Putin odpovedal na prekrúcanie histórie

21.12.2019

Po tom ako európsky parlament schválil uznesenie RC-B9-0097/2019 ktoré stavia ZSSR na úroveň nacistického Nemecka, sa k danej situácií vyjadril aj prezident Ruskej federácie - Vladimír Putin.

Vyjadrenie v následujúcom videu:

Body uznesenia B9‑0097/2019 za ktoré hlasovali európsky poslanci

.........

1. zdôrazňuje, že druhá svetová vojna, najničivejšia vojna v dejinách Európy, sa začala ako bezprostredný dôsledok neslávne známej nemecko-sovietskej zmluvy o neútočení z 23. augusta 1939, známej aj ako pakt Molotov - Ribbentrop, a jej tajných protokolov, na základe ktorej si dva totalitné režimy so spoločným cieľom dobyť svet, rozdelili Európu do dvoch zón vplyvu;

2. pripomína, že v 20. storočí priniesli nacistické a komunistické režimy masové vraždy, genocídu, deportácie a straty na životoch v rozsahu doposiaľ nevídanom v histórii ľudstva; pripomína hrozný trestný čin holokaustu, ktorého sa dopustil nacistický režim;

3. vyjadruje hlboký rešpekt voči každej obeti týchto totalitných režimov a vyzýva všetky európske inštitúcie a všetkých aktérov, aby vyvinuli maximálne úsilie na zabezpečenie pripomínania si a náležitého procesu v súvislosti s hroznými totalitnými zločinmi proti ľudskosti a systematickým hrubým porušovaním ľudských práv, a aby zaručili, že takéto zločiny sa nebudú nikdy opakovať;

4. čo najdôraznejšie odsudzuje násilné činy, zločiny proti ľudskosti a masové porušovanie ľudských práv páchané totalitnými nacistickými a komunistickými režimami;

5. vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby prijali jasne a zásadovo odsúdili trestné činy a násilné činy páchané totalitnými komunistickými režimami a nacistickým režimom;

6. vyjadruje znepokojenie nad nárastom krajne pravicových a krajne ľavicových hnutí v členských štátoch;

7. žiada všetky členské štáty EÚ, aby si 23. augusta pripomínali Európsky deň spomienky na obete totalitných režimov tak na úrovni EÚ, ako aj na štátnej úrovni, a aby zvyšovali informovanosť mladšej generácie o týchto otázkach a zabezpečili, že história a analýzy dôsledkov totalitných režimov budú súčasťou osnov a učebníc na všetkých školách v EÚ;

8. vyzýva Komisiu, aby poskytla účinnú podporu projektom na podporu historickej pamäti a povedomia v členských štátoch, ako aj činnostiam platformy európskej pamäti a svedomia, a aby vyčlenila primerané finančné prostriedky v rámci programu Európa pre občanov s cieľom podporiť pamiatku na obete totalitarizmu a pripomínať si ich;

9. poukazuje na to, že v krajiny východnej a strednej Európy sa vďaka svojmu pristúpeniu k EÚ a NATO nielenže vrátili do európskej rodiny slobodných demokratických krajín, ale takisto preukázali nebývalý úspech pri vykonávaní reforiem a pri zavádzaní sociálno-ekonomického rozvoja s pomocou EÚ; zdôrazňuje však, že európsky mierový a integračný projekt nebude dokončený, kým sa všetky európske krajiny, ktoré si zvolia cestu európskych reforiem, ako sú Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko, nestanú plnoprávnymi členmi EÚ;

10. domnieva sa, že úspech Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska, ktorý môže zabezpečiť len proces integrácie do EÚ, bude najúčinnejším nástrojom na podporu pozitívnej transformácie v Rusku, ktorý by umožnil Rusku konečne prekonať tragické dôsledky paktu Molotov - Ribbentrop;

11. domnieva sa, že Rusko je aj naďalej najväčšou obeťou komunistického totalitarizmu a že jeho vývoj smerom k demokratickému štátu bude sťažený, pokiaľ budú vláda, politická elita a politická propaganda ďalej kamuflovať komunistické trestné činy a glorifikovať sovietsky totalitný režim; vyzýva preto všetky časti ruskej spoločnosti, aby uzavreli svoju tragickú minulosť;

12. vyjadruje hlboké znepokojenie nad snahami dnešných vedúcich predstaviteľov Ruska o prekrútenie historickej skutočnosti a tutlanie zločinov spáchaných totalitným režimom v Sovietskom zväze; považuje tieto pokusy za nebezpečný prvok informačnej vojny, ktorá sa vedie proti demokratickej Európe a snaží sa rozdeliť náš kontinent; vyzýva preto Komisiu, aby proti tomuto úsiliu rázne zakročila;

13. upozorňuje na pokračujúce používanie symbolov komunistického totalitného režimu na verejných priestranstvách a na komerčné účely, pričom pripomína, že viaceré európske krajiny zakázali používanie tak nacistických, ako aj komunistických symbolov;

14. poznamenáva, že ponechanie pamätníkov vo verejných priestoroch (parky, námestia, ulice atď.) niektorých členských štátov, ktorými sa vyzdvihuje sovietska armáda, ktorá tieto krajiny okupovala, vytvára podmienky na prekrúcanie pravdy o dôsledkoch druhej svetovej vojny a na propagáciu totalitného politického systému;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.