Kto je to Slovák

03.11.2018

Kto je to Slovák?

Predovšetkým si je treba vyjasniť že človek môže byť Slovákom na základe:

 • Štátnej príslušnosti
 • Národnosti
 • Kultúry

Slovák podľa štátnej príslušnosti

Štátna príslušnosť sa určuje podľa toho, ktorého štátu je daná osoba občanom.

Takže keď je niekto občanom Slovenskej republiky, jeho štátna príslušnosť je Slovenská.

Slovák (Slovan) podľa národnosti

Národnosť sa určuje na základe genetiky danej osoby, ak sa genetika danej osoby viac podobá Slovanskej (medzi Slovanov patria aj Slováci) tak je národnosť danej osoby Slovanská.

Ak sa genetika osoby viac podobá Anglosaskej, je národnosť danej osoby Anglosaská.

Ak sa genetika viac podobá Kórejskej je národnosť Kórejská...

Slovenská kultúra

Táto otázka je najzložitejšia. Kto je nositeľom Slovenskej kultúry a kto nie?

Existuje slovné spojenie "Správa sa ako pravý Slovák" z tohto slovného spojenia sa dá odvodiť že na to aby bol niekto "Pravým Slovákom" nestačí len genetika či štátne občianstvo ale je potrebný aj určitý typ správania (psychická kultúra určujúca myšlienkove pochody).

Taktiež je treba si vyjasniť čo je to kultúra: Kultúra to sú všetky nevrodené informácie ktoré si ľudia nahromadili počas svojho života (buď si ich vypracovali sami alebo im boli predané v podobe pripravenej na použitie).

To znamená že do slovenskej kultúry patria všetky informácie ktoré sú majetkom členov Slovenskej spoločnosti, od znalostí ako utíšiť plačúce dieťa, pribiť klinec, postaviť nemocnicu po rôzne informácie ktoré sa nachádzajú v pesničkách, filmoch, divadelných predstaveniach ktoré sú známe Slovákom.

Produktom slovenskej kultúry sú rôzne divadlá (napr. Radošínske naivné divadlo), pesničky, vynálezy, vedecké teórie vymyslené členmi slovenskej spoločnosti. Taktiež sa mnoho krát stalo že niektoré produkty ako napríklad vedecké vynálezy ktoré boli Slovenskou kultúrou vyprodukované sa nestali vlastníctvom samotnej slovenskej kultúry pretože boli zabudnuté pred tým ako sa stihli rozšíriť.

Ale vyvstáva otázka.

Ako definovať Slovenskú kultúru?

Aké sú tie hodnoty ktoré ju robia jedinečnou, odlišnou od ostatných kultúr?

Pri lepšom zamyslení môžme zistiť že počet rozdielov medzi každou jednou národnou kultúrou je obrovský, záleží len na tom akú úroveň detailov si zvolíme.

Preto nás v tomto prípade budú zaujímať tie najzákladnejšie rozdiely, základne piliere na ktorých stoji každá národná kultúra. Pričom všetky národné kultúra sa dajú zjednodušiť na takú úroveň že ich dokážeme zaradiť do jednej zo štyroch základných kategórií, na základe väčšej či menšej miere podobnosti k daným kategóriám.

Slovenská kultúra má tieto základné piliere spoločne s mnohými ďalšími národnými kultúrami. Tieto národné kultúry by sa dali zhrnúť do jednej kategórie nazvanej Slovanská kultúra.

Slovanská kultúra:

Hlavným cieľom života nositelov Slovanskej kultúry je: Nájsť jednotu (súlad) svojho života s Hierarchicky Najvyšším Riadením (Bohom)

Hlavnými vlastnosťami sú:

 • Láska ku všetkému živému

Od stromov, zvierat až po všetkých ludí ako celku a každého človeka zvlášť, matičku zem, vesmír ako výtvor nášho Milujúceho Otca Všemohúceho.

 • Túžba po spravodlivosti a odpor k nespravodlivosti

Nositel Slovanskej kultúry nenávidí nespravodlivosť páchanú nie len na sebe samom ale ani páchanú na niekom inom a často ho to trápi viac ako keby bola páchaná na ňom samotnom.

 • Túžba po Slobode

Ak sa nositel Slovanskej kultúry stane otrokom (je obmedzená jeho Sloboda) jeho životným cieľom je Oslobodiť sa z tohoto otroctva pokiaľ vidí čo i len tu najmenšiu nádej, ale keď nádej stratí, tak Slovan radšej zomrie ako by mal byť otrokom. Nositel Slovanskej kultúry nenávidí ak sa človek povyšuje nad človeka a sám sa nad nikoho nepovyšuje ale ani neponižuje. Pre Slovanov je jediným pánom Boh a nepriateľom každý kto sa pokúša obmedziť ich Slobodu Bohom Danú. Slovania sa riadia životným princípom Človek Človeku priateľom, súdruhom a bratom.


Slovanská kultúra sa dá nazvať kultúra Ľudskosti.

Slovanská kultúra je štatisticky najviac rozšírená v Ruských národoch, o niečo menej v ostatných Slovanských národoch, ale nositelia tejto kultúry sa dajú nájsť v každom národe, rozdiel je iba v štatistickej pravdepodobnosti s akou sa v danom národe vyskytujú.

Démonická kultúra:

Hlavným cieľom života nositelov Démonickej kultúry je: Získať moc nad ostatnými luďmi

Hlavnými vlastnosťami sú:

 • Egoistické vnímanie sveta

Samotný nositel Démonickej kultúry sa považuje za stred sveta, a všetci ostatný sú menej dôležitý než on sám. Pričom ich dôležitosť môže byť odstupňovaná (napríklad člen rodiny >kamarát>člen korporácie>ostatný ludia>zvieratá...). V hraničných prípadoch niektoré skupiny ludí považuje za zvieratá, nehodné ludskéj dôstojnosti "ktorým bolo z hora predurčené tomuto nositeľovi Démonickej kultúry slúžiť".

 • Spájanie sa do mafiánskych celkov

Ak nositelia Démonickej kultúry medzi sebou spolupracujú, tak v tom prípade tvoria mafie na klanovo-príbuzenskom základe alebo na základe spoločných cieľov (alebo obidve zároveň). Pričom na hodnotenie ludí používajú dvojaký meter. Na členov svojej mafie používajú jeden meter a na tých ktorý do tejto mafie nepatria používajú iný meter.

 • Ciel svetí prostriedky

Na dosiahnutie svojich cielov nositelia Démonickej kultúry nemajú zábrany použiť akékoľvek prostriedky, podľa princípu ciel svätí prostriedky (klamstvá, vraždy a všetko čo pomôže dosiahnuť daný ciel).

 • Parazitický spôsob života

Pre nositelov Démonickej kultúry je typické, že parazitujú na práci tých ktorých sa im podarilo zotročiť (podriadiť svojej vôli). Inak povedané žijú z výsledku ich práce.


Nositelia Démonickej kultúry sa štatisticky najviac vyskytujú v takzvanom nad-rabináte, čo je mafiánska sekta ktorej je podriadený Židovský rabinát. Konkrétne je to vetva Levitov do ktorej sa infiltrovala hierarchia Egyptského boha Amona počas "úteku" Izraelitov z Egypta. (Viac tu)

Nositelov Démonickej kultúry sa taktiež dá nájsť v každom národe ale so štatisticky menšou pravdepodobnosťou.

Západná kultúra:

Hlavným cielom života nositelov Západnej kultúry je: Dosiahnuť čo najvyšší spoločenský status

Hlavnými vlastnosťami sú:

 • Túžba po vysokom spotrebiteľskom statuse

V mnohých spoločnostiach je ukazovateľom spoločenského statusu výška peňažného príjmu (veľkosť spotreby). To núti nositelov Západnej kultúry odstrániť (alebo úprimne prekrútiť) morálne obmedzenia ktoré by bránili pri získavaní vyššieho spotrebiteľského statusu. Okrem tých obmedzení ktorých porušenie by spôsobilo že strata spoločenskej prestíže by bola väčšie ako zisk. To znamená že nositelia Západnej kultúry prispôsobujú svoju morálku morálnym hodnotám ktoré sú v spoločnosti zaužívané.

 • Neschopnosť sa zamýšľať nad tým či kultúra (pravidla/tradície/normy/stereotypy) podľa ktorej sa spoločnosť riadi je správna alebo nie

Nositelia Západnej kultúry tieto pravidlá berú ako nemenný fakt ktorý nedokáže žiadny človek ovplyvniť.


Západná kultúra sa dá nazvať kultúra zombí/biorobotov.

Nositelia Západnej kultúry sa štatisticky najviac vyskytujú v západných štátoch, Číne, Kórei či Japonsku. Majiteľmi podnikov sú hodnotený ako dobrý pracovníci, ak sa majiteľom podniku podarí presvedčiť daných pracovníkov o správnosti podnikovej politiky tak títo nositelia Západného typu psychiky (ktorý nie sú schopný vlastnej tvorivosti) budú túto podnikovú politiku hájiť zo všetkých síl aj keď v skutočnosti pre nich nebude výhodná a príčiny tej škodlivosti sami bez pomoci iných nedokážu odhaliť (kôli absencií tvorivého myslenia/poznávacej schopnosti).

Zvieracia kultúra:

Hlavným cielom života nositelov Zvieracej kultúry je: Uspokojovanie svojich inštinktov (napríklad rozmnožovací inštinkt), ale taktiež uspokojovanie rôznych vášní (napríklad hazard, psychotropné látky a iné degradačno-parazitické lákadla ponúkané kultúrou)

Hlavnými vlastnosťami sú:

 • Nechuť ku každej činnosti ktorá v krátkodobom horizonte (najlepšie ihneď) neprináša uspokojenie jejich inštintom a vášňam

Napríklad osoba so Zvieracej kultúrou psychiky neni schopná šporiť na byt. Pretože tento proces môže trvať aj niekoľko rokov. A efekt ktorý by mohol uspokojiť potreby danej osoby sa dostaví až na konci tohoto procesu, takže táto osoba radšej uprednostní okamžité uspokojenie svojich potrieb.

Taktiež tieto osoby uprednostnia rýchlo získané financie aj keby pri tom v dlhodobom horizonte boli stratový, alebo im vo vzdialenejšej budúcnosti hrozilo riziko potrestania. Z toho dôvodu namiesto peňazí zarobených poctivou prácou uprednostňujú okamžitú pôžičku prípadne krádež.


Nositelia Zvieracej kultúry sú ako pracovníci firmy menej efektívny v porovnaní s nositeľmi Západnej kultúry. Ich riadenie sa najefektívnejšie realizuje pomocou metódy "cukor a bič" to znamená metódami ktorými boli v starom Egypte nútený k poslušnosti otroci. Nositelia tejto kultúry sa štatisticky najviac vyskytujú v Rómskom národe ale aj v Indskom a mnohých afrických národoch. Ale pravdaže takýto ludia sa nájdu v každom národe aj v Slovenskom.Na záver je treba dodať niekoľko základných faktov:

 • Na to aby psychika človeka mohla byť kompatibilná s danou kultúrou potrebuje aby táto kompatibilita bola umožnená na genetickej úrovní, keďže genetika sa dá prirovnať k počítačovému hardvéru (procesor, základná doska, čipsety, hardisky...) a kultúra sa dá prirovnať k softvéru (počítačové programy). Na to aby mohol daný program (kultúra) fungovať je potrebne aby procesor (genetika) dokázala tieto funkcie vykonávať.
 • Genetika zdravého človeka umožňuje realizáciu všetkých štyroch vyššie vymenovaných kultúr od Zvieracej až po Ludskú v určitej kvalite (pre každého v inej kvalite, keďže každý ma genetiku inú). Záleží len na samotných luďoch ako využijú svoj genetický potenciál.
 • Genetika sa dá meniť iba tým že je privedené do života nové pokolenie s novou genetikou.
 • Život rodičov ovplyvňuje genetiku ich potomkov.
 • Telesné zdravie človeka ovplyvňuje psychicku.
 • Ale aj psychické zdravie ovplyvňuje ludské telo (vrátane genetiky potomkov). Tieto väzby sú obojstranné. (Viac tu)

Z daných skutočnosti vyplýva že ľudia samotný dokážu svojou psychickou činnosťou vedome formovať genetiku vlastných potomkov. To znamená že ak sa človek napríklad s neslovanskou genetikou rozhodne zmeniť svoju psychickú kultúru tak aby bola čo najviac slovanská tak zmena jeho psychiky sa začne odzrkadľovať aj na jeho hmotnom tele a taktiež na jeho potomkoch, ktorý zdedia genetický program bližší genetickému programu Slovanov. A genetike pravdaže bude zodpovedať aj výzor tohto nového Človeka ktorý bude zodpovedať dosiahnutému duchovnému vývoju jeho rodičov.