migrantom obohatiť naše spoločnosti prostredníctvom ich ľudských, ekonomických a sociálnych schopností a tým zabezpečiť ich príspevok k udržateľnému rozvoju na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni.

Jednota účelu

13. Tento globálny rámec uznáva, že bezpečná, riadená a legálna migrácia prospieva všetkým len vtedy, keď sa uskutočňuje dobre informačne zabezpečeným, plánovaným a konsenzuálnym spôsobom. Migrácia by nikdy nemala byť aktom zúfalstvom. Ak tomu tak je, musíme spolupracovať, aby sme reagovali na potreby migrantov v zraniteľných situáciách a riešili príslušné výzvy. Musíme spolupracovať na vytvorení podmienok, ktoré umožnia spoločenstvám a jednotlivcom žiť v bezpečí a dôstojnosti vo svojich krajinách. Musíme zachrániť životy a chrániť migrantov pred poškodením. Musíme posilniť postavenie migrantov, aby sa stali plnoprávnymi členmi našich spoločností, zdôrazniť ich pozitívne prínosy a podporiť začlenenie a sociálnu súdržnosť. Musíme vytvárať väčšiu predvídateľnosť a istotu pre štáty, spoločenstvá, ako aj migrantov. Aby sme to dosiahli, zaväzujeme sa uľahčiť a zabezpečiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v prospech všetkých.

14. Náš úspech spočíva na vzájomnej dôvere, odhodlaní a solidarite štátov s cieľom splniť ciele a záväzky obsiahnuté v tomto globálnom rámci. Zjednocujeme sa v duchu obojstranne prospešnej spolupráce s cieľom riešiť výzvy a príležitosti migrácie vo všetkých ich rozmeroch prostredníctvom zdieľanej zodpovednosti a inovatívnych riešení. S týmto zmyslom spoločného účelu robíme tento historický krok, plne si uvedomujúc, že globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii je míľnik, ale nie koniec nášho úsilia. Zaväzujeme sa pokračovať v multilaterálnom dialógu v rámci Organizácie Spojených národov prostredníctvom pravidelného a účinného mechanizmu kontroly a hodnotenia a zabezpečiť, aby sa slová v tomto dokumente premietli do konkrétnych aktivít v prospech miliónov ľudí v každom regióne sveta.

15. Zhodujeme sa v tom, že tento globálny rámec je založený na súbore prierezových a vzájomne prepojených riadiacich princípov:

 • Dôraz na ľudí: Významnou črtou globálneho rámca je silný ľudský rozmer, ktorý je vlastný samotnej migračnej skúsenosti. Podporuje blaho migrantov a členov spoločenstiev v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia. Výsledkom je, že jadrom globálneho rámca sú jednotlivci.
 • Medzinárodná spolupráca: Globálny rámec je právne nezáväzný kooperačný rámec, ktorý uznáva, že žiaden štát nedokáže sám o sebe riešiť migráciu kvôli bytostne nadnárodnej povahe tohto javu. Vyžaduje si medzinárodnú, regionálnu a bilaterálnu spoluprácu a dialóg. Jeho význam spočíva na jeho konsenzuálnom charaktere, dôveryhodnosti, kolektívnom vlastníctve, spoločnej realizácii, kontrole a hodnotení.
 • Národná zvrchovanosť: Globálny rámec opätovne potvrdzuje zvrchované právo štátov určiť si svoju národnú migračnú politiku a ich výsadné právo riadiť migráciu v rámci svojej jurisdikcie v súlade s medzinárodným právom. V rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie vrátane toho, že si určujú svoje vlastné legislatívne a politické opatrenia na realizáciu globálneho rámca, berúc do úvahy rozdielne národné reálie, politiky, priority a požiadavky na vstup, pobyt a prácu, v súlade s medzinárodným právom.
 • Právny štát a náležitý postup: Globálny rámec uznáva, že dodržiavanie zásady vlády práva, náležitého postupu a prístup k spravodlivosti, sú základom všetkých aspektov riadenia migrácie. Znamená to, že štát, verejné a súkromné inštitúcie a subjekty, ako aj samotní ľudia sú zodpovední pred zákonmi/podľa zákonov, ktoré sú verejne vyhlásené, presadzované na báze rovnosti a nezávisle posudzované a ktoré sú v súlade s medzinárodným právom.
 • Udržateľný rozvoj: Globálny rámec je založený na Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a stavia na uznaní, že migrácia je viacrozmerná realita, ktorá má veľký význam pre udržateľný rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a cieľa, čo si vyžaduje súdržné a komplexné riešenia. Migrácia prispieva k pozitívnym výsledkom a k realizácii cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä ak je správne riadená. Cieľom globálneho rámca je využiť potenciál migrácie na dosiahnutie všetkých cieľov udržateľného rozvoja, ako aj vplyv, ktorý tento úspech bude mať na migráciu v budúcnosti.
 • Ľudské práva: Globálny rámec je založený na medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv a podporuje zásady _ a nediskriminácie. Realizáciou globálneho rámca zabezpečíme účinné dodržiavanie, ochranu a naplnenie ľudských práv všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status, vo všetkých etapách migračného cyklu. Znovu potvrdzujeme záväzok odstrániť všetky formy diskriminácie vrátane rasizmu, xenofóbie a netolerancie voči migrantom a ich rodinám.
 • Zohľadňovanie rodového hľadiska: Globálny rámec zabezpečuje, aby boli dodržiavané ľudské práva žien, mužov, dievčat a chlapcov vo všetkých etapách migrácie, aby boli ich osobitné potreby správne pochopené a riešené a aby bolo posilnené ich postavenie predstaviteľov zmeny. Kladie do stredobodu rodovú perspektívu, podporuje rovnosť medzi pohlaviami a posilňuje postavenie všetkých žien a dievčat, uznávajúc ich nezávislosť, pozíciu a vodcovstvo, aby sme sa zbavili prístupu k riešeniu problémov migrujúcich žien primárne cez optiku obete.
 • Zohľadňovanie potrieb detí: Globálny rámec podporuje existujúce medzinárodné právne záväzky vo vzťahu k právam dieťaťa a vyzdvihuje zásadu najlepších záujmov dieťaťa v každom momente, ako prvoradú úvahu vo všetkých situáciách týkajúcich sa detí v kontexte medzinárodnej migrácie, vrátane nesprevádzaných a odlúčených detí.
 • Celoštátny prístup: Globálny rámec považuje migráciu za viacrozmernú realitu, ktorú nemožno riešiť iba jednom časťou vládnej politiky. Na vytvorenie a implementáciu účinných migračných politík a postupov je potrebný celoštátny prístup, aby sa zabezpečila horizontálna a vertikálna koherentnosť politík vo všetkých sektoroch a úrovniach vlády.
 • Celospoločenský prístup: Globálny rámec podporuje široké partnerstvo viacerých zainteresovaných strán s cieľom zaoberať sa migráciou vo všetkých jej rozmeroch, vrátane začlenenia migrantov, diaspór, miestnych spoločenstiev, občianskej spoločnosti, akademickej obce, súkromného sektora, poslancov, odborových zväzov, národných inštitúcií pre ľudské práva, médií a ďalších dôležitých partnerov v riadení migrácie.

NÁŠ RÁMEC SPOLUPRÁCE

16. V Newyorskej deklarácii o utečencoch a migrantoch sme prijali politické vyhlásenie a súbor záväzkov. Opätovne potvrdzujúc túto Deklaráciu v celom jej rozsahu, budujeme na nej zavádzaním nasledujúceho rámca spolupráce, ktorý pozostáva z 23 cieľov, realizácie, ako aj následnej kontroly a hodnotenia. Každý cieľ obsahuje záväzok, po ktorom nasleduje celý rad opatrení/aktivít, ktoré sú považované za relevantné politické nástroje a osvedčené postupy. Pri napĺňaní 23 cieľov, budeme čerpať z týchto opatrení, aby sme dosiahli bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v priebehu všetkých jej fáz.

Ciele pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

(1) Zhromažďovať a využívať presné a rozčlenené údaje ako základ pre politiky založené na faktoch

(2) Minimalizovať nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí, aby opustili krajinu svojho pôvodu

(3) Poskytovať presné a včasné informácie vo všetkých fázach migrácie

(4) Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu

(5) Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu

(6) Uľahčiť spravodlivý a etický nábor a zabezpečiť podmienky pre dôstojnú prácu

(7) Riešiť a znižovať zraniteľnosť pri migrácii

(8) Zachraňovať životy a zaviesť koordinované medzinárodné úsilie zamerané na nezvestných migrantov

(9) Posilniť nadnárodnú reakciu na pašovanie migrantov

(10) Predchádzať, bojovať proti a odstrániť obchod s ľuďmi v kontexte medzinárodnej migrácie

(11) Spravovať hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom

(12) Posilniť istotu a predvídateľnosť migračných postupov pre vhodný skríning, posúdenie a postúpenie

(13) Využiť zadržanie migrantov len ako poslednú možnosť a pracovať na alternatívach

(14) Zvýšiť konzulárnu ochranu, pomoc a spoluprácu počas migračného cyklu

(15) Poskytnúť prístup k základným službám pre migrantov

(16) Posilniť postavenie migrantov a spoločností, aby dosiahli plné začlenenie a sociálnu kohéziu

(17) Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporiť verejný diskurz založený na faktoch, aby ste mohli formovať vnímanie migrácie

(18) Investovať do rozvoja zručností a uľahčiť vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácií a kompetencií

(19) Vytvoriť podmienky pre to, aby migranti a diaspóry plne prispievali k udržateľnému rozvoju vo všetkých krajinách

(20) Podporovať rýchlejší, bezpečnejší a lacnejší prevod remitencií a podporiť finančné začlenenie migrantov

(21) Spolupracovať na uľahčení bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj na udržateľnej reintegrácii

(22) Zaviesť mechanizmy prenositeľnosti nárokov na sociálne zabezpečenie a získané výhody

(23) Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvá pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

CIELE A ZÁVÄZKY

CIEĽ 1: Zhromažďovať a využívať presné a rozčlenené údaje ako základ pre politiky založené na faktoch

17. Zaväzujeme sa k posilneniu globálnej faktografickej základne o medzinárodnej migrácii zlepšením a investovaním do zhromažďovania, analýzy a šírenia presných, spoľahlivých a porovnateľných údajov, rozčlenených podľa pohlavia, veku, migračného postavenia a iných charakteristík relevantných vo vnútroštátnych kontextoch, pri zachovaní práva na ochranu súkromia podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a ochrany osobných údajov. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť, aby tieto údaje podporovali výskum, boli určujúce pre koherentnú a na faktoch založenú politiku a dobre informovanú verejnú diskusiu a umožňovali účinné monitorovanie a hodnotenie plnenia záväzkov v priebehu času.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Vypracovať a implementovať komplexnú stratégiu na zlepšenie údajov o migrácii na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni, za účasti všetkých rozhodujúcich zainteresovaných strán pod vedením Štatistickej komisie Organizácie Spojených národov, prostredníctvom harmonizácie metodík na zber údajov a posilnenia analýz a šírenia údajov a ukazovateľov súvisiacich s migráciou
 • ) Zlepšiť medzinárodnú porovnateľnosť a kompatibilitu migračných štatistík a národných dátových systémov, vrátane ďalšieho rozvíjania a uplatňovania štatistickej definície medzinárodného migranta, vypracovaním súboru noriem na meranie migračných počtov a tokov a dokumentovaním migračných vzorov a trendov, charakteristík migrantov, ako aj podnetov a dôsledkov migrácie
 • ) Rozvíjať globálny program na budovanie a posilňovanie národných kapacít pri zhromažďovaní, analýze a šírení údajov za účelom ich zdieľania , riešiť nedostatok údajov a posudzovať kľúčové migračné trendy, ktorý podporuje spoluprácu medzi rozhodujúcimi zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach, poskytuje odborné vzdelávanie, finančnú podporu a technickú pomoc, znásobuje nové zdroje údajov, vrátane veľkých dátových súborov a je pravidelne hodnotený Štatistickou komisiou Organizácie Spojených národov
 • ) Zhromažďovať, analyzovať a využívať údaje o účinkoch a prínosoch migrácie, ako aj o príspevkoch migrantov a diaspór k udržateľnému rozvoju s cieľom informovať o implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a súvisiacich stratégií a programov na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni
 • ) Podporovať ďalší rozvoj a spoluprácu medzi existujúcimi globálnymi a regionálnymi databázami a depozitármi, vrátane Globálneho portálu o migračných údajoch IOM a Globálneho znalostného partnerstva Svetovej banky o migrácii a rozvoji, s cieľom systematicky konsolidovať príslušné údaje transparentným a užívateľsky prívetivým spôsobom, pričom podporovať spoluprácu medzi agentúrami, aby sa zabránilo duplicite
 • ) Zriadiť a posilniť regionálne centrá pre výskum a odbornú prípravu v oblasti migrácie alebo migračné strediská, ako je napríklad Africké stredisko pre migráciu a rozvoj, zhromažďovať a analyzovať údaje v súlade s normami Organizácie Spojených národov, vrátane osvedčených postupov, príspevkov migrantov, celkového hospodárskeho sociálneho a politického prínosu a výziev migrácie v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa, ako aj hybných síl migrácie s cieľom stanoviť spoločné stratégie a maximalizovať hodnotu roztriedených údajov o migrácii v koordinácii s existujúcimi regionálnymi a subregionálnymi mechanizmami
 • ) Zlepšiť zber údajov na vnútroštátnej úrovni integrovaním tém súvisiacich s migráciou do vnútroštátnych sčítaní ľudu?, čo najskôr ako je to možné, ako napríklad krajina narodenia, krajina narodenia rodičov, štátna príslušnosť, krajina pobytu päť rokov pred sčítaním, posledný dátum príchodu a dôvod pre migráciu, aby sa zabezpečila včasná analýza a šírenie výsledkov, ktoré budú rozčlenené a usporiadané do tabuliek v súlade s medzinárodnými normami na štatistické účely
 • ) Uskutočňovať prieskumy domácností, trhu s pracovnou silou a iné, na zhromažďovanie informácií o sociálnej a ekonomickej integrácii migrantov alebo pridať štandardné migračné moduly do existujúcich prieskumov domácností s cieľom zlepšiť národnú, regionálnu a medzinárodnú porovnateľnosť a sprístupniť zhromaždené údaje prostredníctvom verejného používania štatistických súborov s mikro-údajmi
 • ) Zlepšiť spoluprácu medzi štátnymi orgánmi zodpovednými za údaje o migrácii a národnými štatistickými úradmi s cieľom vypracovať štatistiky týkajúce sa migrácie, vrátane využívania administratívnych záznamov na štatistické účely, ako sú záznamy z hraničných prechodov, víza, povolenia na pobyt, registre obyvateľstva a iné relevantné zdroje, pričom sa zachová právo na súkromie a ochranu osobných údajov
 • ) Vypracovať a používať migračné profily špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré zahŕňajú rozčlenené údaje o všetkých aspektoch súvisiacich s migráciou v národnom kontexte, vrátane tých, ktoré sa týkajú potrieb trhu práce, dopytu a dostupnosti zručností, ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadov migrácie, nákladov na prevody finančných prostriedkov, zdravotníctva, vzdelávania, povolania, životných a pracovných podmienok, miezd a potrieb migrantov a prijímajúcich komunít s cieľom vypracovať migračné politiky založené na faktoch
 • ) Spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa so zámerom rozvíjať výskum, štúdie a prieskumy o vzájomnom vzťahu medzi migráciou a tromi dimenziami udržateľného rozvoja, o príspevkoch a zručnostiach migrantov a diaspór, ako aj o ich väzbách na krajiny pôvodu a cieľa

CIEĽ 2: Minimalizovať nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí, aby opustili krajinu svojho pôvodu

18. Zaväzujeme sa vytvoriť priaznivé politické, ekonomické, sociálne a environmentálne podmienky pre to, aby ľudia viedli pokojný, produktívny a udržateľný život vo svojej vlastnej krajine a napĺňali svoje osobné očakávania a zároveň zabezpečiť, aby ich zúfalstvo a zhoršujúce sa prostredie nenútili hľadať živobytie inde prostredníctvom nelegálnej migrácie. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť včasné a úplné naplnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a stavať na a investovať do realizácie iných existujúcich rámcov s cieľom zvýšiť celkový vplyv Globálneho rámca na uľahčenie bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Podporovať implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, vrátane cieľov udržateľného rozvoja a Akčného programu z Addis Abeby a záväzok neopomenúť ani tých, čo zaostávajú najviac, ako aj Parížskej dohody[4] a Sendai rámca pre znižovanie rizika katastrof 2015-2030
 • ) Investovať do programov, ktoré urýchľujú plnenie cieľov udržateľného rozvoja štátmi s cieľom odstrániť nepriaznivé podnety a štrukturálne faktory, ktoré nútia ľudí opustiť krajinu svojho pôvodu, a to aj prostredníctvom odstránenia chudoby, potravinovej bezpečnosti, zdravia a hygieny, vzdelávania, inkluzívneho ekonomického rastu, infraštruktúry, rozvoja miest a vidieka, vytvárania pracovných miest, dôstojnej práce, rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a dievčat, odolnosti a znižovania rizika katastrof, zmierňovania dôsledkov klimatickej zmeny a prispôsobovania sa tejto zmene, riešenia sociálno-ekonomických účinkov všetkých foriem násilia, nediskriminácie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných, prístupu k spravodlivosti a ochrane ľudských práv, ako aj vytvárania a udržiavania mierových a inkluzívnych spoločností s účinnými, zodpovednými a transparentnými inštitúciami
 • ) Zaviesť alebo posilniť mechanizmy na monitorovanie a predvídanie vývoja rizík a hrozieb, ktoré by mohli spôsobiť alebo ovplyvniť migračné pohyby, posilniť systémy včasného varovania, vypracovať núdzové postupy a sady nástrojov, spustiť núdzové operácie a podporiť obnovu po núdzových situáciách v úzkej spolupráci a s podporou ostatných štátov, príslušných národných a miestnych orgánov, národných inštitúcií pre ľudské práva a občianskej spoločnosti
 • ) Investovať do udržateľného rozvoja na miestnej a celoštátnej úrovni vo všetkých regiónoch, aby všetci ľudia mali možnosť zlepšiť si svoj život a splniť si svoje túžby podporovaním /......, inkluzívneho a udržateľného ekonomického rastu, a to aj prostredníctvom priamych súkromných a zahraničných investícií a obchodných preferencií, s cieľom vytvoriť priaznivé podmienky, ktoré umožnia komunitám a jednotlivcom využívať príležitosti v ich vlastných krajinách a stimulovať udržateľný rozvoj
 • ) Investovať do rozvoja ľudského kapitálu podporou programov a partnerstiev v oblasti podnikania, vzdelávania, odbornej prípravy a programov rozvoja zručností a partnerstiev, produktívneho vytvárania pracovných miest v súlade s potrebami trhu práce, ako aj v spolupráci so súkromným sektorom a odborovými zväzmi, s cieľom znížiť nezamestnanosť mladých ľudí, zabrániť odlivu mozgov a optimalizovať prírastok mozgov v krajinách pôvodu a využívať demografickú dividendu
 • ) Posilniť spoluprácu medzi humanitárnymi a rozvojovými subjektami, a to aj prostredníctvom podpory spoločnej analýzy, prístupov viacerých darcov a viacročných cyklov financovania s cieľom rozvinúť dlhodobé reakcie a výsledky, ktoré zabezpečia rešpektovanie práv postihnutých jednotlivcov, odolnosť a schopnosti populácie vysporiadať sa nepriaznivými okolnosťami , ako aj ekonomickú a sociálnu sebestačnosť a zabezpečením toho, aby sa toto úsilie zohľadňovalo migráciu
 • ) Zohľadniť migrantov v národnej politike pre prípravu na a reakciu v núdzových situáciách, vrátane zohľadnenia relevantných odporúčaní zo strany konzultačných procesov riadených štátmi, ako sú Usmernenia na ochranu migrantov v krajinách, ktoré čelia konfliktnom alebo prírodným katastrofám (Usmernenia MICIC)
  .
  Prírodné katastrofy, nepriaznivé účinky klimatických zmien a zhoršovanie životného prostredia
 • ) Posilniť spoločnú analýzu a zdieľanie informácií s cieľom lepšie mapovať, pochopiť, predvídať a riešiť migračné pohyby, ako napríklad tie, ktoré môžu vyplynúť z prírodných katastrof s náhlym i pomalým nástupom, nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, zhoršovania životného prostredia, ako aj iných neistých situácií pri súčasnom zabezpečení účinného rešpektovania, ochrany a plnenia ľudských práv všetkých migrantov
 • ) Vypracovať stratégie pre prispôsobenie sa a odolávanie prírodným katastrofám s náhlym i pomalým nástupom, nepriaznivým účinkom klimatických zmien a zhoršenia životného prostredia, ako je dezertifikácia, degradácia pôdy, sucho a zvyšovanie hladiny morí, pričom sa zohľadnia možné dôsledky na migráciu a zároveň mať na zreteli, že adaptácia v krajine pôvodu je prioritou
 • ) Začleniť úvahy o vysídľovaní do stratégií pripravenosti na katastrofy a podporiť spoluprácu so susednými a inými príslušnými krajinami s cieľom pripraviť sa na včasné varovanie, plánovanie v prípade nepredvídaných udalostí, skladovanie zásob, mechanizmy koordinácie, plánovanie evakuácie, opatrenia týkajúce sa prijímania a pomoci a informácií pre verejnosť
 • ) Harmonizovať a rozvíjať prístupy a mechanizmy na subregionálnej a regionálnej úrovni s cieľom riešiť zraniteľné miesta osôb postihnutých prírodnými katastrofami s náhlym i pomalým nástupom tým, že sa zabezpečí prístup k humanitárnej pomoci, ktorá spĺňa ich základné potreby pri plnom rešpektovaní ich práv kdekoľvek sa nachádzajú a podporovaním udržateľných výsledkov, ktoré zvyšujú odolnosť a sebestačnosť, berúc do úvahy kapacity všetkých zúčastnených krajín
 • ) Vypracovať koherentné prístupy na riešenie problémov migračných pohybov v súvislosti s prírodnými katastrofami s náhlym i pomalým nástupom, vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní štátnych konzultačných procesov, ako napríklad Agenda na ochranu cezhranične vysídlených osôb v kontexte katastrof a klimatickej zmeny a Platforma pre vysídľovanie spôsobené katastrofami

CIEĽ 3: Poskytovať presné a včasné informácie vo všetkých fázach migrácie

19. Zaväzujeme sa posilniť naše úsilie o poskytovanie, sprístupnenie a šírenie presných, včasných, dostupných a transparentných informácií o aspektoch súvisiacich s migráciou pre štáty, komunity a migrantov a navzájom medzi nimi, a to vo všetkých štádiách migrácie. Ďalej sa zaväzujeme, že tieto informácie použijeme na rozpracovanie migračných politík, ktoré poskytujú vysoký stupeň predvídateľnosti a istoty pre všetkých zainteresovaných aktérov.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Spustenie a zverejnenie centralizovanej a verejne prístupnej národnej webovej stránky s cieľom sprístupniť informácie o možnostiach legálnej migrácie, ako napríklad o imigračných zákonoch a politikách špecifických pre danú krajinu, vízových požiadavkách, formalitách pre žiadosti, poplatkoch a kritériách prevodov, požiadavkách na pracovné povolenie, požiadavkách na odbornú kvalifikáciu, hodnotenia a posúdenia rovnocennosti dosiahnutého vzdelania, vzdelávacích a študijných príležitostí a životných nákladov a podmienok s cieľom, aby migranti mohli prijať informované rozhodnutia
 • ) Presadzovať a zlepšovať systematickú bilaterálnu, regionálnu a medzinárodnú spoluprácu a dialóg s cieľom výmeny informácií o trendoch súvisiacich s migráciou, a to aj prostredníctvom spoločných databáz, online platforiem, medzinárodných centier odbornej prípravy a kontaktných sietí, pri zachovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
 • ) Vytvoriť otvorené a prístupné informačné miesta na príslušných migračných trasách, ktoré môžu migrantov odkázať na podporu a poradenstvo prispôsobené potrebám detí a zohľadňujúce rodové hľadisko, ktoré ponúkajú príležitosti na komunikáciu s konzulárnymi zástupcami krajiny pôvodu a sprístupniť príslušné informácie vrátane informácií o ľudských právach a základných slobodách, primeranej ochrane a pomoci, možnostiach a cestách pre legálnu migráciu a možnostiach návratu, v jazyku, ktorému príslušná osoba rozumie
 • ) Poskytnúť migrantom, ktorí práve pricestovali informácie, ktoré sú cielené, zohľadňujúce rodové hľadisko, prispôsobené potrebám detí, ktoré sú prístupné a komplexné a právne usmernenia o ich právach a povinnostiach, vrátane dodržiavania vnútroštátnych a miestnych zákonov, získania pracovných povolení a povolení na pobyt, zmien v ich postavení, registrácie u orgánov, prístup k spravodlivosti na podávanie sťažností na porušovanie práv, ako aj prístup k základným službám
 • ) Podporovať informačné kampane, ktoré sú viacjazyčné, zohľadňujúce rodové hľadisko a ktoré sú založené na faktoch a organizovať podujatia na zvyšovanie povedomia a orientačné školenia pred odchodom v krajinách pôvodu, v spolupráci s miestnymi orgánmi, konzulárnymi a diplomatickými misiami, súkromným sektorom, akademickou obcou, organizáciami migrantov a diaspóry a občianskou spoločnosťou, s cieľom podporiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu, ako aj zdôrazniť riziká spojené s nelegálnou a nebezpečnou migráciou

CIEĽ 4: Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu

20. Zaväzujeme sa, že naplníme právo všetkých jednotlivcov na právnu identitu tým, že poskytneme všetkým našim štátnym príslušníkom dôkaz o štátnej príslušnosti a príslušnú dokumentáciu, ktoré umožnia štátnym a miestnym orgánom zistiť právnu identitu migranta pri vstupe, počas pobytu a pri návrate, ako aj zabezpečiť účinné postupy spojené s migráciou, efektívne poskytovanie služieb a zlepšiť bezpečnosť verejnosti. Ďalej sa zaväzujeme, že prostredníctvom vhodných opatrení zabezpečíme, aby mali migranti vydanú v každej fáze migrácie primeranú dokumentáciu a matričné dokumenty , ako sú osvedčenia o narodení, manželstve a úmrtí, ako prostriedok umožňujúci migrantom účinne uplatňovať svoje ľudské práva.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Zlepšiť systémy občianskych registrov (matrík) s osobitným dôrazom na zahrnutie/pokrytie neregistrovaných osôb a našich štátnych príslušníkov s bydliskom v iných krajinách, vrátane poskytovania príslušných dokladov totožnosti a občianskeho registra, posilnenia kapacít a investovania do využitia informačných a komunikačných technológií, pri zachovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
 • ) Harmonizovať cestovné doklady v súlade so špecifikáciami Medzinárodnej organizácie civilného letectva s cieľom uľahčiť vzájomné a univerzálne uznávanie cestovných dokladov, ako aj bojovať proti podvodom s identitou a falšovaniu dokumentov, a to aj investovaním do digitalizácie a posilnením mechanizmov na zdieľanie biometrických údajov, pri zachovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
 • ) Zabezpečiť primeranú, včasnú, spoľahlivú a dostupnú konzulárnu dokumentáciu pre našich štátnych príslušníkov s pobytom v iných krajinách, vrátane dokladov totožnosti a cestovných dokladov, s využitím informačných a komunikačných technológií, ako aj s kontaktami na spoločenstvá, najmä v odľahlých oblastiach
 • ) Uľahčiť prístup k osobnej dokumentácii, ako sú pasy a víza, a zabezpečiť, aby príslušné predpisy a kritériá na získanie takejto dokumentácie neboli diskriminačné a to vykonaním preskúmania, zohľadňujúce rodové hľadisko a vek, aby sa zabránilo zvýšenému riziku zraniteľnosti počas priebehu migrácie
 • ) Posilniť opatrenia na zníženie počtu osôb bez štátnej príslušnosti, vrátane registrácie pôrodov migrantov, zabezpečiť, aby ženy a muži rovnako mohli priznať svoju štátnu príslušnosť ich deťom a poskytovať štátnu príslušnosť deťom narodeným na území iného štátu, najmä v prípadoch, keď by v opačnom prípade bolo dieťa bez štátnej príslušnosti, rešpektujúc ľudské právo na štátnu príslušnosť a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
 • ) Preskúmať a prepracovať požiadavky na preukázanie štátnej príslušnosti v strediskách na poskytovanie služieb s cieľom zabezpečiť, aby migranti bez dôkazu o štátnej príslušnosti alebo právnej totožnosti neboli vylúčení z prístupu k základným službám a aby im ani neboli odopierané ich ľudské práva
 • ) Budovať na existujúcich postupoch na miestnej úrovni, ktoré uľahčujú účasť na spoločenskom živote, ako je interakcia s orgánmi a prístup k príslušným službám, prostredníctvom vydávania registračných kariet všetkým osobám žijúcim v obci, vrátane migrantov, ktoré obsahujú základné osobné informácie, pričom nepredstavujú nároky na občianstvo alebo trvalý pobyt

CIEĽ 5: Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu

21. Zaväzujeme sa prispôsobiť možnosti a cesty legálnej migrácie spôsobom, ktorý uľahčuje mobilitu pracovnej sily a dôstojnú prácu, čo odráža demografickú situáciu a realitu na trhu práce, optimalizuje možnosti vzdelávania, podporuje právo na rodinný život a reaguje na potreby migrantov v situácii zraniteľnosti, s cieľom rozšíriť a diverzifikovať alternatívy pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Rozvíjať dvojstranné, regionálne a mnohostranné zmluvy o mobilite pracovnej sily založené na ľudských právach a zohľadňujúce rodové hľadisko, s odvetvovými štandardnými podmienkami zamestnania v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami na základe príslušných noriem, usmernení a zásad MOP, v súlade s medzinárodnými ľudskými právami a pracovným právom
 • ) Uľahčiť regionálnu a medziregionálnu mobilitu pracovnej sily prostredníctvom medzinárodných a dvojstranných zmlúv o spolupráci, ako sú režimy voľného pohybu, liberalizácia vízového režimu alebo viacnásobné víza pre jednotlivé krajiny a rámce spolupráce v oblasti pracovnej mobility v súlade s vnútroštátnymi prioritami, potrebami miestneho trhu a ponukou zručností

//Štát svoju migračnú politiku bude musieť podriaďovať záujmom <nikým nevoleným> majiteľom súkromného sektora ekonomiky//

 • ) Preskúmať a prehodnotiť existujúce možnosti a cesty pre legálnu migráciu s cieľom optimalizovať zosúladenie zručností na trhoch práce, riešiť demografické reálie a výzvy a príležitosti v oblasti rozvoja, v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi požiadavkami trhu práce a ponukou zručností po konzultáciách so súkromným sektorom a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami
 • ) Vytvárať flexibilné programy mobility pracovnej sily pre migrantov, založené na právach a zohľadňujúce rodové hľadisko, v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi potrebami trhu práce a ponukou zručností na všetkých úrovniach zručností, vrátane dočasných, sezónnych, okružných a zrýchlených programov v oblastiach s nedostatkom pracovnej sily, poskytovaním flexibilných, konvertibilných a nediskriminačných možností víz a povolení, ako sú napríklad stála a dočasná práca, viacnásobný vstup na účely štúdia, obchodnej cesty, návštevy, investície a podnikania

//To isté + sezónne práce + štát nebude môcť diskriminovať migrantov, to znamená rozhodovať sa s ktorej krajiny migrantov príjme a s ktorej nie//

 • ) Podporovať efektívne zosúladenie zručností v národnom hospodárstve zapojením miestnych orgánov a iných príslušných zainteresovaných strán, najmä súkromného sektora a odborových zväzov, do analýzy miestneho trhu práce, identifikácie nedostatočnej ponuky zručností, definovania požadovaných profilov zručností a hodnotenia účinnosti pracovných migračných politík s cieľom zabezpečiť zmluvnú mobilitu pracovnej sily reagujúcu na trh prostredníctvom legálnych ciest
 • ) Podporiť efektívne a účinné programy na zosúladenie zručností skrátením časových rámcov na spracovanie víz a povolení pre štandardné pracovné povolenia a ponúknutím zrýchleného a uľahčeného spracovania víz a povolení pre zamestnávateľov, ktorí majú historický záznam o dodržiavaní pravidiel
 • ) Rozvíjať stavať na existujúcich vnútroštátnych a regionálnych postupoch prijímania a pobytu primeraného trvania na základe súcitných, humanitárnych alebo iných dôvodov pre migrantov, ktorí sú nútení opustiť krajiny svojho pôvodu v dôsledku náhlych prírodných katastrof a iných riskantných situácií, poskytnutím humanitárnych víz, súkromného sponzorstva, prístupu k vzdelaniu pre deti a dočasných pracovných povolení, po dobu čo prispôsobenie sa alebo návrat do krajiny pôvodu nie je možný
 • ) Spolupracovať na identifikovaní, rozvoji a posilňovaní riešení pre migrantov, ktorí sú nútení opustiť krajiny svojho pôvodu z dôvodu prírodných katastrof s pomalým nástupom, nepriaznivých vplyvov klimatickej zmeny a zhoršovania stavu životného prostredia, ako sú dezertifikácia, degradácia pôdy, sucho a zvyšovanie hladiny morí, vrátane navrhovania plánovaných premiestnení a vízových alternatív v prípadoch, keď nie je možná adaptácia alebo návrat do krajiny pôvodu
 • ) Uľahčiť migrantom prístup k postupom pre zlúčenie rodín na všetkých úrovniach zručností vhodnými opatreniami, ktoré podporujú realizáciu práva na rodinný život a najlepšie záujmy dieťaťa, a to aj preskúmaním a prehodnotením príslušných požiadaviek, ako sú príjmy, jazykové znalosti, dĺžka pobytu, pracovné povolenie a prístup k sociálnemu zabezpečeniu a službám
 • ) Rozširovať dostupné možnosti pre akademickú mobilitu, vrátane bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv, ktoré uľahčujú akademické výmeny, ako sú štipendiá pre študentov a akademických pracovníkov, hosťujúce profesúry, spoločné vzdelávacie programy a medzinárodné výskumné príležitosti v spolupráci s akademickými inštitúciami a inými zainteresovanými stranami

CIEĽ 6: Uľahčiť spravodlivé a etické podmienky zamestnávania a ochrany, ktoré zabezpečia dôstojnú prácu

22. Zaväzujeme sa preskúmať existujúce mechanizmy prijímania zamestnancov s cieľom zaručiť, že sú spravodlivé a etické, a chrániť všetkých migrujúcich pracovníkov pred všetkými formami vykorisťovania a zneužívania s cieľom zaručiť dôstojnú prácu a maximalizovať sociálno-ekonomické príspevky migrantov v krajinách ich pôvodu, ako aj v cieľovej krajine .

//Migranti sú taktiež ludia na ktorých sa vzťahuje rovnaká ochrana ludských práv ako na nemigrantov, ale prečo by mali byť chránený viac ako nemigranti? + Migranti nebudú musieť svojou prácou prispievať štátu ktorý im poskytol útočisko ale svojmu domovskému štátu//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Podporovať uzatvorenie, ratifikáciu, pristúpenie a implementáciu príslušných medzinárodných nástrojov týkajúcich sa medzinárodnej migrácie pracovnej sily, práv pracujúcich, dôstojnej práce a nútenej práce
 • ) Stavať na práci existujúcich bilaterálnych, subregionálnych a regionálnych platforiem, ktoré prekonali prekážky a identifikovali osvedčené postupy v oblasti mobility pracovnej sily, uľahčením medzi-regionálneho dialógu s cieľom zdieľať tieto poznatky a presadzovať plné rešpektovanie ľudských a pracovných práv migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností, vrátane migrujúcich pomocných síl v domácnostiach
 • ) Zlepšiť právnu úpravu činnosti verejných a súkromných pracovných/personálnych agentúr s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými usmerneniami a osvedčenými postupmi, zakázať pracovným/personálnym agentúram a zamestnávateľom účtovať alebo presúvať na migrujúcich pracovníkov náborové poplatky alebo súvisiace náklady, s cieľom zabrániť nevoľníctvu, vykorisťovaniu a nútenej práci, vrátane zavedením povinných, vynútiteľných mechanizmov účinnej regulácie a monitorovania odvetvia zamestnávania
 • ) Nadviazať partnerstvá so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, vrátane zamestnávateľov, organizácií migrujúcich pracovníkov a odborových zväzov s cieľom zabezpečiť, aby sa migrujúcim pracovníkom poskytli písomné zmluvy a aby boli upozornení na ustanovenia v nich obsiahnuté, nariadenia týkajúce sa medzinárodného zamestnávania a zamestnania v krajine určenia, ich práv a povinností, ako aj prístup k účinným mechanizmom podávania sťažností a nápravy v jazyku, ktorému rozumejú
 • ) Zaviesť a uplatňovať vnútroštátne zákony, ktoré sankcionujú porušovanie ľudských práv a práv pracujúcich, najmä v prípadoch nútenej práce a detskej práce a spolupracovať so súkromným sektorom, vrátane zamestnávateľov, náborových pracovníkov, subdodávateľov a dodávateľov s cieľom budovať partnerstvá, ktoré podporujú podmienky pre dôstojnú prácu, a zabezpečiť, aby boli jasne vymedzené úlohy a zodpovednosti v rámci procesov zamestnávania a zamestnania, čím sa zvýši transparentnosť dodávateľského reťazca
 • ) Posilniť presadzovanie spravodlivých a etických noriem a politík prijímania pracovníkov a dôstojnej práce posilnením schopností inšpektorov práce a iných orgánov, aby mohli lepšie monitorovať pracovníkov personálnych agentúr, zamestnávateľov a poskytovateľov služieb vo všetkých odvetviach a zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných ľudských práv a pracovného práva, aby sa zabránilo všetkým formám vykorisťovania, otroctva, nevoľníctva a nútenej, povinnej alebo detskej práce
 • ) Rozvíjať a posilňovať migráciu pracovnej sily a spravodlivé a etické postupy prijímania zamestnancov, ktoré migrantom umožňujú zmeniť zamestnávateľov a upraviť podmienky alebo dĺžku ich pobytu s minimálnym administratívnym zaťažením a súčasne podporiť väčšie príležitosti pre dôstojnú prácu a rešpektovanie medzinárodných ľudských práv a pracovného práva

//Zákaz tvoriť svet v ktorom by migrácia nebola potrebná, ale robiť všetko pre to aby bola migrácia posilnená//

 • ) Prijať opatrenia, ktoré zakazujú konfiškáciu alebo nekonsenzuálne zadržiavanie pracovných zmlúv a cestovných dokladov alebo dokladov totožnosti migrantov, aby sa zabránilo zneužívaniu, všetkým formám vykorisťovania, nútenej, povinnej a detskej práce, vydieraniu a iným situáciám závislosti a umožniť migrantom plne uplatňovať svoje ľudské práva
 • ) Zabezpečiť migrujúcim pracovníkom vykonávajúcim prácu za mzdu a zmluvnú prácu rovnaké pracovné práva a ochranu, ktoré sa vzťahujú na všetkých pracovníkov v príslušnom sektore, ako sú práva na spravodlivé a priaznivé pracovné podmienky, rovnakú odmenu za prácu rovnakej hodnoty, slobodu pokojného zhromažďovania a združovania a na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň telesného a duševného zdravia, vrátane mechanizmov ochrany miezd, sociálneho dialógu a členstva v odborových zväzoch
 • ) Zabezpečiť, aby migranti pracujúci v neformálnej ekonomike mali bezpečný prístup k účinným mechanizmom podávania hlásení, sťažností a nápravy v prípadoch vykorisťovania, zneužívania alebo porušovania ich práv na pracovisku spôsobom, ktorý nezhoršuje zraniteľné miesta migrantov, ktorí namietajú také incidenty a umožniť im účasť na príslušných súdnych konaniach, či už v krajine pôvodu alebo určenia
 • ) Preskúmať príslušné vnútroštátne pracovno-právne predpisy, politiky zamestnanosti a programy na zabezpečenie toho, aby zahŕňali zohľadnenie špecifických potrieb a príspevkov migrujúcich žien pracujúcich najmä v domácnostiach a povolaniach s nízkou kvalifikáciou, a prijať osobitné opatrenia na predchádzanie, nahlasovanie, riešenie a nápravu všetkých foriem zneužívania, vrátane sexuálneho násilia a násilia založeného na rodovej príslušnosti ako základu na podporu politík mobility pracovnej sily, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko
 • ) Rozvíjať a zlepšovať vnútroštátne politiky a programy týkajúce sa medzinárodnej pracovnej mobility, vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní všeobecných zásad a operačných usmernení Medzinárodnej organizácie práce o Spravodlivom zamestnávaní, hlavných zásad Organizácie Spojených národov o obchodných a ľudských právach a Integrovaného systému medzinárodného náboru pracovníkov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IRIS)

CIEĽ 7: Riešiť a znižovať zraniteľnosť pri migrácii

23. Zaväzujeme sa reagovať na potreby migrantov, ktorí čelia situáciám zraniteľnosti, ktoré môžu vyplynúť z okolností, za ktorých cestujú, alebo z podmienok, ktorým čelia v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia tým, že im budeme poskytovať pomoc a chrániť ich ľudské práva v súlade s našimi záväzkami podľa medzinárodného práva. Ďalej sa zaväzujeme neustále zohľadňovať najlepšie záujmy dieťaťa, ako primárny prístup v situáciách, ktoré sa vzťahujú na deti a uplatňovať prístup zohľadňujúci rodové hľadisko pri riešení zraniteľných miest vrátane reakcií na rôzne podnety.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Prehodnotiť príslušné politiky a postupy s cieľom zabezpečiť, aby nevytvárali, nezhoršovali alebo neúmyselne nezvyšovali zraniteľnosti migrantov, a to aj uplatňovaním ľudsko-právneho prístupu, ktorý berie ohľad na pohlavie a zdravotné postihnutie, ako aj prístupu zohľadňujúceho vek a prispôsobeného potrebám detí
 • ) Vytvoriť komplexné politiky a rozvíjať partnerstvá, ktoré poskytujú migrantom, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej situácii, bez ohľadu na ich migračný status, potrebnú podporu vo všetkých etapách migrácie prostredníctvom identifikácie a pomoci, ako aj ochrany ich ľudských práv, najmä v prípadoch súvisiacich s ohrozenými ženami, deťmi, predovšetkým tými bez sprievodu alebo odlúčených od svojich rodín, príslušníkmi etnických a náboženských menšín, obeťami násilia, vrátane sexuálneho a rodového násilia, staršími osobami, osobami so zdravotným postihnutím, osobami, ktoré sú na akomkoľvek základe diskriminované, pôvodnými obyvateľmi, pracovníkmi, ktorí čelia vykorisťovaniu a zneužívaniu, pracovníkmi v domácnosti, obeťami obchodovania s ľuďmi a migrantami, ktorí sú vystavení vykorisťovaniu a zneužívaniu v súvislosti s pašovaním migrantov
 • ) Vytvoriť migračné politiky, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko s cieľom riešiť osobitné potreby a zraniteľnosti migrujúcich žien, dievčat a chlapcov, ktoré môžu zahŕňať pomoc, zdravotnú starostlivosť, psychologické a iné poradenské služby, ako aj prístup k spravodlivosti a účinným prostriedkom na nápravu, predovšetkým v prípadoch sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, zneužívania a vykorisťovania
 • ) Preskúmať príslušné existujúce pracovné zákony a pracovné podmienky s cieľom identifikovať a účinne riešiť zraniteľné miesta súvisiace s miestom výkonu práce a zneužívanie migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností, vrátane pracovníkov v domácnosti a pracovníkov v neformálnej ekonomike, v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, predovšetkým súkromným sektorom

// Migranti sú taktiež ludia na ktorých sa vzťahuje rovnaká ochrana ludských práv ako na nemigrantov, ale prečo by mali byť chránený viac ako nemigranti? + Podnikatelia budú musieť byť zvlášť opatrný pri jednaní s migrantami aby nemohli byť obvinený s diskriminácie//

 • ) Zohľadňovať deti migrantov v národných systémoch ochrany detí zavedením účinných postupov na ochranu detí migrantov v príslušných legislatívnych, administratívnych a súdnych postupoch a rozhodovaní, ako aj vo všetkých migračných politikách a programoch, ktoré majú vplyv na deti vrátane politík a služieb konzulárnej ochrany, ako aj rámcov cezhraničnej spolupráce s cieľom zabezpečiť, aby boli najlepšie záujmy dieťaťa primerane integrované, dôsledne interpretované a uplatňované v koordinácii a spolupráci s orgánmi na ochranu detí

//O migrantoch už nebude môcť rozhodovať colná správa ale budú mať právo na riadny súd//

 • ) Chrániť deti, ktoré sú bez sprievodu a odlúčené vo všetkých fázach migrácie prostredníctvom zavedenia špecializovaných postupov na ich identifikáciu, postúpenie, starostlivosť a zlúčenie s rodinou a poskytnúť prístup k službám zdravotnej starostlivosti, vrátane duševného zdravia, vzdelávania, právnej pomoci a práva byť vypočutý v administratívnom a súdnom konaní, vrátane rýchleho vymenovania kompetentného a nestranného zákonného zástupcu, ako základného prostriedku na riešenie ich osobitnej zraniteľnosti a diskriminácie, chrániť ich pred všetkými formami násilia a poskytnúť im prístup k udržateľným riešeniam, ktoré sú v ich najlepšom záujme
 • ) Zabezpečiť, aby mali migranti prístup k verejnej alebo cenovo dostupnej nezávislej právnej pomoci a zastúpeniu v súdnych konaniach, ktoré sa ich týkajú, a to aj počas akéhokoľvek súvisiaceho súdneho alebo správneho konania, aby sa zaručilo, že všetci migranti sú všade uznávaní pred zákonom ako osoby a že spravodlivosť bude nestranná a nediskriminačná
 • ) Vytvoriť prístupné a účelné postupy, ktoré uľahčujú prechod z jedného statusu do druhého a informovať migrantov o ich právach a povinnostiach, aby sa zabránilo tomu, že migranti sa dostanú do nezákonného postavenia v cieľovej krajine , aby sa znížila neistota statusu a súvisiace zraniteľnosti, ako aj aby sa umožnilo individuálne posúdenie statusu migrantov, vrátane tých, ktorí stratili zákonný status, bez obáv zo svojvoľného vyhostenia

//Migranti už nebudú môcť byť vracaný automaticky ale každý kto sa dostane na naše územie bude musieť byť individuálne vypočutý a posúdený//

 • ) Stavať na existujúcich postupoch na uľahčenie prístupu migrujúcich osôb s nezákonným statusom k individuálnemu posúdeniu, ktoré môže viesť k zákonnému statusu, od prípadu k prípadu a s jasnými a transparentnými kritériami, najmä v prípadoch, keď ide o deti, mládež a rodiny, ako možnosť na zníženie zraniteľnosti, ako aj k získaniu lepších poznatkov o obyvateľoch zo strany štátov

//To isté + povinnosť uľahčiť proces legalizácie migranta//

 • ) Uplatňovať osobitné podporné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby migranti, ktorí sa ocitli v krízovej situácii v tranzitných a cieľových krajinách, mali prístup ku konzulárnej ochrane a humanitárnej pomoci, vrátane uľahčenia cezhraničnej a širšej medzinárodnej spolupráce, ako aj zohľadňovaním migrujúceho obyvateľstva pri prípravách na krízové situácie, reakciách na mimoriadne situácie a po-krízové opatrenia
 • ) Zapojiť miestne orgány a príslušné zainteresované strany do identifikácie, postúpenia a pomoci migrantom v situácii zraniteľnosti, a to aj prostredníctvom dohôd s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu, poskytovateľmi právnej pomoci a služieb, ako aj zapojením prípadných tímov mobilnej reakcie
 • ) Vypracovať národné politiky a programy na zlepšenie národných reakcií, ktoré reagujú na potreby migrantov v situáciách zraniteľnosti, vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní Zásad a usmernení Globálnej migračnej skupiny, podporovaných Praktickými usmerneniami o ochrane ľudských práv migrujúcich osôb, ktoré sa ocitli v zraniteľnej situácií

//Národná migračná politika bude oficiálne podriadená "Globálnej migračnej skupine"//

CIEĽ 8: Zachraňovať životy a zaviesť koordinované medzinárodné úsilie v oblasti nezvestných migrantov

24. Zaväzujeme sa k medzinárodnej spolupráci pri záchrane životov a predchádzaní úmrtiam a zraneniam migrantov prostredníctvom individuálnych alebo spoločných pátracích a záchranných operácií, štandardizovaného zhromažďovania a výmeny dôležitých informácií za predpokladu kolektívnej zodpovednosti za ochranu života všetkých migrantov, v súlade s medzinárodným právom. Ďalej sa zaväzujeme identifikovať tých, ktorí zomreli alebo sa stali nezvestnými a uľahčiť komunikáciu s postihnutými rodinami.

//Povinnosť zabezpečiť bezpečnú cestu migrantov do nášho štátu + Povinnosť prebrať zodpovednosť za každého kto pri tejto ceste zomrel alebo sa zranil//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Vypracovať postupy a dohody o pátraní a záchrane migrantov s hlavným cieľom chrániť právo migrantov na život, ktoré podporujú zákaz kolektívneho vyhostenia, zaručujú právo na náležitý postup a individuálne posudzovania, zvyšujú kapacity prijímania a pomoci a zabezpečujú, aby sa poskytovanie pomoci migrantom výlučne humanitárnej povahy nepovažovalo za nezákonné

//Proces vyhosťovania bude náročný a drahý + Ak sa rozhodnú finančne mocné osoby sponzorovať život migrantov v určitom štáte takým spôsobom aby si daný migranti nemuseli na seba zarábať poctivou prácou, tak štát tomu nebude môcť brániť + taktiež nebude môcť byť postihované sponzorovanie migrantov na ich ceste//

 • ) Prehodnotiť vplyvy politík a zákonov súvisiacich s migráciou, aby sa zabezpečilo, že tieto nezvyšujú alebo nespôsobujú riziko, že migranti sa budú stávať nezvestnými, a to aj identifikovaním nebezpečných tranzitných trás, ktoré používajú migranti, spoluprácou s ostatnými krajinami, ako aj príslušnými zainteresovanými stranami a medzinárodnými organizáciami s cieľom identifikovať kontextuálne riziká a zaviesť mechanizmy na predchádzanie takým situáciám a reagovať na ne, s osobitným dôrazom na deti migrantov, najmä bez sprievodu alebo oddelené

//Znovu povinnosť zabezpečiť bezpečnú cestu migrantov do nášho štátu//

 • ) Umožniť migrantom bezodkladne komunikovať so svojimi rodinami s cieľom informovať ich o tom, že žijú tým, že bude uľahčený prístup ku komunikačným prostriedkom na trasách a v ich cieľovom mieste a to aj v miestach zadržania, ako aj prístup ku konzulárnym misiám, miestnym orgánom a organizáciám, ktoré môžu poskytovať pomoc pri rodinných kontaktoch, najmä v prípadoch detí bez sprievodu alebo oddelených migrujúcich detí, ako aj dospievajúcich

//Povinnosť vytvoriť prostriedky pomocou ktorých bude migrácia ľahko kontrolovateľná napríklad nadnárodnými inštitúciami//

 • ) Vytvoriť nadnárodné koordinačné kanály, vrátane konzulárnej spolupráce a určiť kontaktné miesta pre rodiny hľadajúce chýbajúcich migrantov, prostredníctvom ktorých môžu byť rodiny informované o stave vyhľadávania a získať ďalšie relevantné informácie pri rešpektovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
 • ) Zhromažďovať, centralizovať a systematizovať údaje týkajúce sa mŕtvol a zabezpečiť sledovateľnosť po pohrebe v súlade s medzinárodne uznávanými súdno-znaleckými normami a vytvoriť koordinačné kanály na nadnárodnej úrovni, aby sa uľahčila identifikácia a poskytovanie informácií rodinám
 • ) Vynaložiť všetko úsilie, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, na znovu-získanie, identifikáciu a repatriáciu pozostatkov zosnulých migrantov do krajín ich pôvodu, rešpektujúc želania pozostalých rodín a v prípade neidentifikovaných osôb uľahčiť identifikáciu a následné znovu-získanie pozostatkov, zabezpečujúc dôstojné, úctivé a vhodné zaobchádzanie s pozostatkami zosnulých migrantov

//Povinnosť postarať sa o každého zomretého migranta nie podľa pravidiel daného štátu ale podľa pravidiel jeho komunity//

CIEĽ 9: Posilniť nadnárodnú reakciu na pašovanie migrantov

25. Zaväzujeme sa zintenzívniť spoločné úsilie pri predchádzaní a boji proti pašovaniu migrantov prostredníctvom posilnenia kapacít a medzinárodnej spolupráce s cieľom predchádzať, vyšetrovať, stíhať a trestať pašovanie migrantov, aby sa ukončila beztrestnosť prevádzačských sietí. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť, aby migranti nepodliehali trestnému stíhaniu za to, že boli predmetom pašovania, bez ohľadu na prípadné stíhanie za iné porušenia vnútroštátnych právnych predpisov. Taktiež sa zaväzujeme identifikovať pašovaných migrantov, aby sme chránili ich ľudské práva, pričom zohľadníme osobitné potreby žien a detí a pomôžeme najmä migrantom, ktorí sú predmetom pašovania za priťažujúcich okolností v súlade s medzinárodným právom.

//Migranti sa už nebudú musieť obávať nelegálne prekročiť hranicu stačí keď budú mať zo sebou pašeráka//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Podporiť ratifikáciu, pristúpenie a implementáciu Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a vo vzduchu, ktorý dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti Nadnárodnému organizovanému zločinu (UNTOC)
 • ) Využívať nadnárodné, regionálne a dvojstranné mechanizmy na zdieľanie príslušných informácií a spravodajských informácií o pašeráckych trasách, spôsobe fungovania a finančných transakciách pašeráckych sietí, zraniteľnostiach, ktorým čelia pašovaní migranti, a iné údaje na rozloženie pašeráckych sietí a na zlepšenie spoločných reakcií
 • ) Vypracovať protokoly zohľadňujúce rodové hľadisko a prispôsobených potrebám detí pozdĺž migračných trás, ktoré načrtnú postupné opatrenia na adekvátnu identifikáciu a pomoc pašovaným migrantom v súlade s medzinárodným právom, ako aj na uľahčenie cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva a spravodajských služieb, s cieľom zabrániť a potláčať pašovanie migrantov za účelom skoncovať s beztrestnosťou pre pašerákov a predchádzať ilegálnej migrácii a zároveň zabezpečiť, aby opatrenia na boj proti pašeráctvu v plnom rozsahu rešpektovali ľudské práva
 • ) Prijať legislatívne a iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na to, aby sa zaviedlo pašovanie migrantov ako trestný čin, ak bolo spáchané úmyselne a s cieľom získať priamo alebo nepriamo finančnú alebo inú materiálnu výhodu pre pašeráka a zahrnúť zvýšené tresty za pašovanie migrantov za priťažujúcich okolností v súlade s medzinárodným právom
 • ) Navrhnúť, preskúmať alebo novelizovať a doplniť príslušné politiky a postupy na rozlíšenie medzi trestnými činmi pašovania migrantov a obchodovania s ľuďmi pomocou správnych definícií a uplatnenia odlišných reakcií na tieto samostatné trestné činy, pričom sa uznáva, že pašovaní migranti by sa mohli stať obeťami obchodovania s ľuďmi, preto vyžadujú primeranú ochranu a pomoc

//Ak budú mať zo sebou pašeráka tak ich ochrana bude zosilnená + automaticky sa predpokladá že by mohlo ísť o obchodovanie s ludmi, to znamená že migrant to nebude musieť dokazovať ale štát to bude musieť vyvracať//

 • ) Prijať opatrenia na zabránenie pašovania migrantov počas migračného cyklu v partnerstve s inými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj spoluprácou v oblasti rozvoja, informovania verejnosti, spravodlivosti, ako aj vzdelávania a budovania technických kapacít na vnútroštátnej a miestnej úrovni, a osobitnú pozornosť venovať geografickým oblastiam, z ktorých systematicky pochádza ilegálna migrácia

CIEĽ 10: Predchádzať obchodovaniu s ľuďmi, boj proti nemu a jeho odstránenie v kontexte medzinárodnej migrácie

26. Zaväzujeme sa prijať legislatívne alebo iné opatrenia na prevenciu, boj proti a odstránenie obchodovania s ľuďmi v kontexte medzinárodnej migrácie, posilnením kapacít a medzinárodnej spolupráce pri vyšetrovaní, trestnom stíhaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, odrádzaním od dopytu, ktorý podporuje vykorisťovanie vedúce k obchodovaniu s ľuďmi, ukončenie beztrestnosti sietí, ktoré obchodujú s ľuďmi. Ďalej sa zaväzujeme posilniť identifikáciu, ochranu a pomoc migrantom, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, venujúc osobitnú pozornosť ženám a deťom.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) podporovať, ratifikovať, pristúpiť a implementovať Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorý dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (UNTOC)
 • ) Podporovať vykonávanie globálneho akčného plánu na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zohľadniť príslušné odporúčania súboru nástrojov Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ďalšie príslušné dokumenty UNODC pri vypracovávaní a implementácii vnútroštátnych a regionálnych politík a opatrení týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi
 • ) Monitorovať ilegálne migračné cesty, ktoré môžu využívať siete, ktoré obchodujú s ľuďmi na nábor a prenasledovanie pašovaných alebo ilegálnych migrantov, s cieľom posilniť spoluprácu na bilaterálnej, regionálnej a medziregionálnej úrovni v oblasti prevencie, vyšetrovania a stíhania páchateľov, ako aj identifikácie a ochrany a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
 • ) Zdieľať príslušné informácie a spravodajské informácie prostredníctvom nadnárodných a regionálnych mechanizmov, vrátane spôsobu fungovania, ekonomických modelov a podmienok riadenia sietí obchodovania s ľuďmi, posilniť spoluprácu medzi všetkými príslušnými aktérmi vrátane finančných spravodajských jednotiek, regulačných orgánov a finančných inštitúcií s cieľom identifikovať a narušiť finančné toky spojené s obchodovaním s ľuďmi a posilniť súdnu spoluprácu a presadzovanie práva s cieľom zabezpečiť povinnosť zodpovedať sa a skončiť beztrestnosť
 • ) Uplatňovať opatrenia, ktoré sa zameriavajú na osobitné zraniteľnosti žien, mužov, dievčat a chlapcov bez ohľadu na ich migračný status, ktoré sa stali obeťami alebo im hrozí, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi alebo iných foriem vykorisťovania, tým že uľahčíme prístup k spravodlivosti a bezpečné nahlasovanie bez strachu zo zadržania, vyhostenia alebo sankcie, so zameraním na prevenciu, identifikáciu, primeranú ochranu a pomoc a riešenie špecifických foriem zneužívania a vykorisťovania
 • ) Zabezpečiť, aby definície obchodovania s ľuďmi, ktoré sa používajú v právnych predpisoch, migračnej politike a plánovaní, ako aj v súdnom stíhaní, boli v súlade s medzinárodným právom s cieľom rozlíšiť zločiny z obchodovania s ľuďmi a pašovanie migrantov
 • ) Posilniť právne predpisy a príslušné postupy na zefektívnenie stíhania obchodníkov s ľuďmi, zabrániť kriminalizácii migrantov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi za trestné činy súvisiace s obchodovaním a zabezpečiť, aby bola obeti poskytnutá primeraná ochrana a pomoc, ktorá nebude podmienená spoluprácou s orgánmi proti podozrivým z priekupníctva
 • ) Zabezpečiť migrantom, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, ochranou a pomoc, ako sú opatrenia na fyzické, psychologické a sociálne zotavenie, ako aj opatrenia, ktoré im umožňujú v opodstatnených prípadoch zostať v krajine určenia dočasne alebo natrvalo, sprostredkovať pre obete prístup k spravodlivosti vrátane nápravy a kompenzácie v súlade s medzinárodným právom

//Pokým sa štátu nepodarí vyvrátiť že daný migrant (ktorému pomáhal pašerák) neni obeťou obchodovania s ludmi tak mu musí poskytovať psychologickú a fyzickú pomoc//

 • ) Vytvárať vnútroštátne a miestne informačné systémy a tréningové programy , ktoré upozornia a vzdelávajú občanov, zamestnávateľov, ako aj verejných činiteľov a príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní a posilňujú kapacity na identifikáciu príznakov obchodovania s ľuďmi, ako sú nútená, povinná alebo detská práca v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa
 • ) Investovať do kampaní na zvyšovanie povedomia migrujúcich a potenciálnych migrantov o rizikách a nebezpečenstvách obchodovania s ľuďmi v partnerstve s príslušnými zainteresovanými stranami a poskytovať im informácie o prevencii a podávaní hlásení o pašeráckych aktivitách

CIEĽ 11: Spravovať hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom

27. Zaväzujeme sa spravovať naše národné hranice koordinovaným spôsobom, podporovať bilaterálnu a regionálnu spoluprácu, zabezpečiť bezpečnosť pre štáty, spoločenstvá a migrantov a uľahčiť bezpečný a legálny cezhraničný pohyb osôb a zároveň predchádzať ilegálnej migrácii. Ďalej sa zaväzujeme implementovať politiky spravovania hraníc, ktoré rešpektujú národnú zvrchovanosť, právny štát, záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, ľudské práva všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status a sú nediskriminačné, zohľadňujúce rodové hľadisko a sú prispôsobené potrebám detí.

//Ak budú hraničné kontroly príliš zložité a časovo náročné je to porušenie tohto dokumentu//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Posilniť medzinárodnú, regionálnu a medziregionálnu spoluprácu pri správe hraníc, so zreteľom na osobitnú situáciu tranzitných krajín, o náležitú identifikáciu, včasné a efektívne postúpenie, pomoc a primeranú ochranu migrantov v zraniteľných situáciách na medzinárodných hraniciach alebo v ich blízkosti, v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, prijatím celoštátnych prístupov, vykonávaním spoločných cezhraničných školení a podporou opatrení na budovanie kapacít

//Štát bude musieť vynakladať prostriedky nie len na správu svojej hranice ale aj dbať na to aby boli medzinárodné územia/moria bezpečné pre prípadných migrantov ktorý sa rozhodnú tade migrovať//

 • ) Vytvoriť vhodné štruktúry a mechanizmy účinnej integrovanej správy hraníc zabezpečením komplexných a účinných postupov pri prekračovaní hraníc vrátane predbežného preverovania prichádzajúcich osôb, predbežných hlásení dopravcov v osobnej preprave a využívania informačných a komunikačných technológií pri súčasnom dodržiavaní princípu nediskriminácie. - rešpektovanie práva na súkromie a ochranu osobných údajov,
 • ) Prehodnotiť a revidovať príslušné vnútroštátne postupy pre hraničný skríning, individuálne hodnotenie a procesy pohovorov, aby sa zabezpečil náležitý postup na medzinárodných hraniciach a aby sa so všetkými migrantmi zaobchádzalo v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, a to aj prostredníctvom spolupráce s národnými inštitúciami pre ľudské práva a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami
 • ) Vypracovať dohody o technickej spolupráci, ktoré umožnia štátom požadovať a ponúkať aktíva, vybavenie a ďalšiu technickú pomoc na posilnenie správy hraníc, najmä v oblasti pátrania a záchrany, ako aj iných mimoriadnych situácií
 • ) Zabezpečiť, aby orgány ochrany detí boli okamžite informované a pridelené na účasť na postupoch na určenie najlepších záujmov dieťaťa, keď deti bez sprievodu alebo deti, ktoré boli oddelené od svojho sprievodu prechádzajú cez medzinárodnú hranicu, v súlade s medzinárodným právom, a to aj školením pracovníkov pohraničnej stráže v oblasti práv detí, postupov, prispôsobených potrebám detí, ako napríklad tie, ktoré bránia rozdeleniu rodiny a spájajú rodiny, keď dochádza k rozdeleniu rodiny
 • ) Preskúmať a revidovať príslušné zákony a predpisy s cieľom určiť, či sú sankcie vhodné na riešenie nelegálneho vstupu alebo pobytu, a ak áno, zabezpečiť, aby boli primerané, spravodlivé, nediskriminačné a plne v súlade s riadnymi procesnými a inými povinnosťami podľa medzinárodného práva
 • ) Zlepšiť cezhraničnú spoluprácu medzi susediacimi štátmi a inými štátmi, pokiaľ ide o zaobchádzanie s osobami, ktoré prekračujú alebo sa snažia prekročiť medzinárodné hranice vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní obsiahnutých v Odporúčaných zásadách a usmerneniach Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) na medzinárodných hraniciach pri určovaní osvedčených postupov

CIEĽ 12: Posilniť istotu a predvídateľnosť migračných postupov pre vhodný skríning, posúdenie a postúpenie

28. Zaväzujeme sa k zvýšeniu právnej istoty a predvídateľnosti migračných postupov rozvíjaním a posilňovaním účinných mechanizmov založených na ľudských právach na primeraný a včasný skríning a individuálne hodnotenie všetkých migrantov s cieľom určiť a uľahčiť prístup k príslušným procesom postúpenia v súlade s medzinárodným právom.

//Znovu povinnosť pracne hodnotiť každého jedného migranta zvlášť, čo znemožní okamžité vracanie veľkých skupín migrantov ktorý prekročia hranicu//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Zvýšiť transparentnosť a prístupnosť migračných postupov prostredníctvom oznamovania požiadaviek na vstup, prijatie, pobyt, prácu, štúdium alebo iné činnosti a zaviesť technológiu na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí s cieľom vyhnúť sa zbytočným prieťahom a výdavkom pre štáty a migrantov
 • ) Vypracovať a uskutočňovať regionálne a nadregionálne odborné školenia zamerané na oblasť ľudských práv a traumu pre pracovníkov prvého kontaktu a vládnych predstaviteľov, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, pracovníkov pohraničnej stráže, konzulárnych zástupcov a súdnych orgánov, s cieľom uľahčiť a štandardizovať identifikáciu a postúpenie, ako aj primeranú pomoc a poradenstvo kultúrne citlivým spôsobom, pre obete obchodovania s ľuďmi, migrantov v zraniteľných situáciách vrátane detí, najmä tých, ktorí sú bez sprievodu alebo sú odlúčené, a osoby postihnuté akoukoľvek formou vykorisťovania a zneužívania súvisiaceho s pašovaním migrantov priťažujúcich okolností

//Všetci pohraničníci budú musieť vedieť ako zaobchádzať s migrantami kultúrne citlivým spôsobom a ak sa daný pohraničníci nebudú správať dostatočne citlivo môže to byť hodnotene ako ich profesionálne zlyhanie a dôvod na vyhodenie zo zamestnania//

 • ) Zaviesť mechanizmy postúpenia zohľadňujúce rodové hľadisko a prispôsobené potrebám detí, vrátane zlepšených skríningových opatrení a individuálnych hodnotení na hraniciach a miestach prvého príchodu, použitím štandardizovaných operačných postupov, ktoré boli vypracované v koordinácii s miestnymi orgánmi, národnými inštitúciami pre ľudské práva, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou
 • ) Zabezpečiť, aby boli deti migrantov urýchlene identifikované v miestach prvého príchodu do tranzitných a cieľových krajín a ak boli bez sprievodu alebo oddelené, aby boli rýchlo postúpené na orgány ochrany detí a iné príslušné služby, ako aj mali ustanoveného kompetentného a nestranného zákonného zástupcu, aby bola jednota rodiny chránená a aby každý, kto oprávnene tvrdí, že je dieťaťom, sa aj považuje za dieťa, pokiaľ nebude stanovené inak prostredníctvom multidisciplinárneho, nezávislého posúdenia veku, ktoré musí byť prispôsobené potrebám detí
 • ) Zabezpečiť, aby v súvislosti so zmiešanými pohybmi boli príslušné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z vnútroštátnych právnych predpisov a postupov, vrátane požiadaviek na vstup a pobyt, dostupné formy ochrany, ako aj možnosti návratu a opätovného začlenenia primerane, včas a efektívne komunikované a prístupné

CIEĽ 13: Použitie prisťahovaleckej väzby len ako poslednej možnosti a pracovať na alternatívach

29. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby akákoľvek väzba v súvislosti s medzinárodnou migráciou dodržiavala náležitý postup, aby nebola svojvoľná, aby bola založená na zákonoch, nevyhnutnosti, proporcionalite a individuálnych hodnoteniach, bola vykonávaná autorizovanými pracovníkmi a aby trvala čo najkratšiu dobu, bez ohľadu na to, či zadržanie nastane v okamihu vstupu, tranzitu alebo postupu návratu a bez ohľadu na typ miesta, kde dôjde k zadržaniu. Ďalej sa zaväzujeme, že budeme uprednostňovať neväzobné alternatívy zadržiavania, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom, a aby sa pri každom zadržiavaní migrantov uplatňoval prístup založený na ľudských právach, kedy väzba je použitá len ako posledná možnosť.

//Migrantovi ktorého totožnosť neni známa a môže byť potenciálnym teroristom alebo prenášačom smrteľných chorôb by nemala byť odoprená sloboda voľného pohybu?//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Použiť existujúce príslušné mechanizmy v oblasti ľudských práv na zlepšenie nezávislého monitorovania zadržiavania migrantov a zabezpečiť, že sa jedná o poslednú možnosť, že nedochádza k porušovaniu ľudských práv a že štáty podporujú, implementujú a rozširujú alternatívy k zadržiavaniu, uprednostňujú opatrenia, komunitnej starostlivosti, najmä v prípade rodín a detí
 • ) Konsolidovať komplexný archív na šírenie osvedčených postupov alternatív zadržiavaniu, založených na ľudských právach v kontexte medzinárodnej migrácie, vrátane uľahčenia pravidelnej výmeny a rozvoja iniciatív založených na úspešných postupoch medzi štátmi a medzi štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami
 • ) Preskúmať a revidovať príslušné právne predpisy, politiky a postupy týkajúce sa zadržiavania prisťahovalcov, aby sa zabezpečilo, že migranti nebudú zadržiavaní svojvoľne, že rozhodnutia o zadržaní majú oporu v zákonoch, sú primerané, majú legitímny účel a sú prijaté na individuálnom základe, s náležitými procedurálnymi a procesnými zárukami a že zadržiavanie prisťahovalcov nie je podporované ako odstrašujúci prostriedok alebo ako forma krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania s migrantmi, v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv
 • ) Zabezpečiť prístup k spravodlivosti pre všetkých migrantov v tranzitných a cieľových krajinách, ktorí sú alebo môžu byť predmetom zadržania vrátane uľahčenia prístupu k bezplatnému alebo cenovo dostupnému právnemu poradenstvu a pomoci kvalifikovaného a nezávislého právnika, ako aj prístupu k informáciám a právu na pravidelné preskúmanie príkazu na zadržanie

//Každému migrantovi bude musieť byť poskytnutý právnik, ktorý bude musieť byť pre daného migranta cenovo dostupný//

 • ) Zabezpečiť, aby všetci migranti, ktorí sú zadržiavaní, boli informovaní o dôvodoch zadržania v jazyku, ktorému rozumejú, a uľahčiť uplatňovanie ich práv, vrátane bezodkladnej komunikácie s príslušnými konzulárnymi alebo diplomatickými misiami, zákonnými zástupcami a rodinnými príslušníkmi v súlade s medzinárodným právom a zárukami náležitého postupu

//Každý migrant bude mať právo na tlmočníka//

 • ) Znížiť negatívne a potenciálne trvalé účinky zadržania na migrantov tým, že sa zaručí riadny proces a proporcionalita, že zadržanie bude na najkratšiu možnú dobu, zabezpečiť fyzickú a duševnú integritu a že ako minimum bude poskytnutý prístup k potravinám, základná zdravotná starostlivosť, právna orientácia a pomoc, informácie a komunikácia, ako aj adekvátne ubytovanie, v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv

//Migrant si nebude musieť zarábať poctivcov prácou tak ako nemigrant aj keby mu pracovnú príležitosť daný štát vytvoril, ale migrantovi to všetko bude musieť byť poskytnuté bez ohľadu na to či pracuje alebo nie//

 • ) Zabezpečiť, aby všetky vládne orgány a súkromní aktéri riadne poverení riadením zadržiavania migrantov tak činili v súlade s ľudskými právami a boli školení o zákaze diskriminácie, predchádzaní svojvoľnému zatýkaniu a zadržiavaní v kontexte medzinárodnej migrácie a budú niesť zodpovednosť za porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv
 • ) Chrániť a rešpektovať práva a najlepšie záujmy dieťaťa vždy, bez ohľadu na jeho migračný status, zabezpečením dostupnosti a prístupu k realistickej škále alternatív k zadržaniu v kontexte neobmedzovania pohybu, uprednostňovať opatrenia na báze starostlivosti v komunite, ktoré zabezpečia prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a rešpektovať ich právo na rodinný život a jednotu rodiny a pracovať na ukončení praxe zadržiavania detí v kontexte medzinárodnej migrácie

CIEĽ 14: Zvýšiť konzulárnu ochranu, pomoc a spoluprácu počas migračného cyklu

30. Zaväzujeme sa posilniť konzulárnu ochranu a pomoc našim štátnym príslušníkom v zahraničí, ako aj konzulárnu spoluprácu medzi štátmi s cieľom lepšie chrániť práva a záujmy všetkých migrantov za každých okolností a stavať na funkciách konzulárnych úradov s cieľom posilniť vzájomné prepojenie medzi migrantami a štátnymi orgánmi krajín pôvodu, tranzitu a určenia a to v súlade s medzinárodným právom.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Spolupracovať na vytváraní konzulárnych kapacít, školiť konzulárnych úradníkov, podporovať opatrenia na spoločné poskytovanie konzulárnych služieb tam, kde jednotlivým štátom chýbajú kapacity, a to aj prostredníctvom technickej pomoci, a rozvíjať dvojstranné alebo regionálne dohody o rôznych aspektoch konzulárnej spolupráce
 • ) Zaangažovať príslušný konzulárny a imigračný personálu do existujúcich globálnych a regionálnych fór o migrácii s cieľom výmeny informácií a osvedčených postupov o otázkach vzájomného záujmu, ktoré sa týkajú občanov v zahraničí, a prispievanie k komplexnému rozvoju migračnej politiky založenej na dôkazoch
 • ) Uzatvárať dvojstranné alebo regionálne dohody o konzulárnej pomoci a zastúpení na miestach, kde majú štáty záujem o posilnenie účinných konzulárnych služieb súvisiacich s migráciou, ale nemajú diplomatické alebo konzulárne zastúpenie
 • ) Posilniť konzulárne kapacity s cieľom identifikovať, chrániť a pomôcť našim štátnym príslušníkom v zahraničí, ktorí sú v situácii zraniteľnosti, vrátane obetí porušovania alebo zneužívania ľudských a pracovných práv, obetí trestných činov, obetí obchodovania s ľuďmi, prisťahovalcov pašovaných za priťažujúcich okolností a migrujúcich pracovníkov vykorisťovaných v procese náboru tým, že v tejto súvislosti budú konzulárnym úradníkom poskytované školenia o aktivitách týkajúcich sa ľudských práv, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko a ktoré sú prispôsobené potrebám detí
 • ) Zabezpečiť našim štátnym príslušníkom v zahraničí príležitosť registrovať sa v krajine pôvodu v úzkej spolupráci s konzulárnymi, národnými a miestnymi orgánmi a príslušnými organizáciami migrantov ako prostriedok na uľahčenie informácií, služieb a pomoci migrantom v núdzových situáciách a zabezpečiť migrantom dostupnosť relevantných a včasných informácií, napríklad vytvorením liniek pomoci a konsolidáciou národných digitálnych databáz, pri zachovaní práva na súkromie a ochranu osobných údajov
 • ) Poskytovať konzulárnu podporu našim štátnym príslušníkom prostredníctvom poradenstva vrátane o miestnych zákonoch a zvykoch, komunikácii s orgánmi, finančnom začlenení a založení podnikov, ako aj prostredníctvom vydávania príslušnej dokumentácie, ako sú cestovné doklady a konzulárne doklady totožnosti, ktoré môžu uľahčiť prístup k službám, pomoci v núdzových situáciách, otvoreniu bankového účtu a prístup k možnostiam na prevod finančných prostriedkov

CIEĽ 15: Poskytnúť prístup k základným službám pre migrantov

31. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby všetci migranti, bez ohľadu na ich migračný status, mohli uplatňovať svoje ľudské práva prostredníctvom bezpečného prístupu k základným službám. Ďalej sa zaväzujeme posilňovať systémy poskytovania služieb zahŕňajúce migrantov, napriek tomu, že štátni príslušníci a legálni migranti môžu mať nárok na komplexnejšie poskytovanie služieb a zároveň zabezpečiť, aby každé rozdielne zaobchádzanie muselo byť založené na zákonoch, primerané a muselo sledovať legitímny cieľ v súlade s medzinárodnoprávnou úpravou ľudských práv.

//To isté + migrant bude mať nárok na ďalšie služby bez ohľadu na to či pracuje alebo pracovať odmieta a rozhodol sa žiť parazitickým spôsobom//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Prijať zákony a implementovať opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovanie služieb nepredstavovalo diskrimináciu migrantov na základe rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia alebo iných dôvodov bez ohľadu na prípady, kde by sa mohlo uplatňovať diferencované poskytovanie služieb založené na migračných statusoch
 • ) Zabezpečiť, aby spolupráca medzi poskytovateľmi služieb a imigračnými orgánmi nezhoršovala zraniteľnosť ilegálnych migrantov tým, že by ohrozila ich bezpečný prístup k základným službám alebo nezákonne porušila ľudské práva na súkromie, slobodu a bezpečnosť osôb na miestach, kde sa poskytujú základné služby
 • ) Vytvoriť a posilniť komplexné a ľahko prístupné servisné miesta na miestnej úrovni, ktoré zahrňujú migrantov, ponúkať relevantné informácie o základných službách spôsobom zohľadňujúcim rodové hľadisko a zdravotné postihnutie, ako aj prispôsobeným potrebám detí a uľahčiť k nim bezpečný prístup
 • ) Zriadiť alebo poveriť nezávislé inštitúcie na národnej alebo miestnej úrovni, ako sú národné inštitúcie pre ľudské práva, prijímaním, vyšetrovaním a monitorovaním sťažností týkajúcich sa situácií, v ktorých je prístup migrantov k základným službám systematicky odopieraný alebo sťažovaný, uľahčiť prístup k náprave a pracovať smerom k zmene v praxi

//Štát bude musieť financovať "nezávislé" inštitúcie ktoré nebudú pod kontrolou štátu ale niekoho iného a ktoré budú riešiť sťažnosti migrantov na daný štát ktorý migrantov prijal//

 • ) Začleniť zdravotné potreby migrantov do vnútroštátnych a miestnych politík a plánov v oblasti zdravotnej starostlivosti, napríklad posilnením kapacít poskytovania služieb, uľahčením dostupného a nediskriminačného prístupu, obmedzením komunikačných prekážok a vzdelávaním poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o kultúrne citlivých službách, aby sa celkovo podporilo fyzické a duševné zdravie migrantov a spoločenstiev, a to aj pri zohľadnení príslušných odporúčaní z Rámca priorít SZO a hlavných zásad na podporu zdravia utečencov a migrantov

//Doktori a sestričky budú musieť vedieť ako zaobchádzať s migrantami "kultúrne citlivým spôsobom", ak sa nebudú správať dostatočne citlivo môže to byť hodnotene ako ich profesionálne zlyhanie a dôvod na vyhodenie zo zamestnania//

 • ) Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie pre deti a mládež migrantov, ako aj uľahčiť prístup k možnostiam celoživotného vzdelávania, a to aj posilnením kapacít vzdelávacích systémov a uľahčením nediskriminačného prístupu k rozvoju v ranom detstve, formálnemu vzdelávaniu, neformálnym vzdelávacím programom pre deti, pre ktoré je formálny systém nedostupný, vzdelávanie na pracovisku a odborné vzdelávanie, technické vzdelávanie a jazykové vzdelávanie, ako aj podporu partnerstiev so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré môžu podporiť toto úsilie

//Štát bude musieť zabezpečiť migrantom rôzne typy vzdelávania//

CIEĽ 16: Posilnenie postavenia migrantov a spoločností, aby dosiahli plné začlenenie a sociálnu kohéziu

32. Zaväzujeme sa k podpore inkluzívnej a súdržnej spoločnosti tým, že prispejeme migrantom k tomu, aby sa stali aktívnymi členmi spoločnosti a budeme podporovať vzájomnú angažovanosť prijímajúcich komunít a migrantov pri uplatňovaní ich práv a povinností voči sebe navzájom, vrátane dodržiavania vnútroštátnych zákonov a dodržiavania zvykov cieľovej krajiny. Ďalej sa zaväzujeme posilňovať blaho všetkých členov spoločnosti minimalizovaním rozdielov, vyhýbaním sa polarizácii a zvyšovaním dôvery verejnosti v politiky a inštitúcie súvisiace s migráciou v súlade s uznaním, že plne integrovaní migranti majú lepšiu pozíciu, aby prispeli k prosperite.

//Záväzok prispievať migrantom na to aby sa začlenili do spoločnosti (pričom pri riešení cigánskeho problému , kde už boli preinvestované obrovské sumy sa to ukázalo ako neúčinné) + TVORCOVIA DOKUMENTU UZNALI ŽE JEDNOTNÁ / NEROZDROBENÁ / SÚDRŽNÁ SPOLOČNOSŤ VEDIE K PROSPERITE//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Podporovať vzájomné rešpektovanie kultúr, tradícií a zvyklostí cieľových komunít a migrantov prostredníctvom výmeny a uplatňovania osvedčených postupov v oblasti integračných politík, programov a činností, vrátane spôsobov podpory prijímania rôznorodosti a uľahčenia sociálnej súdržnosti a začlenenia

//Aj keď tvorcovia uznali že jednotná spoločnosť vedie k prosperite aj tak chcú podporovať viac kultúrnu spoločnosť (multikultúrnu spoločnosť)//

 • ) Vytvoriť komplexné programy založené na potrebách pred odchodom a po príchode, ktoré môžu zahŕňať práva a povinnosti, základnú jazykovú prípravu, ako aj orientáciu v oblasti sociálnych noriem a zvykov v krajine určenia
 • ) Rozvíjať národné krátkodobé, strednodobé a dlhodobé politické ciele týkajúce sa začlenenia migrantov do spoločnosti vrátane integrácie na trhu práce, zlúčenia rodiny, vzdelávania, zákazu diskriminácie a zdravia, a to aj podporou partnerstiev s príslušnými zainteresovanými stranami

//Cieľom každého štátu by malo byť začleniť migrantov medzi domáce obyvateľstvo (pričom ako sa píše vyššie nemeniť kultúru samotných migrantov)//

 • ) Pracovať na inkluzívnych trhoch práce a plnej účasti migrujúcich pracovníkov vo formálnej ekonomike, uľahčením prístupu k dôstojnej práci a zamestnaniu, pre ktoré sú najviac kvalifikovaní, v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi požiadavkami trhu práce a ponukou zručností

//Ekonomika štátu má byť už od základu budovaná tak aby sa spoliehala na zahraničnú pracovnú silu//

 • ) Posilniť postavenie migrujúcich žien odstránením rodovo podmienených diskriminačných obmedzení týkajúcich sa formálneho zamestnávania, zabezpečením práva na slobodu združovania a uľahčením prístupu k príslušným základným službám, ako opatrenia na podporu ich vedúceho postavenia a zabezpečenie ich úplnej, slobodnej a rovnocennej účasti v spoločnosti a ekonomike
 • ) Zriadiť komunitné centrá alebo programy na miestnej úrovni s cieľom uľahčiť účasť migrantov v prijímajúcej spoločnosti zapojením migrantov, členov komunity, organizácií vysťahovalcov, združení migrantov a miestnych orgánov do medzi-kultúrneho dialógu, zdieľania príbehov, mentorských programov a rozvoja obchodných vzťahov a tým zlepšiť výsledky integrácie a podporiť vzájomný rešpekt
 • ) Využívať zručnosti, kultúrnu a jazykovú spôsobilosť migrantov a prijímajúcich spoločenstiev rozvíjaním a podporou výmeny odbornej prípravy medzi kolegami, kurzov zohľadňujúcich rodové hľadisko, odbornej a občianskej integrácie a pracovných stretnutí
 • ) Podporovať multikultúrne aktivity prostredníctvom športu, hudby, umenia, kulinárskych festivalov, dobrovoľníctva a iných spoločenských podujatí, ktoré uľahčia vzájomné porozumenie a uznanie kultúr prisťahovalcov a kultúr prijímajúcich spoločenstiev

//Záväzok financovať propagandu na vynucovanie súhlasu domáceho obyvateľstva s kultúrou prisťahovalcov//

 • ) Podporovať priaznivé a bezpečné prostredie v školách a podporovať snahy detí migrantov prostredníctvom zlepšenia vzťahov v rámci školskej komunity, začlenenie faktami podložených informácií o migrácii do učebných osnov a vyčlenením cielených zdrojov školám s vysokou koncentráciou migrujúcich detí na integračné činnosti s cieľom podporiť rešpekt pre rôznorodosť a inklúziu a zabrániť všetkým formám diskriminácie vrátane rasizmu, xenofóbie a netolerancie

//V škole bude deťom vysvetľované ako sa lepšie správať k deťom migrantov + školy budú finančne podporované aby si udržali čo najviac detí migrantov vo svojich triedach//

CIEĽ 17: Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporiť verejnú diskusiu založenú na dôkazoch, aby bolo možné formovať vnímanie migrácie

33. Zaväzujeme sa odstrániť všetky formy diskriminácie, odsudzovať a čeliť prejavom, činom a demonštrovaniu rasizmu, rasovej diskriminácie, násilia, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti voči všetkým migrantom v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Ďalej sa zaväzujeme presadzovať otvorenú a verejnú diskusiu založenú na dôkazoch o migrácii a migrantoch v partnerstve so všetkými časťami spoločnosti, ktorý v tomto smere vytvára reálnejšie, humánnejšie a konštruktívne vnímanie. Zároveň sa zaväzujeme chrániť slobodu prejavu v súlade s medzinárodným právom, uznávajúc, že otvorená a slobodná diskusia prispieva ku komplexnému pochopeniu všetkých aspektov migrácie.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Zaviesť, uplatňovať alebo zachovávať právne predpisy, ktoré postihujú trestné činy z nenávisti a zločiny z nenávisti zamerané na migrantov, a vyškoliť orgány činné v trestnom konaní a ostatných verejných činiteľov, aby dokázali identifikovať, zabrániť a reagovať na takéto zločiny a iné násilné činy zamerané na migrantov, ako aj poskytovať zdravotnú, právnu a psycho-sociálnu pomoc obetiam

//Nemal by byť zločin trestaný bez ohľadu na to či je páchaný z nenávisti alebo nie?//

 • ) Umožniť migrantom a spoločenstvám odsúdiť akékoľvek podnecovanie k násiliu namierenému proti migrantom tým, že im budú poskytnuté informácie o dostupných mechanizmoch na nápravu a zabezpečí, aby sa osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na spáchaní trestného činu z nenávisti voči migrantom, boli zodpovední v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, pri zachovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, najmä práva na slobodu prejavu
 • ) Podporovať nezávislé, objektívne a kvalitné spravodajstvo médií, vrátane informácií na internete, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania profesionálov v oblasti médií v otázkach a terminológii súvisiacich s migráciou, investovaním do etických štandardov mediálneho spravodajstva a reklamy a zastavením prideľovania verejných finančných prostriedkov alebo materiálnej podpory médiám, ktoré systematicky propagujú neznášanlivosť, xenofóbiu, rasizmus a iné formy diskriminácie voči migrantom pri plnom rešpektovaní slobody médií

//Záväzok financovať propagandu na vynucovanie súhlasu domáceho obyvateľstva s politikou prijímania migrantov//

 • ) Vytvoriť mechanizmy na prevenciu, odhaľovanie a reakciu na rasové, etnické a náboženské profilovanie migrantov zo strany verejných orgánov, ako aj systematické prípady neznášanlivosti, xenofóbie, rasizmu a všetkých ďalších viacnásobných a prierezových foriem diskriminácie v spolupráci s národnými inštitúciami pre ľudské práva, vrátane sledovaním a zverejňovaním analýz trendov a zabezpečením prístupu k účinným mechanizmom podávania sťažností a nápravy

//Migranti nebudú môcť byť rozdeľovaný podľa etnickej či náboženskej príslušnosti + budú trestané akékoľvek prejavy odporu proti migrantom, pretože to môže byť považované za prejav neznášanlivosti či diskriminácie//

 • ) Poskytnúť migrantom, najmä migrujúcim ženám, prístup k vnútroštátnym a regionálnym mechanizmom podávania sťažností a nápravy s cieľom podporiť zodpovednosť a riešiť vládne opatrenia týkajúce sa diskriminačných činov a prejavov zameraných proti migrantom a ich rodinám
 • ) Podporovať kampane na zvyšovanie povedomia zamerané na komunity pôvodu, tranzitu a cieľovej krajiny s cieľom informovať verejnosť o pozitívnych prínosoch bezpečnej, usporiadanej a legálnej migrácie na základe dôkazov a faktov a ukončiť rasizmus, xenofóbiu a stigmatizáciu voči všetkým migrantom

//Podpora kampaní ktoré budú informovať o pozitívach migrácie, ale o negatívach nie//

 • ) Zapojiť migrantov, politických, náboženských a komunitných predstaviteľov, ako aj pedagógov a poskytovateľov služieb, aby odhaľovali a zabraňovali prejavom neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie a iných foriem diskriminácie migrantov a diaspór a podporovali aktivity v miestnych spoločenstvách na podporu vzájomného rešpektu, vrátane v kontexte volebných kampaní

//Na pedagógov, podnikateľov a politikov počas volebných kampaní bude vyvíjaný tlak aby bojovali proti xenofóbie (xenofóbia = strach z niečoho nového alebo strach z nepoznaného. Ale na druhej strane je tu otázka či sa dá považovať človek ktorý sa nebojí realizovať činnosť o ktorej nič nevie za psychicky normálneho. Keďže každý normálny človek pred tým ako ide vykonať nejakú činnosť tak sa ju snaží spoznať a zistiť aký bude mať daná činnosť vplyv na neho a jeho okolie. A to platí aj pre neznámych ludí, že pred tým ako sa rozhodnem pustiť ich do domu tak ich chcem najprv spoznať)//

CIEĽ 18: Investovať do rozvoja zručností a uľahčiť vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácií a kompetencií

34. Zaväzujeme sa investovať do inovatívnych riešení, ktoré uľahčia vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácií a kompetencií migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností a podporovať rozvoj zručností založených na dopyte s cieľom optimalizovať zamestnateľnosť migrantov na formálnych trhoch práce v cieľových krajinách a v krajinách pôvodu po návrate, ako aj zabezpečiť dôstojnú prácu v pracovnej migrácii.

//Záväzok štátu poskytovať pomoc migrantovi aj po návrate domov//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Vytvoriť normy a usmernenia pre vzájomné uznávanie zahraničných kvalifikácií a neformálne získaných zručností v rôznych sektoroch v spolupráci s príslušnými priemyselnými odvetviami s cieľom zabezpečiť celosvetovú kompatibilitu založenú na existujúcich modeloch a osvedčených postupoch
 • ) Podporovať transparentnosť certifikácií a kompatibilitu Národných kvalifikačných rámcov dohodnutím štandardných kritérií, ukazovateľov a hodnotiacich parametrov a vytvorením a posilnením národných nástrojov, registrov alebo inštitúcií na vytváranie profilov zručností s cieľom uľahčiť efektívne a účinné postupy vzájomného uznávania na všetkých úrovniach zručností
 • ) Uzavrieť dvojstranné, regionálne alebo mnohostranné dohody o vzájomnom uznávaní alebo zahrnúť ustanovenia o uznávaní v iných dohodách, ako napríklad dohody o mobilite pracovnej sily alebo obchodné dohody, s cieľom zabezpečiť rovnocennosť alebo porovnateľnosť vo vnútroštátnych systémoch, ako sú automatické alebo riadené mechanizmy vzájomného uznávania
 • ) Použiť technológie a digitalizáciu na posúdenie a vzájomné uznávanie zručností komplexnejšie na základe formálnych poverení, ako aj neformálne získaných kompetencií a odborných skúseností na všetkých úrovniach zručností
 • ) Vybudovať celosvetové partnerstvá v oblasti zručností medzi krajinami, ktoré posilnia vzdelávacie kapacity vnútroštátnych orgánov a príslušných zainteresovaných strán, vrátane súkromného sektora a odborov, a podporovať rozvoj zručností pracovníkov v krajinách pôvodu a migrantov v cieľových krajinách so zámerom pripraviť stážistov na zamestnanie na pracovných trhoch všetkých zúčastnených krajín

//Záväzok pripravovať obyvateľov iných krajín na emigráciu za prácou do nášho štátu//

 • ) Presadzovať medzi-inštitucionálne siete a programy spolupráce na vytváranie partnerstiev medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami v krajinách pôvodu a cieľa, aby sa umožnili vzájomne prospešné možnosti rozvoja zručností pre migrantov, spoločenstvá a zúčastnených partnerov, a to aj na základe osvedčených postupov vytvorených v rámci Obchodného mechanizmu v kontexte Globálneho fóra o migrácii a rozvoji
 • ) Zapojiť sa do bilaterálnych partnerstiev a programov v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, ktoré podporujú rozvoj zručností, mobilitu a obeh, ako sú študentské výmenné programy, štipendiá, odborné výmenné programy a stáže alebo učňovské programy, ktoré zahŕňajú možnosti pre príjemcov po úspešnom dokončení týchto programov uchádzať sa o zamestnanie a zapojiť sa do podnikania

//Podporovať zahraničných študentov k emigrácií na Slovensko//

 • ) Spolupracovať so súkromným sektorom a zamestnávateľmi s cieľom sprístupniť migrujúcim ľuďom na všetkých stupňoch zručností ľahko prístupné a rodové hľadisko zohľadňujúce on-line programy rozvoja zručností a iné vhodné programy, vrátane predbežnej a špecifickej jazykovej odbornej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a prístupu k pokročilým vzdelávacím programom s cieľom zvýšiť ich možnosť zamestnania v odvetviach s dopytom po práci založenej na znalostiach dynamiky trhu práce v priemysle, najmä na podporu hospodárskeho posilnenia postavenia žien

//Záväzok poskytovať migrantom jazykové a iné vzdelávacie programy//

 • ) Zvýšiť schopnosť migrujúcich pracovníkov meniť prácu alebo zamestnávateľa tým, že sprístupní dokumentáciu, ktorá uznáva zručnosti nadobudnuté v práci alebo prostredníctvom odbornej prípravy s cieľom optimalizovať výhody zvyšovania kvalifikácie
 • ) Rozvíjať a podporovať inovatívne spôsoby vzájomného uznávania a hodnotenia formálne a neformálne získaných zručností, a to aj prostredníctvom včasného a doplnkového vzdelávania pre uchádzačov o zamestnanie, mentorských a stážových programov s cieľom plne uznávať existujúce osvedčenia a poskytovať osvedčenia o spôsobilosti na potvrdenie novo nadobudnutých zručností
 • ) zaviesť mechanizmy posudzovania potvrdení a poskytnúť migrantom informácie o tom, ako získať ich zručnosti a kvalifikácie hodnotené a uznané pred odchodom, a to aj v priebehu procesov náboru alebo v ranom štádiu po príchode s cieľom zlepšiť možnosť zamestnania
 • ) Spolupracovať na podpore dokumentácie a informačných nástrojov v partnerstve s príslušnými zainteresovanými stranami, ktoré poskytujú prehľad o potvrdeniach, zručnostiach a kvalifikáciách pracovníkov uznaných v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa, aby zamestnávatelia mohli v priebehu náborových procesov vyhodnotiť vhodnosť migrujúcich pracovníkov

CIEĽ 19: Vytvoriť podmienky pre to, aby migranti a diaspóry plne prispeli k udržateľnému rozvoju vo všetkých krajinách

35. Zaväzujeme sa posilniť postavenie migrantov a diaspór, aby mohli lepšie sprostredkovať ich príspevky k rozvoju a využívať výhody migrácie ako zdroja udržateľného rozvoja a opätovne potvrdiť, že migrácia je viacrozmerná realita, ktorá má veľký význam pre udržateľný rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a cieľa

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Zabezpečiť úplnú a účinnú implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoja a Akčnej agendy z Addis Abeby tým, že budeme podporovať a sprostredkovať pozitívne účinky migrácie na realizáciu všetkých cieľov udržateľného rozvoja

//Záväzok vynakladať úsilie na podporu pozitívnych účinkoch migrácie aby následne mohli byť propagované pred domácim obyvateľstvom//

 • ) Integrovať migráciu do plánovania rozvoja a sektorových politík na miestnej, národnej, regionálnej a celosvetovej úrovni s prihliadnutím na relevantné existujúce politické usmernenia a odporúčania, ako napríklad príručku Globálnej migračnej skupiny (GMG) o presadzovaní migrácie do plánovania rozvoja s cieľom posilniť súdržnosť politík a účinnosť rozvojovej spolupráce

//Štátne plány budú musieť počítať z migrantami čo môže spôsobyť že na to aby mohli byť tieto plány bez problémov realizované bude treba dodržať migráciu ktorá bola naplánovaná inak plán nebude úspešný//

 • ) Investovať do výskumu vplyvu nefinančných príspevkov migrantov a diaspór na udržateľný rozvoj v krajinách pôvodu a v cieľových krajinách, ako sú prenos znalostí a zručností, sociálne a angažovanie sa v občianskej spoločnosti a kultúrna výmena s cieľom vypracovať politiky založené na dôkazoch a posilnenia globálnych politických diskusií
 • ) Uľahčiť príspevky migrantov a diaspór do ich krajín pôvodu, vrátane vytvorenia alebo posilnenia vládnych štruktúr alebo mechanizmov na všetkých úrovniach, ako sú špecializované úrady diaspóry alebo kontaktné miesta, poradné rady vlád pre diaspóru, aby zohľadnili potenciál migrantov a diaspór v migračnej a rozvojovej politike, ako aj na kontaktných miestach diaspóry na diplomatických alebo konzulárnych misiách

//Migranti budú môcť bez problémov odvádzať produkciu do svojho domovského štátu namiesto do štátu ktorý ich prijal//

 • ) Vypracovať cielené podporné programy a finančné produkty, ktoré uľahčia investície a podnikanie migrantov a diaspóry, a to aj poskytovaním administratívnej a právnej podpory pri zakladaní podnikov, poskytnutím primeraného základného kapitálu, vytvorením dlhopisov pre diaspóru a fondov rozvoja diaspóry, investičných fondov a organizovania špecializovaných veľtrhov

//Pokiaľ podnikateľ nebude občanom štátu ale bude migrantom či členom diaspóry bude mu garantované poskytnutie právneho poradenstva a finančnej podpory pri podnikaní//

 • ) Poskytovať ľahko dostupné informácie a poradenstvo, vrátane digitálnych platforiem, ako aj prispôsobené mechanizmy na koordinovanú a účinnú finančnú, dobrovoľnú alebo filantropickú účasť migrantov a diaspór, najmä pri humanitárnych núdzových situáciách v ich krajinách pôvodu vrátane zapojenia konzulárnych misií

//Predpokladá sa že migranti nebudú integrovaný ale budú tvoriť zvláštne diaspóry a za svoj štát nebudú považovať krajinu ktorá ich prijala ale tú z ktorej pochádzajú. A bude im umožnené túto krajinu podporovať finančne//

 • ) Umožniť politickú účasť a angažovanosť migrantov v krajinách pôvodu, vrátane mierových procesov a procesov zmierenia, vo voľbách a politických reformách, ako napríklad vytvorením hlasovacích registrov pre občanov v zahraničí a parlamentným zastúpením v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi

//Znovu sa predpokladá že sa migranti nebudú integrovaný do štátu ktorý ich prijal ale budú sa aj naďalej považovať za súčasť domovského štátu a politického procesu v tomto štáte//

 • ) Presadzovať migračné politiky, ktoré optimalizujú prínos diaspór pre krajiny pôvodu ako aj pre cieľové krajiny a ich spoločenstvá, a to uľahčením pružných spôsobov cestovania, práce a investovania s minimálnym administratívnym zaťažením, vrátane preskúmania a prehodnotenia víz, pobytových a štátno-občianskych predpisov, podľa vhodnosti
 • ) Spolupracovať s ostatnými štátmi, súkromným sektorom a zamestnávateľskými organizáciami s cieľom umožniť migrantom a diaspóram, najmä tým vo vysoko technických odboroch a po ktorých je vysoký dopyt, vykonávať niektoré z ich profesionálnych aktivít a zapojiť sa do transferu vedomostí v ich domovských krajinách bez toho, aby nevyhnutne stratili zamestnanie, štatút pobytu alebo získané sociálne dávky

//Taktiež bude musieť byť migrantovi umožnené predávať informácie z vysokotechnologických oblastí štátu ktorý migranta prijal do svojho domovského štátu//

· ) Budovať partnerstvá medzi miestnymi orgánmi, miestnymi spoločenstvami, súkromným sektorom, diaspórami, združeniami rodného mesta a organizáciami migrantov s cieľom podporiť prenos vedomostí a zručností medzi krajinami ich pôvodu a krajinami cieľa, vrátane mapovania diaspór a ich zručností ako prostriedku na udržanie spojenia medzi diaspórami a ich krajinou pôvodu

//Tu autori jasne priznávajú že nechcú jednotnú spoločnosť ale spoločnosť rozdelenú na rôzne diaspóry aj napriek tomu že v "Cieli 16" píšu : "Zaväzujeme sa k podpore inkluzívnej a súdržnej spoločnosti... ... plne integrovaní migranti majú lepšiu pozíciu, aby prispeli k prosperite"//

CIEĽ 20: Podporovať rýchlejší, bezpečnejší a lacnejší prevod remitencií a podporiť finančné začlenenie migrantov

36. Zaväzujeme sa podporovať rýchlejšie, bezpečnejšie a lacnejšie prevody remitencií ďalším rozvíjaním súčasných podporných politík a regulačných prostredí, ktoré umožňujú hospodársku súťaž, reguláciu a inovácie na trhu finančných prevodov a poskytovaním programov a nástrojov zohľadňujúcich rodové hľadisko, ktoré posilňujú finančné začlenenie migrantov a ich rodín. Ďalej sa zaväzujeme optimalizovať transformačný dopad prevodov remitencií na blaho migrujúcich pracovníkov a ich rodín, ako aj na udržateľný rozvoj krajín, pričom rešpektujeme, že prevody finančných prostriedkov sú dôležitým zdrojom súkromného kapitálu a nemožno ich prirovnať k iným medzinárodným finančným tokom, ako sú priame zahraničné investície, rozvojová spolupráca alebo iné verejné zdroje financovania rozvoja.

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Vytvoriť plán na zníženie transakčných nákladov za prevody remitencií migrantov na menej ako 3 percentá a do roku 2030 odstrániť koridory pre prevody finančných prostriedkov s nákladmi vyššími ako 5 percent v súlade s cieľom 10.c programu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
 • ) Uprednostňovať a podporovať Medzinárodný deň remitencií Organizácie Spojených národov a Globálne fórum o prevodoch remitencií, investíciách a rozvoji (IFAD) ako dôležitú platformu na budovanie a posilňovanie partnerstiev pre inovatívne riešenia pre lacnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie prevody remitencií so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami
 • ) Zosúladiť trhové predpisy týkajúce sa prevodov remitencií a zvýšiť prepojenie infraštruktúry prevodov finančných prostriedkov pozdĺž koridorov tým, že sa zabezpečí, aby opatrenia na boj proti nezákonným finančným tokom a praniu špinavých peňazí nebránili prevodom migrantov prostredníctvom nadmerných, neprimeraných alebo diskriminačných politík
 • ) Vytvoriť priaznivé politické a regulačné rámce, ktoré podporujú konkurencieschopný a inovatívny trh prevodov remitencií, odstraňujú neodôvodnené prekážky pre nebankových poskytovateľov platobných služieb pri sprístupňovaní infraštruktúry platobného systému, uplatňujú oslobodenie od daní alebo stimuly na prevody remitencií, podporujú prístup na trh rôznym poskytovateľom služieb, poskytujú stimuly súkromnému sektoru s cieľom rozšíriť služby prevodov remitencií a zvýšiť bezpečnosť a predvídateľnosť transakcií s nízkou hodnotou s ohľadom na znepokojenie súvisiace s rizikom a vypracovať metodiky na odlíšenie prevodov remitencií od nezákonných tokov po konzultáciách s poskytovateľmi prevodov a finančnými regulátormi
 • ) Vyvíjať inovatívne technologické riešenia pre prevody remitencií , ako sú mobilné platby, digitálne nástroje alebo elektronické bankovníctvo, s cieľom znížiť náklady, zvýšiť rýchlosť, zvýšiť bezpečnosť, zvýšiť prenos prostredníctvom bežných kanálov a otvoriť distribučné kanály zohľadňujúce rodové hľadisko pre populácie s nízkym prístupom k službám, vo vidieckych oblastiach, pre osoby s nízkou úrovňou gramotnosti a osoby so zdravotným postihnutím

· ) Poskytovať dostupné informácie o nákladoch na prevod remitencií podľa poskytovateľa a kanála, ako sú porovnávacie webové stránky, s cieľom zvýšiť transparentnosť a hospodársku súťaž na trhu prevodov finančných prostriedkov a podporiť finančnú gramotnosť a začlenenie migrantov a ich rodín prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

//Štát bude mať povinnosť školiť migrantov z finančnej gramotnosti//

 • ) Vypracovať programy a nástroje na podporu investícií od odosielateľov remitencií do miestneho rozvoja a podnikania v krajinách pôvodu, ako napríklad prostredníctvom mechanizmov vyrovnávacieho grantu, komunálnych dlhopisov a partnerstiev s asociáciami rodného mesta s cieľom posilniť transformačný potenciál prevodov remitencií nad rámec jednotlivých domácností migrujúcich pracovníkov na úrovni zručností
 • ) Umožniť migrujúcim ženám prístup k vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti a formálnym systémom prevodu remitencií, ako aj k otvoreniu bankového účtu, vlastnému riadeniu finančných aktív, investícií a podnikania ako prostriedku na riešenie rodových nerovností a na podporu ich aktívnej účasti v ekonomike

//Prečo tu autori zdôrazňujú iba ženy? Neni to diskriminácia mužov?//

 • ) V spolupráci s bankovým sektorom zabezpečiť prístup a vývoj bankových riešení a finančných nástrojov pre migrantov, vrátane domácností s nízkymi príjmami a domácností so ženou v pozícii živiteľky, ako sú bankové účty, ktoré umožňujú priame vklady zamestnávateľov, sporiace účty, pôžičky a úvery

//Štát si nebude môcť vytvoriť vlastné finančné nástroje ale bude nútený spolupracovať s bankármi//

CIEĽ 21: Spolupracovať na uľahčení bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj na udržateľnej reintegrácii

37. Zaväzujeme sa uľahčiť a spolupracovať na bezpečnom a dôstojnom návrate a zaručiť dodržiavanie náležitého postupu, individuálne posúdenie a účinný prostriedok nápravy dodržiavaním zákazu kolektívneho vyhostenia a vrátenia migrantov, keď existuje skutočné a predvídateľné riziko smrti, mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo inej nenapraviteľnej ujmy, v súlade s našimi povinnosťami podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť, aby naši štátni príslušníci boli riadne prijatí a navracaní pri plnom rešpektovaní ľudského práva na návrat do vlastnej krajiny a povinnosti štátov prijať svojich vlastných štátnych príslušníkov. Zároveň sa zaväzujeme vytvoriť priaznivé podmienky pre osobnú bezpečnosť, posilnenie hospodárskeho postavenia, začlenenie a sociálnu súdržnosť v spoločenstvách s cieľom zabezpečiť udržateľnosť reintegrácie migrantov po návrate do ich krajín pôvodu.

//Záväzok štátu postarať sa o migrantov aj keď daný štát opustia + zodpovednosť za riziko ak migranti utrpia nenapraviteľnú ujmu + záväzok štátu vytvárať priaznivé podmienky v cudzích štátoch do ktorých sa migranti vracajú//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Rozvíjať a implementovať rámce a zmluvy o dvojstrannej, regionálnej a mnohostrannej spolupráci vrátane dohôd o readmisii, zabezpečujúce, aby návrat a readmisia migrantov do ich vlastnej krajiny boli bezpečné, dôstojné a v plnom súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, vrátane práv dieťaťa, stanovením jasných a vzájomne dohodnutých postupov, ktoré potvrdzujú procesné záruky, zaručujú individuálne posúdenie a právnu istotu a zabezpečením toho, že zahŕňajú aj ustanovenia, ktoré uľahčia udržateľnú reintegráciu
 • ) Podporovať programy návratov a reintegrácie zohľadňujúce rodové hľadisko a prispôsobené potrebám detí, ktoré môžu zahŕňať právnu, sociálnu a finančnú podporu, zaručujúc, že všetky návraty v rámci takýchto dobrovoľných programov sa skutočne uskutočnia na základe slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu migranta, a aby vracajúci sa migranti dostali pomoc v procese ich opätovného začlenenia prostredníctvom účinných partnerstiev vrátane toho, aby sa po návrate do krajiny pôvodu nestali vysídlencami

//Bez súhlasu migranta nebude možná deportácia//

 • ) Spolupracovať na identifikácii štátnych príslušníkov a vydávaní cestovných dokladov na bezpečné a dôstojné návraty a readmisiu v prípadoch osôb, ktoré nemajú legálne právo na pobyt na území iného štátu, vytvorením spoľahlivých a účinných prostriedkov na identifikáciu vlastných štátnych príslušníkov, napríklad prostredníctvom pridania biometrických identifikátorov do registrov obyvateľstva a digitalizácie systémov občianskych registrov s plným rešpektovaním práva na súkromie a ochranu osobných údajov
 • ) Podporovať inštitucionálne kontakty medzi konzulárnymi úradmi a príslušnými úradníkmi z krajín pôvodu a cieľa a poskytovať primeranú konzulárnu pomoc vráteným migrantom pred ich návratom uľahčením prístupu k dokumentácii, cestovným dokladom a iným službám s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť, bezpečnosť a dôstojnosť pri návrate a readmisii
 • ) Zabezpečiť, aby návrat migrantov, ktorí nemajú legálne právo na pobyt na území iného štátu, je bezpečný a dôstojný, nasleduje po individuálnom posúdení, a je vykonávaný príslušnými orgánmi prostredníctvom rýchlej a účinnej spolupráce medzi krajinami pôvodu a cieľa a ktorý umožňuje aby všetky príslušné opravné prostriedky mohli byť vyčerpané, v súlade so zárukami náležitého postupu a inými povinnosťami podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv

//Migrant bude môcť byť vrátený až po súhlase krajiny z ktorej prišiel alebo do ktorej ide//

 • ) Vytvoriť alebo posilniť vnútroštátne mechanizmy monitorovania návratu v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, ktoré poskytujú nezávislé odporúčania o spôsoboch a prostriedkoch na posilnenie zodpovednosti s cieľom zaručiť bezpečnosť, dôstojnosť a ľudské práva všetkých vracajúcich sa migrantov

//Návrat migranta bude monitorovaný zvlášť vytvorenými mechanizmami//

 • ) Zabezpečiť, aby postupy návratu a readmisie týkajúce sa detí boli vykonávané až po určení najlepších záujmov dieťaťa, zohľadňovali právo na rodinný život, jednotu rodiny a že rodič, zákonný zástupca alebo špecializovaný úradník sprevádza dieťa po celú dobu návratu, aby sa v krajine pôvodu po návrate zabezpečili primerané opatrenia na prijatie, starostlivosť a opätovné začlenenie detí
 • ) Uľahčiť udržateľné opätovné začlenenie vracajúcich sa migrantov do života spoločnosti tým, že sa im poskytne rovnaký prístup k sociálnej ochrane a službám, spravodlivosti, psycho-sociálnej pomoci, odbornej príprave, pracovným príležitostiam a dôstojnej práci, uznanie zručností získaných v zahraničí a k finančným službám, aby sa po návrate v plnej miere nadviazalo na ich podnikanie, zručnosti a ľudský kapitál, ako aktívnych členov spoločnosti a prispievateľov k trvalo udržateľnému rozvoju v krajine pôvodu
 • ) Identifikovať a riešiť potreby komunít, ku ktorým sa migranti vrátia, zahrnutím príslušných ustanovení do národných a miestnych rozvojových stratégií, plánovania infraštruktúry, prideľovania rozpočtových prostriedkov a iných príslušných politických rozhodnutí a spolupráce s miestnymi orgánmi a príslušnými zainteresovanými stranami

CIEĽ 22: Zaviesť mechanizmy prenositeľnosti nárokov na sociálne zabezpečenie a získaných výhod

38. Zaväzujeme sa pomôcť migrujúcim pracovníkom na všetkých úrovniach zručností získať prístup k sociálnej ochrane v cieľových krajinách a profitovať z prenosnosti uplatniteľných nárokov na sociálne zabezpečenie a získať výhody v krajinách ich pôvodu alebo keď sa rozhodnú začať pracovať v inej krajine.

//Štát bude mať povinnosť zabezpečiť všetky výhody pre migranta a následne tieto výhody zachovať aj po návrate migranta do domovskej krajiny//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Vytvoriť alebo zachovať nediskriminačné vnútroštátne systémy sociálnej ochrany vrátane základov sociálnej ochrany pre štátnych príslušníkov a migrantov v súlade s odporúčaním Medzinárodnej organizácie práce č. 202 o národných minimálnych mierach sociálnej ochrany

//Pri poskytovaní sociálnych výhod nebude môcť byť rozlišované či ide o migranta alebo občana štátu//

 • ) Uzatvárať recipročné dvojstranné, regionálne alebo mnohostranné dohody o sociálnom zabezpečení týkajúce sa prenosnosti získaných výhod/dávok pre migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností, ktoré odkazujú na príslušné minimálne úrovne sociálnej ochrany v jednotlivých štátoch, príslušné nároky na sociálne zabezpečenie a dávky/zaopatrenia, ako sú dôchodky, zdravotná starostlivosť alebo iné zarobené pôžitky alebo začleniť takéto dávky/zaopatrenia do iných príslušných dohôd, ako sú dohody o dlhodobej a dočasnej migrácii pracovných síl

//Migrant bude mať nárok na dôchodky alebo iné zaopatrenia aj po návrate do svojej krajiny, čo môže pôsobiť ako vábnička pre ďalších migrantov keďže rozdiely dôchodkov medzi európskymi a africkými štátmi sú značné//

 • ) Začleniť ustanovenia o prenosnosti nárokov a zarobených pôžitkoch do vnútroštátnych rámcov sociálneho zabezpečenia, určiť kontaktné miesta v krajinách pôvodu, tranzitu a cieľa, ktoré uľahčia žiadosti migrantov o prenosnosť, riešiť problémy, ktorým čelia ženy a staršie osoby pri prístupe k sociálnej ochrane a vytvoriť vyhradené nástroje, ako sú migračné sociálne fondy v krajinách pôvodu, ktoré podporujú migrujúcich pracovníkov a ich rodiny

CIEĽ 23: Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvá pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

39. Zaväzujeme sa navzájom podporovať pri realizácii cieľov a záväzkov stanovených v tomto globálnom rámci prostredníctvom posilnenej medzinárodnej spolupráce, revitalizovaného globálneho partnerstva a v duchu solidarity, opätovne potvrdzujúc ústredný charakter komplexného a integrovaného prístupu na uľahčenie bezpečnej, usporiadanej a legálnej migrácie a uznávajúc, že všetci sme krajinami pôvodu, tranzitu a cieľa. Ďalej sa zaväzujeme prijať spoločné opatrenia na riešenie výziev, ktorým čelia jednotlivé krajiny, aby realizovali tento globálny rámec a zdôraznili špecifické výzvy, ktorým čelia najmä africké krajiny, najmenej rozvinuté krajiny, vnútrozemské rozvojové krajiny, malé ostrovné rozvojové štáty a krajiny so strednými príjmami. Zároveň sa zaväzujeme podporovať vzájomne sa posilňujúcu povahu medzi Globálnym rámcom a existujúcimi medzinárodnými právnymi a politickými rámcami, a to zosúladením realizácie tohto globálneho rámca s takýmito rámcami, ako Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ako aj s Akčnou agendou z Addis Abeby a ich akceptovanie, že migrácia a udržateľný rozvoj sú viacdimenzionálne a vzájomne závislé.

//Štát sa zaväzuje byť krajinou tranzitu a cieľa pre migrantov//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Podporovať ďalšie štáty, pretože spoločne realizujeme globálny rámec, a to aj prostredníctvom poskytovania finančnej a technickej pomoci, v súlade s národnými prioritami, akčnými plánmi a stratégiami politiky prostredníctvom prístupu zahrňujúceho všetky rezorty vlády a celú spoločnosť
 • ) zvýšiť medzinárodnú a regionálnu spoluprácu s cieľom urýchliť implementáciu agendy udržateľného rozvoja do roka 2030 v geografických oblastiach, z ktorých systematicky pochádza ilegálna migrácia v dôsledku konzistentných vplyvov chudoby, nezamestnanosti, zmeny klimatických podmienok a katastrof, nerovnosti, korupcie, zlej správy vecí verejných, medzi ostatnými štrukturálnymi faktormi, prostredníctvom vhodných rámcov spolupráce, inovatívnych partnerstiev a zapojenia všetkých príslušných zainteresovaných strán, pričom sa zachová národné vlastníctvo a zdieľaná zodpovednosť
 • ) Zapojiť a podporiť miestne orgány pri identifikácii potrieb a príležitostí pre medzinárodnú spoluprácu pre efektívnu realizáciu Globálneho rámca a integrovať ich perspektívy a priority do rozvojových stratégií, programov a plánovania migrácie ako prostriedku na zabezpečenie dobrej správy vecí verejných, ako aj politiky koherentnosti medzi úrovňami vládnych a politických sektorov a maximalizovať účinnosť a vplyv medzinárodnej rozvojovej spolupráce
 • ) Využiť mechanizmus budovania kapacít a stavať na ďalších existujúcich nástrojoch na posilnenie kapacít príslušných orgánov mobilizáciou technických, finančných a ľudských zdrojov z medzinárodných finančných inštitúcií štátov, súkromného sektora, medzinárodných organizácií a iných zdrojov s cieľom pomôcť všetkým štátom pri plnení záväzkov uvedených v tomto globálnom rámci
 • ) Uzatvoriť dvojstranné, regionálne alebo viacstranné vzájomne prospešné, prispôsobené a transparentné partnerstvá v súlade s medzinárodným právom, ktoré vyvíjajú cielené riešenia otázok migračnej politiky spoločného záujmu a riešia príležitosti a výzvy migrácie v súlade s globálnym rámcom.

Realizácia

40. Na účinnú realizáciu globálneho rámca je potrebné spoločné úsilie na globálnej, regionálnej, národnej a miestnej úrovni vrátane koherentného systému OSN.

41. Zaväzujeme sa, že splníme ciele a záväzky uvedené v globálnom rámci v súlade s našou víziou a hlavnými zásadami, a to prijatím účinných krokov na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach s cieľom uľahčiť bezpečnú, usporiadanú a legálnu migráciu. Globálnu dohodu budeme realizovať v rámci našich krajín a na regionálnej a globálnej úrovni, berúc do úvahy rozdielne národné skutočnosti, kapacity a úroveň rozvoja a rešpektujúc národné politiky a priority. Opätovne potvrdzujeme náš záväzok voči medzinárodnému právu a zdôrazňujeme, že globálny rámec musí byť realizovaný spôsobom, ktorý je v súlade s našimi právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva.

42. Globálny rámec budeme realizovať prostredníctvom posilnenej bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej spolupráce a revitalizovaného globálneho partnerstva v duchu solidarity. Budeme pokračovať v budovaní existujúcich mechanizmov, platforiem a rámcov na riešenie migrácie vo všetkých jej rozmeroch. Uznávajúc kľúčovú úlohu medzinárodnej spolupráce pre účinné plnenie cieľov a záväzkov sa budeme snažiť posilniť našu angažovanosť na formách spolupráce a pomoci sever-juh, juh-juh alebo na trojstrannej spolupráci a pomoci. Naše úsilie o spoluprácu v tomto smere bude zosúladené s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a s Akčnou agendou z Addis Abeby.

43. Rozhodli sme sa vytvoriť mechanizmus budovania kapacít v Organizácii Spojených národov, ktorý bude vychádzať z existujúcich iniciatív, ktoré podporia úsilie členských štátov pri realizácii globálneho rámca. Umožňuje to členským štátom, Organizácii spojených národov a ďalším príslušným zainteresovaným stranám vrátane súkromného sektora a dobročinným nadáciám, dobrovoľne prispievať technickými, finančnými a ľudskými zdrojmi s cieľom posilniť kapacity a podporiť spoluprácu viacerých partnerov.

Mechanizmus budovania kapacít bude pozostávať z nasledujúceho:

 • ) Kontaktného centra, ktoré bude sprostredkovávať riešenia založené na dopyte, na mieru šité a integrované riešenia nasledujúcimi spôsobmi:
 • poskytovaním poradenstva, vyhodnocovaním a spracovávaním žiadostí krajín o návrh riešení
 • identifikáciou hlavných realizačných partnerov v systéme Organizácie Spojených národov a mimo neho v súlade s ich komparatívnymi výhodami a prevádzkovými kapacitami
 • prepojením žiadostí s podobnými iniciatívami a riešeniami pre partnerskú výmenu a potenciálne opakovanie, ak sú nejaké existujúce a relevantné
 • zabezpečením účinného nastavenia pre realizáciu, do ktorej je zapojených viacero agentúr a zainteresovaných strán
 • identifikáciou príležitostí financovania, vrátane založenia Počiatočného fondu pre úvodné financovanie
 • ) Počiatočného fondu pre úvodné financovanie na realizáciu projektovo orientovaných riešení prostredníctvom:
 • poskytnutím počiatočného financovania tam, kde je to potrebné na urýchlený štart konkrétneho projektu
 • doplňujúcich zdrojov financovania
 • prijímania dobrovoľných finančných príspevkov od členských štátov, Organizácie spojených národov, medzinárodných finančných inštitúcií a iných zainteresovaných strán vrátane súkromného sektora a dobročinných nadácií

· ) Globálnej platformy poznatkov ako okamžite prístupného otvoreného zdroja údajov, ktorá bude:

· slúžiť ako úložisko existujúcich dôkazov, postupov a iniciatív

//Všetky informácie o plnení migračných záväzkov jednotlivými štátmi budú ukladané a kontrolované//

 • uľahčovať prístup k vedomostiam a k zdieľaniu riešení
 • budovať na GFMD Platforme pre partnerstvá a iných relevantných zdrojoch

44. Globálny rámec budeme realizovať v spolupráci a partnerstve s migrantmi, občianskou spoločnosťou, organizáciami migrantov a diaspóry, organizáciami založenými na vierovyznaní, miestnymi orgánmi a komunitami, súkromným sektorom, odbormi, poslancami, národnými inštitúciami pre ľudské práva, Medzinárodným červeným krížom a hnutím Červeného polmesiaca, s akademickou obcou, médiami a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami.

45. Vítame rozhodnutie generálneho tajomníka o vytvorení tzv. Migračnej siete Organizácie Spojených národov s cieľom zabezpečiť účinnú a koherentnú celo-systémovú podporu pre realizáciu, vrátane mechanizmu budovania kapacít, ako aj následnej kontroly a hodnotenia Globálneho rámca, ako reakcia na potreby členských štátov. V tejto súvislosti berieme na vedomie, že:

 • ) IOM bude slúžiť ako koordinátor a sekretariát Migračnej siete
 • ) Sieť bude plne vychádzať z odborných znalostí a skúseností príslušných subjektov v rámci systému OSN
 • ) činnosť Migračnej siete bude úplne zosúladená s existujúcimi koordinačnými mechanizmami a reformou rozvojového systému OSN

46. Vyzývame generálneho tajomníka, s odvolaním sa na Migračnú sieť, aby každoročne podával Valnému zhromaždeniu správu o realizácii Globálneho rámca, činnosti systému OSN v tejto oblasti, ako aj o fungovaní inštitucionálnych dohôd.

47. Majúc na zreteli dôležitú úlohu procesov a platforiem riadených štátom na celosvetovej a regionálnej úrovni pri napredovaní medzinárodného dialógu o migrácii, vyzývame Globálne fórum o migrácii a rozvoji, regionálne konzultačné procesy a ďalšie globálne, regionálne a subregionálne fóra poskytovať platformy na výmenu skúsenosti s realizáciou globálneho rámca, vymieňať si osvedčené postupy v oblasti politík a spolupráce, podporovať inovatívne prístupy a posilňovať partnerstvá viacerých zainteresovaných strán sústredených na základe špecifických tém/otázok.

KONTROLA A HODNOTENIE

48. Prehodnotíme pokrok dosiahnutý na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni pri realizácii globálneho rámca v rámci OSN prostredníctvom prístupu vedeného štátom a za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán. Na účely kontroly a hodnotenia si dohodneme medzivládne opatrenia, ktoré nám pomôžu pri plnení našich cieľov a záväzkov.

49. Vzhľadom na to, že medzinárodná migrácia si vyžaduje fórum na celosvetovej úrovni, prostredníctvom ktorého môžu členské štáty preskúmať pokrok v realizácii a upraviť smerovanie práce Organizácie

Spojených národov sme sa rozhodli, že:

 • ) Dialóg na vysokej úrovni o medzinárodnej migrácii a rozvoji, ktorý je v súčasnosti naplánovaný na každé štvrté zasadnutie Valného zhromaždenia, sa prehodnotí a premenuje na "Medzinárodné fórum pre posudzovanie migrácie"
 • ) Medzinárodné fórum pre posudzovanie migrácie bude slúžiť ako primárna medzivládna celosvetová platforma pre členské štáty, aby prerokovali a zdieľali pokrok v realizácii všetkých aspektov globálneho rámca, a to aj v súvislosti s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán
 • ) Medzinárodné fórum pre posudzovanie migrácie sa bude konať každé štyri roky so začiatkom v roku 2022
 • ) Medzinárodné fórum pre posudzovanie migrácie sa bude venovať realizácii globálneho rámca na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni a rovnako bude umožňovať interakciu s ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom stavať na úspechoch a identifikovať príležitosti pre ďalšiu spoluprácu
 • ) Výstupom každého zasadania Medzinárodného fóra pre posudzovanie migrácie bude Vyhlásenie o pokroku, odsúhlasené na úrovni vlád, a ktoré môže byť zohľadnené Politickým fórom na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj

50. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina medzinárodnej migrácie prebieha v rámci regiónov, pozývame relevantné subregionálne, regionálne a medziregionálne procesy, platformy a organizácie vrátane regionálnych Ekonomických komisií Organizácie Spojených národov alebo regionálnych konzultačných procesov, aby sa vyjadrili k realizácii Globálneho rámca v rámci príslušných regiónov, začínajúc v roku 2020 a striedavo s rokovaniami na celosvetovej úrovni v štvorročnom intervale, s cieľom účinne informovať každé rokovanie Medzinárodného fóra pre posudzovanie migrácie, za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán.

51. Vyzývame Globálne fórum o migrácii a rozvoji, aby poskytlo priestor na každoročnú neformálnu výmenu informácií o realizácii Globálneho rámca a podalo správu o zisteniach, osvedčených postupoch a inovatívnych prístupoch k Medzinárodnému fóru na posudzovanie migrácie.

52. Uznávajúc dôležité príspevky iniciatív pod vedením štátov v oblasti medzinárodnej migrácie, pozývame fóra, ako napríklad Medzinárodný dialóg o migrácii Medzinárodnej organizácie pre migráciu, regionálne konzultačné procesy a iné, aby prispeli do Medzinárodného fóra pre posudzovanie migrácie poskytovaním relevantných údajov, dôkazov, osvedčených postupov, inovatívnych prístupov a odporúčaní, ktoré súvisia s realizáciou globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.

53. Vyzývame všetky členské štáty, aby čo najskôr vypracovali ambiciózne národné reakcie na realizáciu Globálneho rámca a aby pravidelne a inkluzívne vyhodnocovali pokrok na národnej úrovni, napríklad prostredníctvom dobrovoľného vypracovania a používania národného plánu realizácie. Takéto hodnotenia by mali vychádzať z príspevkov všetkých príslušných zainteresovaných strán, ako aj z parlamentov a miestnych orgánov a mali by slúžiť na účinné poskytovanie informácií o účasti členských štátov na medzinárodnom fóre pre sledovanie migrácie a na iných príslušných fórach.

54. Žiadame predsedu valného zhromaždenia, aby začal a uzavrel v roku 2019 otvorené, transparentné a inkluzívne medzivládne konzultácie s cieľom určiť presné formy a organizačné aspekty Medzinárodného fóra pre posudzovanie migrácie a vysvetliť, ako príspevky regionálnych hodnotení a ďalších relevantných procesov budú informovať Fórum, ako prostriedok na ďalšie posilnenie celkovej účinnosti a konzistencie kontroly a hodnotenia, ktoré sú uvedené v Globálnom rámci.