Prečo Hitler nemal pravdu

01.08.2021

Portál Informer-Slovensko vám prináša analytickú správu, rozoberajúcu piliere na ktorých stála nacistická ideológia Tretej ríše ale aj ideológia dnešných nasledovníkov Adolfa Hitlera.


Rasová teória

(Darvinizmus je len polovička pravdy)


Adolf Hitler píše:

"...cesta, ktorou sa musel Árijec vydať, bola jasne vytýčená. Ako otrokár si podmanil podradné národy a riadil potom svojimi povelmi ich praktickú činnosť pre svoje ciele. Tým, že ich priviedol na užitočné ciele aj keď mnohokrát na tvrdú prácu, šetril nielen ich životy, ale im dokonca pripravil osud, ktorý bol omnoho lepší než ich bývalá tzv. "sloboda". Dokiaľ si bezohladne udržoval svoju mocenskú pozíciu, nezostával len pánom, ale zachovateľom a rozmnožovateľom kultúry. Lebo táto spočívala len na jeho schopnostiach. Tým, ako sa podrobení začali pomaly pozdvihovať a zrejme aj rečou sa čím ďalej tým viac podobali svojmu otrokárovi, začala padať stena medzi pánom a sluhom. Árijec sa zriekol čistoty krvi a stratil tak nárok na život v raji, ktorý si sám vytvoril. Klesal stále nižšie do miešania rás, strácal pomaly stále viac svoje kultúrne schopnosti, až sa konečne priblížil nielen duševne ale aj svojimi telesnými schopnosťami otrokom a začal sa pôvodnému obyvateľstvu podobať viac než jeho predchodcovia. Po nejakú dobu ešte ťažil z existujúcich kultúrnych hodnôt, ale postupne celkom ustrnul, až konečne upadol do zabudnutia."

...

"Miešanie krvi a s tým spojený pokles rasovej úrovne je jedinou príčinou vymie- rania starých kultúr. Lebo ľudia nezanikajú z dôvodov vojen, ale stratou odolnosti, spôsobenou nečistotou krvi."

...

"Každé kríženie dvoch rozdielne postavených bytostí produkuje prostredok medzi rozdielnou úrovňou jeho rodičov. To znamená: potomok bude stáť vyššie než jeho rasovo nižšia polovica rodičovského páru, avšak nebude tak vysoko ako jeho vyššia polovica. Následne podľahne v boji proti tejto vyššej polovici. Ale takéto párenie vôbec nezodpovedá vôli prírody pokiaľ sa týka vyššej kultivácie života vôbec. Predpoklady pre toto nespočívajú v krížení vyššieho s nižším, ale v úplnom víťazstve toho prvého. Silnejší je určený na panovanie a nemal by splývať so slabším, aby nemusel obetovať svoju vlastnú veľkosť. A len vrodený slaboch toto môže vnímať ako hroznú vec, preto je tiež len slabým a obmedzeným človekom. Lebo ak by tento zákon nevládol, nebol by mysliteľný žiadny vyšší vývoj všetkých organických živočíchov."

...

"Všetky veľké kultúry minulosti zanikli len preto, že pôvodná tvorivá rasa odumrela na otravu krvi (miešanie s nižšími rasami)."

------------

Tak si zhrňme Adolfove slová. Jeho prvé tvrdenie by sa dalo formulovať nasledovne:

 • Ak rodičia dvoch rozdielnych rás splodia dieťa, tak schopnosti dieťaťa budú priemerom schopností jeho rodičov.

To znamená, že ak mal otec vysokú inteligenciu a matka naopak nízku tak dieťa bude mať presný stred. Podla Adolfa Hitlera genetika funguje presne takýmto spôsobom, či už ide o rodičov jednej rasy alebo miešanie dvoch odlišných rás. A keďže Adolf Hitler považoval Árijskú rasu za najlepšiu, tak je pochopitelné prečo bol proti miešaniu s inými rasami. Z tohoto istého dôvodu bol aj za Eugeniku, čiže za umožnenie rozmnožovať sa iba tým "najlepším" členom národa.

A teras sa pozrime ako naša genetika funguje v skutočnosti: Vplyv života rodičov na genetiku potomka - https://rutube.ru/video/841ece34a9ae34e03d4c7bbd4e896fd9/

Z toho vyplýva, že všetko čo v živote prežijeme určitým spôsobom mení našu genetiku. Jedlo, vzduch, voda, pocity ktoré prežívame, schopnosti ktoré rozvíjame ale aj tie ktoré nechávame zakrpatieť. Toto všetko je podnetom pre aktiváciu alebo deaktiváciu našich génových sekvencií, ktoré sa následne prenášajú na potomstvo.

A taktiež nám z toho vyplýva principiálne iné tvrdenie než Hitlerovo:

 • Ak rodičia dvoch rozdielnych rás splodia dieťa, tak schopnosti dieťaťa budú <<odzrkadlením stavu rodičov v okamihu počatia>>

Toto tvrdenie je už o niečo bližšie k realite, no existuje ešte ďalšia skutočnosť. Skutočnosť zasahujúca do oblasti relígie. Ludia neveriaci v existenciu Boha a Dobrého božieho zámeru môžu považovať túto zákonitosť za nezmysel, no pre takýchto ludí by ako minimum stačilo pouvažovať nad možnosťou existencie takéhoto javu a skúsiť ho rozumne vyvrátiť.

Tento jav sa dá nazvať "Predurčenosť človeka". To znamená, každý živočíšny druh má v ekosystéme planéty stanovenú určitú úlohu. Úloha včiel je opelovať kvety a produkovať sladký med, úloha vlkov je udržiavať zdravý les napríklad tým že bránia premnoženiu bylinožravcov. A ludstvo má na planéte Zemi taktiež svoju jedinečnú úlohu. Rovnako ako existujú rozdiely medzi živočíšnymi druhmi a ich úlohami v ekosystéme, tak existujú rozdiely medzi jednotlivými rasami vyskytujúcimi sa v danom živočíšnom druhu. Dá sa to povedať nasledovne: Ludstvo má na Zemi jednu velkú úlohu, ludstvo sa ale delí na jednotlivé národy, pričom každý národ je špeciálne prispôsobený na vyplnenie určitej čiastkovej úlohy pri dosiahnutý spoločného všeludského ciela. Toto špecializovanie pokračuje až ku konkrétnym luďom, pretože každý človek sa narodil s určitým špeciálnym poslaním ktoré má dopomôcť jeho národu dosiahnuť Dobrý Boží zámer na Zemi.

Aký to má súvis s genetikou? Keď si uvedomíme, že genetický kód je program zameraný na dosiahnutie určitých cielov v našom živote, tak nám začne byť zrejmé že zmiešanie dvoch genetických programov s konfliktnými cielmi bude spôsobovať rozpory v novovzniknutom programe. Napríklad, telo černocha je prispôsobene na život v slnečnom a horúcom podnebí, zatial čo telo eskimáka je prispôsobene na chladné podnebie a nedostatok slnka. Ak sa zmiešajú gény ktoré si navzájom odporujú nastanú u novovzniknutého človeka problémy. Toto platí aj pri menej viditelných genetických programoch. Ako už vieme, naša psychika, vrátane emócií dokáže vypínať a zapínať genetické sekvencie a tým meniť náš genetický program. Ak si to dáme do súvisu tak aj samotné naše záujmy/životné ciele, zmysel pre krásu alebo aj náš oblúbený hudobný štýl ovplyvňujú náš genetický program a to či bude v konflikte s genetikou našeho partnera. Z toho dôvodu bolo otrokom v Egypte zakázané vybrať si manželku, ale manželka bola otrokovi pridelená. Takýmto spôsobom bola znižovaná šanca, že otrok splodí dieťa s rovnako zmýšlajúcou (geneticky vhodnou) partnerkou. A tým bolo bránené ich genetickému rozvoju.

Výskum odhalujúci podobný životný štýl partnerov: https://rutube.ru/video/8ee2291f3d91cbbbdf917ff747bb1c85/

Muhammad Ali - V srdci mi hrá pieseň môjho národa: https://rutube.ru/video/48de9deda66fbc8bc11e9490f9200db6/

O vplyve miešania nekompatibilných génov vedia aj chovatelia zvierat. Miešanci často mávajú menšiu schopnosť sústredenia, ich zdravie je slabšie a taktiež býva často poškodená plodnosť. Preto chovatelia psov a koní uprednostňujú čistokrvné plemená.

Pod vplyvom tejto skutočnosti by sme mali upraviť Hitlerovo tvrdenie nasledovne:

 • Ak rodičia splodia dieťa, tak schopnosti dieťaťa budú odzrkadlením stavu rodičov v okamihu počatia <<a vzájomnej kompatibility ich genetických programov>>.

Toto tvrdenie už je celkom blízko reality, no ešte jedna "drobnosť" tu nesedí. Dieťa sa predsa nerodí so všetkými schopnosťami, ale väčšinu schopností si osvojuje až počas života. Genetika iba určuje aké schopnosti môže človek dosiahnuť a aké dosiahnuť nemôže. Pretože ak dieťa nerozvíja rečové schopnosti tak daná časť genetického programu sa deaktivuje a následne vznikne problém tento rečový program znovu aktivovať. Alebo ak dieťa nevyužíva svoj intelekt, tak intelekt zakrpatie a genetický potenciál zostane nevyužitý. A takto to je so všetkými schopnosťami ktoré nám ponúka náš genetický program. Preto ešte jedna úprava:

 • Ak rodičia splodia dieťa, tak <<genetický potenciál>> dieťaťa bude odzrkadlením stavu rodičov v okamihu počatia a vzájomnej kompatibility ich genetických programov.

Pričom je treba mať na pamäti, že aj dieťa je človek ktorého genetika reaguje na podnety a ovplyvňovaná je už v lone matky: https://rutube.ru/video/565be81dab97cf1c8d347b791aad178a/


Boj alebo spolupráca ?


"Kto chce žiť, nech bojuje, a kto nechce bojovať v tomto svete večného zápasu, ten si život nezaslúži." - Adolf Hitler

A ďalej pokračuje: "Človek, ktorý tieto rasové zákony neuznáva a nimi pohŕda, prichádza o šťastie, ktoré sa mu zdá* byť určené. Bráni víťaznému ťaženiu najlepšej rasy a tým tiež aj predpokladom k akémukoľvek ľudskému vývoju. Tým v dôsledku zaťaženosti ludskou chúlostivosťou sa dostáva do oblasti zvierat."

------------

*áno, iba zdá

Toto Hitlerovo vyhlásenie je stručné:

 • Ludstvo sa môže rozvíjať iba tak, že silní budú likvidovať slabých.

Ale skutočne sa dá nazvať toto správanie ludským? A čo je vlastne podstatou ludskosti? Už intuícia napovedá, že z týchto Hitlerových slov nevyžaruje ludskosť, ale démonickosť.

Aby sme dokázali odlíšiť ludské správanie od ostatných druhov spravánia je treba vedieť: Človek má na rozdiel od zvierat slobodnú vôlu, čo mu umožňuje učiniť výber medzi dobrom a zlom. Človek so zvieracím typom psychiky je riadený svojimi inštinktmi (hlad, rozmnožovací inštinkt atď... ). Človek s démonickým typom psychiky, dokáže silou vlastnej vôle podriadiť svoje inštinkty k dosiahnutiu stanoveného ciela, pričom nehladí na to či je tento ciel dobrý alebo zlý. A človek s Ludským typom psychiky podriaďuje svoju vôlu Svedomiu a koná Dobro. Tým je vyjasnená otázka, kto sa skutočne "dostáva do oblasti zvierat" a kto do oblasti Ludskosti. (Všetky typy psychiky -> https://www.conceptualpower.com/cz/2-uncategorised/711-psychologicke-zaklady-samorizeni-spolecnosti)

Existujú dva pohlady na svet (koncepcie):

 • Ludská koncepcia: "Človek človeku bratom". Tento pohlad na ludské vzťahy hovorí o tom, že by sme sa mali správať k luďom s láskou a porozumením, byť priatelmi, navzájom si pomáhať, byť jednou velkou harmonickou rodinou.
 • Druhá koncepcia je démonická: "Človek človeku vlkom". Tento pohlad na ludské vzťahy hovorí o tom, že ludia by mali pozerať jeden na druhého ako na hrozbu/konkurenta a snažiť sa tohoto konkurenta odstrániť alebo prinútiť k podriadenosti a poslušnosti.

Pokial sa budeme riadiť Hitlerovim doporučením tak sa celá Zem premení vo velké bojisko, kde sa budú všetci navzájom mrzačiť, až kým nezostane jediný víťaz. Otázka je: Čo to bude za víťaza? Bude to osoba láskavá, dobrosrdečná a empatická? Alebo bezcitný, krutý démon? Odpoveď je jasná... Skutočne chceme svet v ktorom by nám vládli takéto osoby? Alebo skúsime vytvoriť systém o ktorom nám hovorili proroci, svätci, mudrci a myslitelia objavujúci sa počas celej histórie ludstva:

 • «Milujte bratry své opravdové tak, jako Otec váš Nebeský a Matka-Země je milují. A tehdy vás Otec Nebeský obdaří Duchem svým Svatým a vaše Matka-Země zase Tělem svým Svatým. A tehdy se budou synové lidští jako opravdoví bratři navzájem milovat takovou Láskou, jakou jim darují jejich Otec Nebeský i Matka Země: a tehdy se stanou navzájem pro sebe opravdovými utěšiteli. A až tehdy zmizí z Tváře Země všechna neštěstí a všechen žal a rozhostí se na ní Láska a Radost. Tehdy stane se Země Nebesům podobná a nastoupí Království Boží. A syn lidský přijde v celé své Slávě, aby převzal dědictví své - Království Boží.»
 • Do Jána (Krstitela) bol Zákon (desatoro) a Proroci. Od tej chvíle je zvestované Božie Královstvo na zemi a každý svojim úsilím vstupuje doň.
 • «Viete, že vládcovia národov nad nimi panujú a veľmoži im vládnu; no medzi vami nech to tak nie je: ale ktokoľvek chce byť medzi vami veľkým, nech je vašim sluhom; a ktokoľvek chce byť medzi vami prvým, nech je vašim otrokom; veď ani Syn Človeka neprišiel kvôli tomu, aby Mu slúžili, ale aby poslúžil a dal Svoju dušu na spásu mnohých» (Matúš, 20:25-28)
 • «Boh stvoril človeka nie aby sa na prach zmenil, ale urobil ho obrazom Svojej večnosti» (Šalamúnova Múdrosť, 2:23) Závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ju tý ktorý sú jeho korisťou 12. Nezáviďte smrti chybami Vášho života a nepriťahujte si zánik činmi svojich rúk. 13. Boh nestvoril smrť a neraduje sa z hynutia žijúcich, 14 On stvoril všetko kvôli bytiu, a spásny je zrod sveta, niet v ňom jedu záhuby, a niet kráľovstva pekelnéhona zemi. 15. Pravdovernosť je nesmrteľná. 16. Nečestní však prizvali (smrť) rukami aj slovami, nadšene ju nazvali priateľkou, uzavreli s ňou dohodu, pretože sú hodní zdieľať s ňou osud».
 • «1. Milujte spravedlnost, vy soudcové země, smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a hledejte Ho upřímným srdcem. 2. Dává se nalézat těm, kdo Ho nepokoušejí, ukazuje se těm, kdo Mu věří. 3. Zvrácené myšlenky totiž odvádějí od Boha, ale Jeho moc zahanbuje nemoudré, když ji pokoušejí. 4. Moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. 5. Svatý duch moudrosti prchá před lstí, vzdaluje se od nerozumných myšlenek, v studu se odvrací od nepravosti. 6. Moudrost je duch lidumilný, ale nepromine trest rouhačovi za slova jeho rtů; Bůh je zajisté svědkem jeho vnitřních smyslů, dobře vidí do skrytu jeho srdce a slyší všechno, co člověk mluví. 7. Duch Hospodinův naplňuje všehomír, On, jenž všemu dává řád, zná každou myšlenku.» (Bible, Synodální překlad (do ruštiny), Starý zákon, Kniha moudrosti, hlava 1 - kniha není součástí kánonu, tj. ani normou písma).

A skutočne najnovšie pozorovania vedcov hovoria o tom, že dobrosrdeční ludia sú šťastnejší a tešia sa lepšiemu telesnému aj psychickému zdraviu: https://rutube.ru/video/b64c7f485023c5b4d8ccd47c842c62fc/

Ak si tieto informácie dáme do súvisu s informáciami o tom, ako naše emócie a životný štýl ovplyvňuje našu genetiku, tak nám vyjde že Hitlerova koncepcia ubližovania iným luďom spôsobuje pravý opak toho, čo tvrdí. Spôsobuje degeneráciu utlačovatelov aj utlačovaných. A dobré medziludské vzťahy zase napomáhajú rozvoju našej genetiky.

Dôkazom, že tento zákon funguje sú civilizácie, ktoré sa rozvíjali pokial boli nositelmi povznášajúcich a na svoju dobu humánnych myšlienok medziludského súžitia. A upadali v dobách mravného poklesu (https://vk.com/wall510688821_268).


Ježiš, Tesla a Putin vojnu nepotrebujú


Adolf Hitler ďalej píše: "Tak ako v bežnom živote potrebuje tzv. génius zvláštnu pohnútku, ba často formálny podnet, aby začal ožarovať okolie, potrebuje aj národný život svoju geniálnu rasu. V jednotvárnosti bežného života môžu aj významní ľudia pôsobiť zdaním bezvýznamnosti a len ťažko prekročiť priemer svojho najbližšieho okolia. Pokiaľ nenastane situácia, ktorá môže na druhých pôsobiť úplne zhubne a malomyseľne, avšak v tomto neviditeľnom priemernom dieťati prebudí jeho geniálne nadanie, ktoré sa neustále zvyšuje veľmi často k počudovaniu celého okolia, ktoré doteraz videlo len jeho malosť občianskeho života. Preto sa tiež prorok málokedy dočká uznania vo vlastnej krajine. Toto sa nedá vypozorovať nikde inde len vo vojne. Zo zdanlivo jednoduchého mladíka sa počas hodiny tiesne, kedy u ostatných nastane malomyseľnosť, naraz sa stáva hrdina s odvážnou rozhodnosťou a chladnou mysľou pre rozhodovanie. Pokiaľ by táto hodina skúšky neprišla, ťažko by niekto mohol tušiť, že sa v tomto holobriadkovi skrýva mladý hrdina. Skoro vždy je potrebný nejaký podnet, aby sa prebudil génius."

------------

Toto Hitlerovo tvrdenie by sa dalo zhrnúť nasledovne:

 • Skryté schopnosti človeka sa môžu naplno prejaviť iba vo vojne

Skúsme toto tvrdenie rozobrať. Prvá otázka je: "prečo práve vo vojne?". Môže to byť spojené s obmedzeným rozhladom Adolfa Hitlera ktorý sa ako vyslúžilí vojak vyznal vo vojenských záležitostiach a vedel odhadnúť vlastnosti človeka ako je odvaha, rozvaha, inteligencia a tvorivé myslenie podla dosiahnutých úspechov v bojových operáciach. Ale už nedokázal odhaliť tieto vlastnosti pri iných životných situáciach. Jednoducho preto, že sa v týchto oblastiach života nevyznal. Vedel, že keď vojak vyradí určitý počet nepriatelov, keď obsadí určitú pozíciu tak je to dobrý vojak. Ale už nevedel zistiť inteligenciu a rozvahu matky, ktorá rieši prípravu svojich detí na život, otca ktorý nežistne vykonal dobrý skutok a stal sa vzorom pre svoje deti, policajta ktorý prejavil súcit a múdrym slovom prebudil zatvrdené srdce zločinca. Ak by mal Adolf Hitler väčší rozhlad, tak by dokázal odhaliť vlastnosti človeka aj pri iných situáciach ako je vojna.

Tvrdenie Adolfa Hitlera taktiež nabáda k tomu, že iba problémy, ktoré človek rieši v núdzi dokážu odhaliť jeho skryté vlastnosti. Pričom Hitler zamlčal jednu podstatnú otázku. Ako to, že niektorí členovia národa tieto "skryté" schopnosti získajú a iní nie?

Pre pochopenie tohto javu je treba vedieť, že ludská psychika sa pri stresovej situácií prepína do zjednodušeného režimu a človek začína používať tie najjednoduchšie riešenia. V stresovej situácií sú to dve pudové reakcie: útek alebo útok. Tento režim psychiky sa dá nazvať zvierací, pretože ho máme so zvieratami spoločný. A miera, v akej nás táto pudová reakcia ovládne sa odvíja od toho, ako velmi nám stres deaktivuje naše vyššie psychické funkcie.

Čo v podstate obdivoval Adolf Hitler? Obdivoval ludí, ktorí si v ťažkej situácií dokážu zachovať chladnú hlavu a riešiť situáciu rozumným spôsobom. A tu sa dostávame k podstate problému: Od čoho závisí, že niektorí ludia v tej istéj situácií panikária a iní si zachovávajú chladnú hlavu a nachádzajú rozumné riešenia?

Odpoveď sa skrýva v našich mravných kritériách. Pretože spôsob, akým reagujeme na najrôznejšie situácie, s ktorými sa v živote stretávame, závisí od našej mravnosti. Mravnosť = Životné priority a hodnotiace kritéria, pomocou ktorých hodnotíme daný jav buď ako dobrý, alebo ako zlý.

Naša mravnosť sa prejavuje v každej životnej situácií. Napríklad človek, ktorého najvyšším životným snom je stať sa riaditelom podniku sa pred pohovorom klepe strachom a vyfajčí krabičku cigariet, aby sa aspoň na chvílu upokojil. A iný človek ktorého prioritou je pomôcť svojim kolegom zlepšiť ich pracovné podmienky sa cíti úplne kludne a riešiť veci rozumne. Pretože taký človek vidí pohovor iba ako príležitosť predstaviť svoje prospešné nápady a urobiť dobrý skutok pre ludí, s ktorými spolupracuje. Takýto človek nemá strach, či ho povýšia alebo nie, pretože povýšenie neni jeho cielom.

Aký je rozdiel medzi týmito dvomi ludmi? Ako vidíme, človek v prvom prípade myslí hlavne sám na seba. A človek v druhom prípade má ovela vyššie ciele. Pričom ciele, ktoré si títo ludia stanovili sú odzrkadlením ich mravnosti. Človek s lepšou mravnosťou si vyberá ušlachtilejšie ciele, ktoré majú tendenciu šíriť v spoločnosti Ludskú koncepciu života a tým zlepšovať život spoločnosti ako celku.

Takto isto vplýva mravnosť aj na vojakov, o ktorých hovorí Adolf Hitler. Človek, ktorý si na základe svojej mravnosti stanovil ciel ochrániť dieťa, manželku, matku, ženu - sa menej zaťažuje strachom o svoj život. No vojak ktorý si na základe svojej mravnosti nestanovil ušlachtilé ciele, ale bojuje len za to, aby on prežil, alebo za osobný prospech - rozmýšla v prvom rade nad sebou. Takýto vojak dostane strach pri sebemenšom náznaku ohrozenia a pod vplyvom stresu stráca schopnosť jasne uvažovať, čo môže prejsť až do paniky. Tento faktor sa prejavil pri boji zjednotených vojsk Európy pod vedením Wehrmachtu proti Rudéj armáde. Vďaka tomuto poznatku dokážeme odkryť klamstvá o tom, že ruský vojaci bojovali len preto že sa báli zastrelenia zozadu (Spomienky z vojny: https://rutube.ru/video/08097cb223d329121949766af3e67477/).

Na základe týchto skutočností môžeme zmeniť tvrdenie Adolfa Hitlera:

 • Skryté schopnosti človeka sa môžu naplno prejaviť <<pri riešení akéhokolvek problému.>>

A ak si uvedomíme, že to či sa naše schopnosti prejavia alebo spanikárime záleží na našej mravnosti, tak sa dá definícia upraviť nasledovne:

 • Skryté schopnosti človeka sa pri riešení akéhokolvek problému odhalujú vďaka jeho reálnej mravnosti.

Z tohto dôvodu Tesla nepotreboval vojnu aby prejavil svoje schopnosti. Stanovil si ušlachtilé ciele, ktoré vychádzali z jeho vysokej mravnej úrovňe a vďaka výnimočným schopnostiam riešil problémy pri dosahovaní daných cielov. Ani Ježíš nepotreboval vojnu aby prejavil svoje schopnosti dosiahnuť ciel - šíriť Ludskú koncepciu života. Tak isto ani prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimirovič Putin nepotrebuje vojnu, aby prejavil svoje schopnosti riešiť problémy pri dosahovaní ciela - zlepšiť životnú úroveň ruských národov. Mravný a rozhladený človek si vždy nájde príležitosť ako prejaviť svoje skryté schopnosti pre zlepšenie života spoločnosti v ktorej žije.


Vykorisťovanie človeka


Adolf Hitler pokračuje: "Bez možnosti použitia sily týchto podradných ľudí (neárijských národov) by sa Árijcovi nikdy nepodarilo urobiť prvé kroky k svojej neskoršej kultúre. Rovnako ako by bez pomoci zvierat, ktoré dokázal skrotiť, neprišiel k technike, ktorá teraz pomaly umožňuje tieto zvieratá nahradzovať. Príslovie: "Černoch svoj dlh splatil, černoch môže ísť", má bohužiaľ svoj príliš hlboký význam. Celé tisícročia musel kôň slúžiť a pomáhať človeku klásť základy jeho rozvoja, ktoré teraz vďaka nákladným autám robí z koňa zbytočný nástroj. Za pár rokov bude jeho činnosť celkom ukončená, pritom bez jeho spolupričinenia by sa človek asi ťažko dostal až tam, kde je dnes.

A tak bola prítomnosť menejcenných ľudí jedným z hlavných predpokladov pre vytváranie vyššej kultúry. Títo nahradzovali nedostatok technických prostriedkov, bez ktorých by však vyšší vývoj nebol vôbec mysliteľný. Pri prvých kultúrach ľudstva kráčalo bok po boku celkom isto vo väčšej miere nasadenie podradných ľudí než skrotených zvierat.

Vývoj ľudstva by sa dal prirovnať k výstupu po nekonečnom rebríku. Človek sa nedostane vyššie, bez toho že by vystúpil cez nižšie priečky. Preto musel ísť Árijec cestou, ktorú mu ukazovala daná realita a nie tou, o ktorej sníva dnešný moderný pacifista. Cesta reality je však tvrdá a ťažká, ale vedie nakoniec tam, kam by sa chcel druhý dostať snívaním, ale z ktorej sa svojim snívaním v skutočnosti len vzďaľuje, než aby sa približoval."

------------

Adolf Hitler nám znova predostiera pohlad na život, kde konkurencia medzi ludmi ktorí sa k sebe správajú ako vlci, snažiaci si podriadiť jeden druhého pre svoj osobný blahobyt, je považovaný za normu.

Zatial čo Ludská koncepcia života, podla ktorej sa k sebe ludia správajú ako brat k bratovi a rozvíjajú sa vďaka spolupráci v priateľskej atmosfére je pre Hitlera "snívaním dnešného moderného pacifistu".

V skratke by sa dalo Hitlerovo tvrdenie vyjadriť takto:

 • Rozvoj človeka je podmienený otrokmi na ktorých parazituje.

Skúsme si položiť otázku: Ako vplýva takéto správanie na ludí?

Pozrime sa najprv ako vplýva vykorisťovanie na vykorisťovaného človeka: Pokial je človek nútený pracovať na osobu ktorá parazituje na jeho práci, vykorisťovaný jedinec stráca motiváciu a radosť z vykonanej práce a v konečnom dôsledku upadá do depresie. Nedostatok motivácie sa snažia vykorisťovatelia kompenzovať rôznymi spôsobmi. Či už stredovekými metódami, ako sú fyzické tresty, tak aj sofistikovanejšími metódami ako je poskytnutie úveru ktorý zaväzuje človeka poslúchať vykorisťovatela, pretože inak by mohol prísť o domov, a taktiež metódou degradovania vzdelanostnej a fyzickej úrovne vykorisťovaných ludí, čo obmedzuje ich rozhlad a znižuje ušlachtilosť životných cielov ktoré si stanovujú, rovnako ako schopnosť také ciele dosahovať (ak by si náhodou otrok stanovil ušlachtilý ciel). Pretože ludia s obmedzeným pohladom na život si stanovujú prízemné ciele, ako sú zmyselné pôžitky z dobre vychladeného piva po celodennej šichte, alebo sexuálny pôžitok na odreagovanie, či emocionálny zážitok zo športového predstavenia. Táto metóda sa nazývala v starovekom Ríme "Chlieb a hry". Je to odmena ktorá stačí ako motivácia luďom s obmedzeným životným rozhladom. Degradácia sa dosahuje aj predstavovaním škodlivého spôsobu života ako niečoho moderného. Napríklad prijímaním škodlivých látok ako je alkohol, nikotín, kofeín a rôzne tvrdšie drogy (https://rutube.ru/video/7366b4d714f0c42478bfc7131687fece/). Takýmto spôsobom sa realizuje degenerácia tela a psychiky. Príprava poslušných otrokov sa dosahuje už v tínedžerskom veku, aby mladí ludia, ktorí sa začleňujú do pracovného procesu svojim triezvym pohladom na život neprinášali otrokom podnety na zamyslenie. Ak si to zhrnieme, tak vykorisťovanie vplýva na vykorisťovaného človeka zhubným spôsobom.

A ako vplýva vykorisťovanie na vykorisťovatela?

Na túto otázku odpovedá pokus, ktorý bol realizovaný na potkanoch. Vedci vypozorovali, že potkani sa správajú nasledovným spôsobom: Potkan alfasamec nútil podriadených potkanov zháňať potravu, ktorú mu následne odovzdávali. Vedci následne merali úroveň stresových hormónov u všetkých potkanov. Výsledky ukázali, že z dlhodobého hladiska má v sebe najviac stresových hormónov potkan alfasamec. Vedci predpokladajú, že to je spôsobené permanentným strachom alfasamca zo straty kontroly nad podriadenými potkanmi. Stres narastal v čase odovzdania potravy a dosahoval maximum keď sa niektorý z podriadených potkanov s donáškou jedla oneskoril.

Na základe týchto skutočností môžme tvrdiť, že vykorisťovanie spôsobuje degeneráciu vykorisťovatela aj vykorisťovaného. No napriek tomu sú mnohýi ludia presvedčení že to je jediný možný spôsob fungovania spoločnosti. A skutočne, keď sa pozrieme na históriu, tak uvidíme zmienky o velkých civilizáciách, pričom vo všetkých vládla otrokárska koncepcia. Z toho logicky skutočne vyplýva, že pokial chceme vybudovať velkú civilizáciu, tak musíme zaistiť poriadok podrobením si obyvatelstva proti ich vôli. Ale história z nejakého dôvodu nekladie moc velký dôraz na dve skutočnosti:

1. Všetky tieto otrokárske civilizácie sa stali mocnými v dobe, keď v nich vládla ludskejšia koncepcia života, ako v okolitých útvaroch, ktoré zostali zaostávať vo vývoji. A následne tieto mocné impéria začali degradovať vo chvíli, keď sa "elita" vzdialila národu a koncepcia života daného impéria sa stala menej ludskou.

2. História zaryto mlčí o živote starých Slovanoch, jedným z najväčších národov našej doby (po Číňanoch a Indoch početne na treťom mieste, územne na prvom). Neni toto mlčanie zapríčinené tým, že spôsob života starých Slovanov nebol otrokársky? Slovania dokázali vybudovať mocnú civilizáciu, na ktorej stroskotali aj takí agresori ako Rímske impérium. Pričom Slovanská civilizácia bola budovaná na princípoch Ludskej koncepcie života. U Slovanov sa dôstojnosť človeka neurčovala podla pracovnej funkcie ktorú vykonával, ale úctu si človek musel zaslúžiť svojim správaním k ostatným luďom. A práca bola organizovaná takým spôsobom, že v pracovnom kolektíve bol skúsenejší človek nadriadeným, ale pri inej práci, v ktorej mal menej skúsenosti bol podriadeným. Slovania tvorili súdržné komunity, v ktorých otrokárstvo bolo mravne neprípustné. (Viac o živote Slovanov -> https://leva-net.webnode.cz/products/psychologicky-aspekt-historie-a-perspektiv-civilizace/)

Na základe uvedených skutočností môžeme uviesť tvrdenie Adolfa Hitlera na pravú mieru:

 • Rozvoj človeka je podmienený vzájomne prospešnou spoluprácou s inými ludmi, ktorá prebieha v príjemnej a priateľskej atmosfére.


Základná dogma fašizmu


Ďalšie tvrdenie Adolfa Hitlera znie: "Názor, že je nutné obetovať vlastné záujmy záujmom zachovania spoločnosti je prvým predpokladom pre každú ľudskú kultúru. Len z nej potom môžu vzniknúť všetky tie obrovské diela človečenstva, ktoré neprinášajú svojim základom žiadnu odmenu, ale ktoré sú požehnané ich potomstvom. Áno, len z nich potom môže človek pochopiť, ako môže toľko ľudí prežiť celý mrzutý život v poctivosti, ktorá im prináša len biedu a uskromňovanie, avšak celku zaisťuje základňu pre jeho existen- ciu. Každý robotník, každý sedliak, každý vynálezca, úradník atď., ktorý pracuje, bez toho že by niekedy sám dosiahol šťastie a blahobyt, je nositeľom tejto vyššej myšlienky aj keď mu hlbší zmysel jeho správania zostane naveky utajený."

------------

Toto tvrdenie Adolfa Hitlera sa dá zhrnúť nasledovne:

 • Človek, nehladiac na svoje záujmy, má prežiť celý život v "mrzutosti" realizujúc vyššie ciele.

Pričom dodáva, že daný človek ani nepotrebuje vedieť za realizáciu akého ciela to vlastne obetoval svoj život.

V podstate ide o snahu zmeniť človeka zo <samostatne mysliacej osobnosti, spolupracujúcej s inými samostatne mysliacimi osobnosťami pri dosahovaní spoločných cielov> na <biorobota bez osobných cielov, slepo plniaceho príkazy>.

O aký faktor sa opiera Adolf Hitler keď tvrdí, že je správne ak sa ludia vzdajú svojich osobných cielov ktoré ich robia šťastnými? V tomto pŕipade sa Adolf Hitler opiera o smutnú skutočnosť, že niektorí ludia naozaj majú ciele poškodzujúce spoločnosť, v ktorej žijú. Tieto degradačno-parazitické ciele vychádzajú z ich neludskej mravnosti. Patria sem všetky činnosti, ktoré spôsobujú degradáciu telesnej a duševnej úrovne človeka a jeho okolia (pretože taký človek so sebou zákonite ťahá dole aj svoje okolie). Ale Adolf Hitler zamlčal existenciu ludí, ktorých osobné ciele sú blahodárne pre spoločnosť a napomáhajú jej rozvoju. Patria sem záujmy človeka, ktoré pomáhajú rozvíjať telesné a duševné schopnosti súčasných aj dorastajúcich generácií, či už ide o profesionálnych učitelov alebo obyčajných ludí dávajúcich dobrý príklad svojimi skutkami. Takýchto ludí napĺňa radosť z realizovania svojich osobných záujmov, ktoré sú zároveň v súlade s vyššími záujmami spoločnosti. A Adolf Hitler taktiež "zabudol" dodať, že na to aby mohla byť realizovaná takáto ušlachtilá spoločensko-prospešná činnosť je potrebná vysoká duchovná úroveň danej osoby, ktorá túto činnosť realizuje. Na to je treba viesť triezvy, zdravý a harmonický život. Nie život v mrzutosti, ako nám predkladá Hitler.

Na základe tohoto je treba zmeniť Hitlerovo tvrdenie:

 • Aby boli realizované ušlachtilé spoločenské ciele a zároveň ludia žili šťastným a harmonickým životom je treba zlepšovať mravnosť ludí tvoriacich danú spoločnosť, pretože tým sa zmenia aj ich osobné ciele z degradačno-parazitických na spoločensko-prospešné.

Pri uplatňovaní tejto politiky neni treba potláčať ludské šťastie zavádzaním fašistických metód. A keďže fašizmus má rôzne prejavy, je treba odhaliť jeho podstatu. Existuje množstvo pokusov o definovanie fašizmu, ale všetky z nich popisujú iba jeho prejavy. Ale na to, aby sme dokázali odhaliť akýkoľvek variant fašizmu, vrátane variant s ktorými sa ludstvo ešte nestretlo, je treba odhaliť ten najhlbší koreň z ktorého tieto varianty vyrastajú:

 • Fašizmus je obmedzovanie slobody človeka. Pričom sloboda jedného človeka končí tam, kde sloboda druhého človeka začína.

Fašizmus môže byť otvorený aj skrytý. Otvorený fašizmus obmedzuje slobodu človeka explicitnými zákazmi a príkazmi. Napríklad pod zámienkou ochrany zdravia sú obyvatelia zbavovaný práv. Ako to vidíme v súčasnosti, ludia sú vydieraním násilne nútení k očkovaniu. Skrytý fašizmus zbavuje človeka slobody menej zjavným spôsobom. Keďže fašizmus je obmedzovanie slobody človeka, a človek má len takú slobodu akú mu ponúka jeho predstavivosť a dovolia realizovať jeho schopnosti, tak sloboda človeka sa dá obmedzovať aj znižovaním týchto atribútov. Fašizmus môže znižovať schopnosť stanovovať si ušlachtilé ciele napríklad degradovaním mravnosti človeka. Pretože ciele ktoré si človek stanovuje vychádzajú z jeho mravných hodnôt, a skazená mravnosť nedokáže vyprodukovať ušlachtilú myšlienku. Toto je realizované napríklad pomocou propagácie LGBT hodnôt. Fašizmus taktiež môže znižovať schopnosť človeka uskutočňovať svoje ciele tým, že podlamuje jeho telesné a duševné zdravie napríklad pomocou vytvárania drogovej, alkoholickej, nikotínovej a kofeínovej kultúry, podporou škodlivej stravy, či iných zdraviu škodlivých návykov. Tým, že skrytý fašizmus premení ludí na mrzákov im zabráni realizovať ušlachtilé ciele ktoré by pomáhali šíriť Ludskú koncepciu života v spoločnosti. Takýmto luďom potom neni treba zakazovať ich činnosť, pretože ju niesu schopný realizovať alebo o také niečo vďaka skazenej mravnosti ani nemajú záujem.

Keďže psychika a zdravie sú úzko prepojené (V zdravom tele zdravý duch) dá sa skrytý fašizmus vyjadriť nasledujúcim spôsobom: Degradovanie mravnosti -> Degradovanie zdravia = Znižovanie možností človeka = Obmedzovanie slobody = Fašizmus

Pričom tento vzorec platí aj na otvorený fašizmus, čiže platí aj naopak: Obmedzovanie slobody pôsobí negatívne na duševné a telesné zdravie človeka.

Záver ktorý sa dá učiniť je:

 • Fašizmus spôsobuje degradáciu človeka.
 • Zlepšovanie mravnosti človeka spôsobuje zmenu degradačno-parazitických cielov na ciele prospešné pre daného človeka a zároveň pre spoločnosť v ktorej žije.
 • Zdravie človeka umožňuje realizáciu týchto cielov.

Z týchto dôvodov je treba, aby každý človek našiel tú správnu mieru pre všetky oblasti svojho života, pretože iba to čo vykonávame s mierou je pre naše zdravie prospešné a zdraví ludia tvoria zdravú spoločnosť.


MVPNNAJvKZ - Kopírovanie žiadúce